Tillsynsmeddelande 12.6.2024 – 42/2024

Finansinspektionen kompletterar sin tidigare tolkning om kundkontrolluppgifterna för juridiska personer som saknar FO-nummer – registernumret behöver inte vara ett FO-nummer

Finansinspektionen kompletterar sin tidigare tolkning om kundkontrolluppgifterna för juridiska personer som saknar FO-nummer. Finansinspektionen anser att 3 kap. 3 § 2 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 444/2017 (nedan penningtvättslagen) tillåter olika tolkningar av frågan om också andra nummer än FO-numret i Finland kan uppfylla kravet på det registernummer som gäller som kundkontrolluppgift för juridiska personer.

I fråga om kunder som saknar FO-nummer och som

 • är organiserade på behörigt sätt och
 • har rättslig status som juridiska personer men som
 • inte uppfyller villkoren för FO-nummer enligt företags- och organisationsdatalagen.

får bankerna framöver själva avgöra

 • vad som i fråga om olika juridiska personer utan FO-nummer avses med det registernummer som gäller som kundkontrolluppgift och
 • om de upprättar en kundrelation i den juridiska personens eller i ansvarspersonens namn.

Finansinspektionen anser att det inte är ändamålsenligt att förutsätta att bankerna ändrar sina nuvarande rutiner förrän innehållet i den pågående totalreformen av penningtvättsregelverket har klarnat och frågan noggrant undersökts ur olika perspektiv. En omläggning av rutinerna skulle medföra betydande merarbete för bankerna. Finansinspektionens aktuella bredare tolkning innebär att bankerna inte är skyldiga att återföra sådana kundrelationer med juridiska personer utan FO-nummer som redan har upprättats i ansvarspersonens namn i den juridiska personens namn. Finansinspektionen rekommenderar dock att bankerna kontrollerar att deras rutiner för uppfyllelse av skyldigheterna för kundkännedom inte leder till oskäliga hinder för tillgången till banktjänster för juridiska personer som saknar FO-nummer.

Finansinspektionen framhåller att väglag och övriga juridiska personer utan FO-nummer som är organiserade på behörigt sätt vanligen är förenade med en låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bankernas kundkontrollåtgärder avseende juridiska personer som saknar FO-nummer ska vara rätt avvägda i förhållande till riskerna, och onödiga uppsägningar ska inte vidtas.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi (17.6–2.8.2024)
 • Jonna Ekström, ledande jurist,  tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi (till 19.6.2024 och från 5.8.2024)

Bakgrund och motivering till Finansinspektionens kompletterade tolkning*

Penningtvättslagen bestämmer vilka kundkontrolluppgifter som ska bevaras

Enligt 3 kap. 3 § 2 mom. i penningtvättslagen ska som kundkontrolluppgifter för juridiska personer bevaras bl.a.

 • juridiska personers registernummer
 • registreringsdag
 • registermyndighet.

Varken i lagen eller dess förarbeten definieras desto närmare vad som avses med registernummer. Myndigheterna har tidigare vanligtvis ansett att med registernummer avses i Finland FO-nummer. I kundkontrolluppgifterna för de juridiska personer som har FO-nummer antecknas således FO-numret som registernummer. För utländska juridiska personer används som kundkontrolluppgift det registernummer som tilldelats av registermyndigheten i den juridiska personens hemstat.

Exempelvis

 • väglag enligt lagen om enskilda vägar
 • delägarlag enligt lagen om samfälligheter
 • samfällda skogar enligt lagen om samfällda skogar

är från juridisk synpunkt juridiska personer förutsatt att de är organiserade på behörigt sätt.

Dessa juridiska personer får dock inte FO-nummer, om de inte på grund av sin verksamhet kan antecknas i registret över mervärdesskatteskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret.

Finansinspektionens tidigare tolkning

När förutsättningarna för att få FO-nummer enligt 3 § i företags- och organisationsdatalagen 244/2001 inte uppfylls, skulle en kundrelation enligt Finansinspektionens tidigare tolkning upprättas i aktörens ansvarspersons namn. Då skulle åtgärderna för kundkännedom riktas mot ansvarspersonen, för vilken ett separat konto öppnas. Det har ansetts viktigt att öppna ett separat konto, för att aktörens och ansvarspersonens medel ska hållas separat och för att det inte ska finnas risk för sammanblandning. Flera personer kan ha rätt att använda det separata kontot.

