Tillsynsmeddelande 18.10.2016 – 69/2016

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkning av solvensgränsen och om diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring samt andra ändringar i föreskrifter och anvisningar

Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar för pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring

Den nya lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) gäller lagstadgad pensions-försäkring som bedrivs av arbetspensionsförsäkringsbolag, pensions-stiftelser, pensionskassor och Sjömanspensionskassan. Lagen tillämpas också på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Lagen träder i kraft 1.1.2017.

​Lagen ändrar de nu gällande bestämmelserna om beräkningen av pensionsanstalternas solvensgräns och diversifiering av placeringar. Med solvensmodellen i lagen beaktas de väsentliga och faktiska riskerna i pensionsanstalternas placeringsverksamhet noggrannare och mer täckande än hittills. Solvensmodellen utgår ifrån att pensionsanstalten vid beräkningen av solvensgränsen identifierar alla väsentliga risker som hänför sig till placeringarna. Solvensgränsen beräknas utifrån pensions-anstaltens totala placeringstillgångar. I lagen ges social- och hälsovårdsministeriet befogenheter att utfärda förordningar och Finansinspektionen rätt att meddela föreskrifter.

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samt rapporteringsblanketter och -anvisningar har också ändrats i och med att bestämmelserna om täckning av ansvarsskulden slopas. Bestämmelserna om täckning slopas när lagen om beräkning av solvensgränsen och om diversifiering av placeringar för pensionsanstalter träder i kraft. Solvensrapporteringen har ändrats att motsvara den nya lagen.

Ändringar i andra föreskrifter och anvisningar

Lagändringarna som träder i kraft vid årsskiftet 2016/2017 som en följd av solvens- och pensionsreformen och slopandet av registrerade tilläggs-pensionssystem medför också ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om pensionsanstalternas redovisning, bokslut och verksamhetsberättelse och i bilagorna till dem samt i de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen. Ändringarna gäller i huvudsak nyckeltalen. Ändringar görs också i rapporteringen av hur resultatet uppkommer och disponeras i arbetspensionsförsäkringsbolag.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft vid två tidpunkter, den 31 december 2016 och den 1 januari 2017.

Föreskrifterna och anvisningarna samt rapporteringsblanketterna i bilagorna 1–5 träder i kraft den 1 januari 2017. Ändringarna till föreskrifterna och anvisningarna samt till rapporteringsblanketterna i bilagorna 7–9 träder i kraft den 31 december 2016.

I föreskrifterna och anvisningarna i bilaga 6 sker ändringar både den 31 december 2016 och den 1 januari 2017. Nu tillkännages de ändringar som träder i kraft den 31 december 2016, medan de ändringar som träder i kraft den 1 januari 2017 tillkännages i mars 2017. Också i föreskrifterna och anvisningarna 13/2012 sker ändringar den 1 januari 2017. Dessa ändringar tillkännages vid slutet av 2016.

Ändringarna till de rapporteringsblanketter som följer med Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2011 tillkännages under 2017 enligt tillämpningstidpunkterna för respektive ändring. Ändringarna tillkännages med Jakelu-meddelanden.

Remissvar

Kommentarerna till föreskrifterna och anvisningarna har sammanställts och såväl sammandraget som de individuella kommentarerna finns på Finansinspektionens webbplats på samma ställe som själva föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

 • riskexpert Johanna Korhonen, e-post johanna.korhonen(at)fiva.fi, telefon 010 831 55 41
 • ledande matematiker Tarja Taipalus, e-post tarja.taipalus(at)fiva.fi, telefon 010 831 52 66
 • redovisningsexpert Marketta Linden, e-post marketta.linden(at)fiva.fi, telefon 010 831 53 50.

Bilagor

 • Föreskrifter och anvisningar 9/2016 om beräkning av solvensgränsen och om diversifiering av placeringar för pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring
 • Rapporteringsblanketter VS och rapporteringsanvisningar till beräkning av solvensgränsen och om diversifiering av placeringar för pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring
 • Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbets-pensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholding-sammanslutningar och filialer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag av den 15.12.2014 (Dnr 9/101/2011)
 • Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till pensionskassor 1.11.2014 (Dnr 7/101/2011)
 • Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser 1.11.2014 (Dnr 8/101/2011)
 • Föreskrifter och anvisningar 1/2011
 • Rapporteringsblanketter och -anvisningar till föreskrifter och anvisningar 1/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen samt tabeller VO och VM
 • Föreskrifter och anvisningar 4/2015 Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen
 • Föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag