Valvottavatiedote 18.10.2016 – 69/2016

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut määräysten ja ohjeiden muutokset

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Uusi laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta (315/2015) koskee työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan harjoittamaa lakisääteistä eläkevakuutusta, ja lakia sovelletaan osin myös Maatalousyrittäjän eläkelaitokseen. Laki tulee voimaan 1.1.2017.

​Laki muuttaa nykyisiä eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevia säännöksiä. Lain vakavaraisuusmallilla otetaan huomioon eläkelaitosten olennaiset ja todelliset sijoitustoiminnan riskit ja vakuutusriskit nykyistä tarkemmin ja kattavammin. Vakavaraisuusmallin lähtökohta on, että eläkelaitoksen tulee vakavaraisuusrajaa laskiessaan tunnistaa kaikki sijoituksiinsa liittyvät olennaiset riskit. Vakavaraisuusrajan laskenta tehdään eläkelaitoksen koko sijoitusomaisuuden perusteella. Laissa säädetään sosiaali- ja terveysministeriölle asetuksenantovaltuuksia ja Finanssivalvonnalle määräyksenantovaltuuksia.

Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä tiedonkeruulomakkeita ja -ohjeita on muutettu myös vastuuvelan katetta koskevien säännösten poistumisen vuoksi. Vastuuvelan katesäännökset poistuvat eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain tullessa voimaan. Vakavaraisuusraportointi on muutettu vastaamaan uutta lakia.

Muut määräysten ja ohjeiden muutokset

Vuoden vaihteessa 2016/2017 voimaan tulevat vakavaraisuus- ja eläkeuudistuksesta sekä rekisteröityjen lisäeläkejärjestelmien lakkauttamisesta johtuvat lainmuutokset aiheuttavat muutoksia myös Finanssivalvonnan antamiin eläkelaitosten kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin ja niiden liitetietoihin sekä Finanssivalvonnalle raportoitaviin tietoihin. Muutokset ovat pääsääntöisesti tunnuslukujen muutoksia. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöiden tuloksen synnyn ja käytön raportointiin tulee muutoksia.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan kahtena ajankohtana: 31.12.2016 ja 1.1.2017. Tämän tiedotteen liitteinä 1– 5 olevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruulomakkeet tulevat voimaan 1.1.2017. Liitteinä 7– 9 olevien määräysten ja ohjeiden sekä niihin liittyvien tiedonkeruulomakkeiden muutokset tulevat voimaan 31.12.2016.

Liitteen 6 määräyksiin ja ohjeisiin tulee muutoksia sovellettavaksi 31.12.2016 ja myös 1.1.2017 alkaen. Nyt julkaistaan 31.12.2016 voimaan tulevat muutokset, 1.1.2017 voimaan tulevat muutokset julkaistaan maaliskuussa 2017. Myös Määräyksiin ja ohjeisiin 13/2012 tulee muutoksia 1.1.2017. Nämä muutokset julkaistaan vuoden 2016 lopussa.

Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 liittyvien tiedonkeruulomakkeiden muutokset Finanssivalvonta julkistaa vuoden 2017 aikana muutosten soveltamisajankohtien mukaisesti. Muutoksista tiedotetaan jakelutiedotteilla.

Saadut lausunnot

Määräyksiin ja ohjeisiin annetuista lausunnoista on laadittu lausuntopalautteet. Lausuntopalautteet ja saadut lausunnot ovat nähtävissä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

 • riskiasiantuntija Johanna Korhonen, sähköposti johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5541
 • johtava matemaatikko Tarja Taipalus, sähköposti tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5266
 • tilinpäätösasiantuntija Marketta Linden, sähköposti marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5350

Liitteet

 1. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemista ja sijoitusten hajauttamista koskevat määräykset ja ohjeet 9/2016
 2. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemiseen ja sijoitusten hajauttamiseen liittyvät tiedonkeruulomakkeet VS ja niiden ohjeet
 3. Vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille 15.12.2014 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma (Dnro 9/101/2011)
 4. Eläkekassoille 1.11.2014 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma (Dnro 7/101/2011)
 5. Eläkesäätiöille 1.11.2014 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma (Dnro 8/101/2011)
 6. Määräykset ja ohjeet 1/2011: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle liittyvät tiedonkeruulomakkeet VO ja VM ja niiden ohjeet
 7. Määräykset ja ohjeet 4/2015: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
 8. Määräykset ja ohjeet 14/2012: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset