Tillsynsmeddelande 18.3.2022 – 16/2022

Föreskrifter och anvisningar för pensionsstiftelser, pensionskassor, sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor samt rapporteringstabellerna och ifyllningsanvisningarna har ändrats

Det har gjorts ändringar i följande av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2022.

 • Föreskrifter och anvisningar 11/2021 Förvaltningen i pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsverksamhet
 • Föreskrifter och anvisningar 12/2021 Sjukkassors samt begravnings- och avgångsbidragskassors förvaltning
 • Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: pensionskassor och tilläggspensionskassor samt pensionsstiftelser och tilläggspensionsstiftelser
 • Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor
 • Föreskrifter och anvisningar 4/2015 Tillsynshandlingar som försäkringsmarknads­sammanslutningar ska lämna in till Finansinspektionen
 • Föreskrifter och anvisningar 1/2011, Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Föreskrifter och anvisningar 11/2021 Förvaltningen i pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsverksamhet

Föreskrifter och anvisningar 11/2021 har upprättats så att de motsvarar de interna instruktionerna för upprättande av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Kapitel 4 Fastställande av stadgarna

Befogenheterna att meddela föreskrifter är nya. Finansinspektionen har tidigare gett ett tillsynsmeddelande om fastställandet av stadgar 45/2018 (4.9.2018) Föreskrifterna och anvisningarna motsvarar i huvudsak de tidigare kraven på ansökan om stadgeändring som ges i meddelandet och de redogörelser och handlingar som ska fogas till ansökningarna.

Kapital 5 Behörighetskrav för pensionsstiftelsernas och pensionskassornas ledning

De största ändringarna i de nya föreskrifterna gäller bedömningen av ledningens behörighet i B-anstalter och små AB-anstalter. Föreskrifterna är i linje med föreskrifterna om behörigheten för ledningen i arbetspensionsförsäkringsbolag och tilläggspensionsanstalter (IOPR II). Föreskrifterna har upprättats så att det i bedömningen av ledningens behörighetsförutsättningar delvis ska vara möjligt att beakta proportionalitetsprincipen. 

Avvikande från tidigare ska ledningen för en pensionsstiftelse eller -kassa uppfylla kraven, och det räcker inte längre att pensionsanstalten anställer tillräckligt kompetenta och erfarna rådgivare. Villkoren som gäller ledningens behörighet är striktare än tidigare särskilt vad gäller styrelseledamöternas kännedom om arbetspensionsbranschen och investeringsverksamheten. Som en ny sak har det även tagits in bestämmelser om den behörigheten för verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören.

Enligt de nya bestämmelserna ska en pensionsanstalt göra en bedömning av behörigheten och motivera den samt ge en försäkran om att en person är behörig. Pensionsanstalten ska skicka in försäkran jämte motiveringar och ändringsanmälningar som gäller ledningen till Finansinspektionen senast två veckor innan en person tillträder sin uppgift. 

Kapitel 6 Intern kontroll och kapitel 8 Riskhantering

Föreskrifterna och anvisningarna om intern kontroll och riskhantering har i tillämpliga delar förenhetligats så att de motsvarar föreskrifterna och anvisningarna om förvaltningen i arbetspensionsförsäkringsbolag, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (2/2017, 10/2017 och 8/2018). I fortsättningen förutsätts även pensionsanstalterna ha skriftliga verksamhetsprinciper för intern kontroll. Som en ny sak har det tagits in föreskrifter och anvisningar om regelefterlevnad (compliance).

I fortsättningen förutsätts pensionsanstalterna även ha skriftliga verksamhetsprinciper för riskhanteringen som ett led i ordnandet av riskhanteringen. Som en ny sak har det tagits in anvisningar om risk- och solvensbedömningen. 

Kapitel 7 Intern revision

I anvisningen rekommenderas det att pensionsanstalter ordnar intern revision.  

Kapitel 9 Uppläggning av investeringsverksamheten

Kapitlets struktur och innehåll följer i tillämpliga delar föreskrifterna och anvisningarna om företagsstyrning i arbetspensionsbolag (2/2017). 

Kapitel 10 Ansökan om överlåtelse av försäkringsbestånd

I kapitlet meddelas föreskrifter om ansökan om överlåtelse av försäkringsbestånd och om de redogörelser som ska bifogas till ansökan samt en anvisning om inlämnandet av ansökan till Finansinspektionen.

I föreskrifterna beaktas de upplysningar som ska ingå i ett avtal om överlåtande av försäkringsbestånd enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor. I föreskrifterna beaktas också möjligheten enligt lagen att med Finansinspektionens samtycke tillämpa en tidsgräns på tre år för överlåtelse av försäkringsbeståndet och en överföringstidpunkt som infaller senare än sex månader. Därtill har den tidigare föreskriften om ansökan kompletterats med de tilläggsuppgifter som man allmänt varit tvungen att begära vid överlåtelse av försäkringsbestånd.

Kapitel 11 Återbetalning till delägarna av den överskjutande delen av solvenskapitalet och intern överföring 

I kapitlet presenteras Finansinspektionens tolkning av förutsättningarna för återbetalning av den överskjutande delen av solvenskapitalet till delägarna. Anvisningen om de handlingar och redogörelser som ska fogas till ansökan om återbetalning av den överskjutande delen av solvenskapitalet motsvarar i huvudsak de tidigare anvisningarna. Även föreskriften om ansökan om interna överföringar i AB-pensionsanstalter och de redogörelser som ska ges motsvarar i huvudsak de tidigare föreskrifterna. Anvisningarna och föreskrifterna har kompletterats med vissa redogörelser som behövs vid bedömningen av ärendet.

Föreskrifter och anvisningar 12/2021 Sjukkassors samt begravnings- och avgångsbidrags­kassors förvaltning

Föreskrifterna och anvisningarna har upprättats i enlighet med Finansinspektionens gällande anvisningar. Tillämpningsområdet har utvidgats att även omfatta sjukkassor. Beträffande sjukkassor har det som en ny sak fogats bestämmelser om en investeringsplan och anvisningar om kapitalförvaltningsavtal.

Både i fråga om sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor har det som en ny sak införts föreskrifter och anvisningar om ansökan om fastställande av försäkringskassans stadgar. Kapitlet om inlämnande av handlingar har överförts till föreskrifter och anvisningar 4/2015.

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: pensionskassor och tilläggspensionskassor samt pensionsstiftelser och tilläggspensionsstiftelser

Föreskrifterna och anvisningarna 15/2012 har ändrats så att de motsvarar SHM:s nya förordningsutkast. I fortsättningen innehåller föreskrifterna och anvisningarna ett gemensamt resultat- och balansräkningsschema för pensions- och tilläggspensions­anstalter. Vissa ifyllningsanvisningar i resultat- och balansräkningen har slagits samman.

Kapitel 14 Pensionsanstalternas verksamhetsberättelse och noter har strukits. I fortsättningen finns det ett gemensamt kapitel 13 om verksamhetsberättelse och noter för pensions- och tilläggspensionsanstalter.

Allokeringen av kostnader som orsakas av verksamhet som avser att upprätthålla arbetsförmågan och som täcks med den del av försäkringsavgiften som uppbärs för hanteringen av risken för arbetsoförmåga har uppdaterats så att den motsvarar föreskrifter och anvisningar 1/2016 Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag.

Från ovan nämnda omkostnader har även kostnader för forskning och villkoret i anslutning till det strukits. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar finns nu med som anvisningar. Även bilagorna 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 och 2.4 i föreskrifterna och anvisningarna har ändrats så att de motsvarar SHM:s förordning.

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor

Föreskrifterna och anvisningarna 16/2012 har ändrats så att de motsvarar SHM:s nya förordningsutkast. I fortsättningen innehåller föreskrifterna och anvisningarna ett gemensamt resultat- och balansräkningsschema för sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar finns nu med som anvisningar.

Föreskrifter och anvisningar 4/2015 Tillsynshandlingar som försäkringsmarknads­sammanslutningar ska lämna in till Finansinspektionen 

I den uppdaterade föreskriftssamlingen har kapitlet om handlingar som ska lämnas in till försäkringsinspektionen överförts från föreskrifter och anvisningar om begravnings- och avgångsbidragskassor som omfattas av lagen om försäkringskassor till föreskrifter och anvisningar 4/2015.

I föreskrifterna och anvisningarna har anvisningar om inlämnande av en täckningsförteckning för tilläggspensions­stiftelsen och -kassan lagts till. Bilderna av bilagetabellerna har tagits bort ur föreskrifterna och anvisningarna. Excel-tabellerna finns i fortsättningen bland föreskrifternas och anvisningarnas blanketter, och det finns en lista över bilagorna i kapitlet Bilagor i föreskrifterna och anvisningarna utan bilder av blanketterna.

Föreskrifter och anvisningar 1/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

I Föreskrifter och anvisningar 1/2011 har endast de ändringar som lagen kräver gjorts. Rapporteringsblanketterna och anvisningarna till dem har uppdaterats i enlighet med lagändringen. Dessutom har anvisningarna ändrats så att de motsvarar blankettuppdateringarna.

Anvisningarna på blankett VF06f kommer att uppdateras med numren på hänvisningarna till beräkningsgrunderna efter att SHM meddelat en förordning om beräkningsgrunderna.

Utöver de ändringar som beror på lagändringen har till rapporteringsblankett VO04 även fogats antalet SjPL-försäkrade för anmälan till Sjömanspensionskassan.

Arbetspensionsförsäkringsbolagens VP-rapport för inlämnande av förhandsuppgifter har frångåtts och tidpunkten för inlämnandet av de slutliga uppgifterna har förkortats till följd av ändringarna i tidtabellen för kostnadsfördelningarna inom arbetspensions­systemet. Terminologin i rapportblankett VP02 har också uppdaterats.

De ändrade blanketterna och anvisningarna uppdateras på Finansinspektionens webbplats och i distributionstjänsten Jakelu senast före den första rapporterings­tidpunkten. Närmare information kommer att ges i ett rapporteringsmeddelande.

Föreskrifterna och anvisningarnas ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 31 mars 2022.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. En sammanfattning av remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Föreskrifter och anvisningar 11/2021: Marja Koponen, ledande jurist, marja.koponen(at)fiva.fi
 • Föreskrifter och anvisningar 12/2021: Raili Holmström, institutsansvarig, raili.holmstrom(at)fiva.fi
 • Föreskrifter och anvisningar 15/2012, 16/2012, 4/2015, 1/2011 samt rapporteringsblanketterna VA, VB, VD och KA: Marketta Lindén, ledande redovisningsexpert, marketta.linden(at)fiva.fi
 • Rapporteringsblanketterna och -anvisningarna VF och VL: Anna Sinersalo, matematiker, anna.sinersalo(at)fiva.fi
 • Rapporteringsblanketterna och -anvisningarna VO: Johanna Korhonen, riskexpert, johanna.korhonen(at)fiva.fi
 • Rapporteringsblanketterna och -anvisningarna VP: Satu Korhonen, ledande matematiker, satu.korhonen(at)fiva.fi

Bilagor