Tilinpäätösten avainluvut 2016–2023

Finanssivalvonta julkaisee pankkikonsernien, pankkiryhmien, talletuspankkien, luottoyhteisöjen, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja kotimaisten toimiluvallisten vaihtoehtorahastojen hoitajien (AIFM) vuositilinpäätösten avainluvut. Luvut pohjautuvat valvottavien Finanssivalvonnalle toimittamiin tietoihin, ja ne päivittyvät kotisivulle kerran vuodessa, keväällä valvottavien tilinpäätösten valmistuttua.

Avainlukulaskelmassa esitetään kunkin valvottavan osalta lyhennetyn tuloslaskelman ja taseen erät, taseen ulkopuoliset sitoumukset, vakavaraisuustietoja ja tunnuslukuja.

Tarkastelussa ovat mukana ne valvottavat, jotka olivat raportointivelvollisia Finanssivalvonnalle kunkin tarkastelukauden lopussa. Jos valvottava on aloittanut raportointinsa tarkastelujakson aikana, sen tilinpäätöstiedot ovat mukana siitä hetkestä lähtien, kun raportointivelvollisuus on alkanut. Jos taas valvottava on lopettanut raportointinsa Fivalle kesken tarkastelukautta, sen luvut eivät ole mukana viimeisimmän tarkastelukauden luvuissa.

Tunnuslukujen laskentasäännöt
 • Kulut/tuotot-suhde = (hallintokulut + käteissuoritukset kriisinratkaisurahastoihin ja talletussuojajärjestelmiin + poistot)/liiketoiminnan nettotuotot

 

 • Tuotot = korkokate - kulut vaadittaessa takaisin maksettavasta osakepääomasta + osinkotuotot + nettopalkkiotuotot + nettotuotot taseesta pois kirjatuista rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti + nettotuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista + nettotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista + suojauslaskennan nettotulos + kurssierot + rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseesta poiskirjaamisesta syntyneet nettotuotot + muut liiketoiminnan tuotot

 

 • Oman pääoman tuotto (ROE), % = kauden voitto/-tappio/oman pääoman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo

 

 • Koko pääoman tuotto (ROA), % = kauden voitto/-tappio/taseen loppusumman tarkastelujakson alun ja lopun keskiarvo

 

 • Ydinvakavaraisuussuhde, % = ydinpääoma (CET1)/ kokonaisriskin määrä (RWA)

 

 • Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla, % = ensisijainen pääoma [ydinpääoma (CET 1) + ensisijainen lisäpääoma (AT 1)]/kokonaisriskin määrä (RWA)

 

 • Kokonaisvakavaraisuussuhde, % = omat varat yhteensä/kokonaisriskin määrä (RWA)

 

 • Järjestämättömät saamiset/saamiset, %
  Järjestämättömät saamiset = erääntyneenä yli 90 päivää olleet saamiset + Erääntymättömät tai erääntyneenä alle 90 päivää olleet saamiset, jotka todennäköisesti jäävät maksamatta.
  Saamiset = luotot ja vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, jotka on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.
  Laskukaavassa käytetään sekä osoittajassa että nimittäjässä luottojen ja vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden bruttomääräistä eli arvonalentumiset sisältävää arvoa.

 

 • Järjestämättömiin saamisiin kohdistuvat arvonalentumiset/järjestämättömät saamiset, %
  Järjestämättömiin saamisiin kohdistuvat arvonalennukset = kertynyt arvonalentumistappio luotoista ja vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista, jotka arvostettu hankintamenoon.