Utmaningar med banktjänster för juridiska personer som saknar FO-nummer

Företrädare för väglag och delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden har tagit kontakt med Finansinspektionen. De som tagit kontakt har pekat på problemen med att kundrelationen öppnas i aktörens ansvarspersons namn. Som problematiska har betraktats bl.a. situationer där ansvarspersonen dör eller försätts i konkurs eller blir föremål för utsökning.

I dessa situationer måste man kunna påvisa

 • vad som är ansvarspersonens egna medel
 • vad som är den juridiska personens medel

Finansinspektionen har inte ansett att det är ett idealiskt förfarande att kontot för en juridisk person utan FO-nummer öppnas i ansvarspersonens namn. Finansinspektionen har den 25 maj 2023 framfört som sitt utlåtande till FM:s utredning om behoven att ändra lagstiftningen om grundläggande banktjänster och kreditinstitut att det skulle vara ändamålsenligt att fundera på att utvidga förutsättningarna för att bevilja FO-nummer. Genom den föreslagna utvidgningen skulle t.ex. väglag och delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden kunna få FO-nummer oberoende av om de bedriver sådan verksamhet som föreskrivs i 3 § i företags- och organisationsdatalagen. På så vis skulle kundrelationer alltid kunna upprättas i väglagens och delägarlagens namn och problemen i anslutning till privatpersoners användning av banktjänster skulle försvinna.

I den bedömningspromemoria som finansministeriet publicerade den 1 mars 2024 har man också funderat på andra alternativ för att lösa problemen med banktjänster för juridiska personer som saknar FO-nummer. Ett lösningsalternativ som föreslagits är att se över lagstiftningen om kundkännedom för att säkerställa tillgången till banktjänster för sådana juridiska personer som identifieras i lagstiftningen.

I samband med den reform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som bereds som bäst blir det aktuellt att omvärdera uppgiften om juridiska personers registernummer. Detta beror på att det inte får finnas nationella bestämmelser som överlappar eller strider mot direkt tillämpliga bestämmelser i EU:s förordningar. Det kan dock ta flera år innan ändringarna träder i kraft.

Efter att finansministeriet publicerade bedömningspromemorian har det förts diskussioner om kraven på kundkontrolluppgifter för juridiska personer som saknar FO-nummer. Myndigheterna har strävat efter att tillsammans försöka hitta en sådan lösning som behandlar alla juridiska personer utan FO-nummer likvärdigt. Utifrån dessa diskussioner har Finansinspektionen beslutat att komplettera sin tidigare tolkning om kundkontrolluppgifter för juridiska personer som saknar FO-nummer.

Arbetsgrupp bereder förslag till en totalreform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism – Finansinspektionen kompletterar sin ståndpunkt under beredningen

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag till totalreform av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism för tiden 10 maj 2024 – 30 juni 2025. Arbetsgruppens viktigaste uppgift är att genomföra de EU-bestämmelser som ingår i EU:s lagstiftningspaket för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (det s.k. AML package1. I detta sammanhang omvärderas också kravet på kundkontrolluppgifter som gäller juridiska personers registernummer på nationell nivå. Orsaken är att EU:s kommande penningtvättsförordning inte ställer något absolut krav på kundkontrolluppgifter i fråga om registernummer för alla juridiska personer.

Mot denna bakgrund kompletterar Finansinspektionen sin tidigare tolkning.

 • Finansinspektionen anser fortfarande att FO-numret är det registernummer som avses i 3 kap. 3 § 2 mom. i penningtvättslagen. FO-numret ska antecknas i en juridisk persons kundkontrolluppgifter när den juridiska personen uppfyller företags- och organisationsdatalagens villkor för erhållande av FO-nummer. För en utländsk juridisk person används fortfarande det registernummer som tilldelats av registermyndigheten i den juridiska personens hemstat.
 • Enligt Finansinspektionens nya tolkning möjliggör ordalydelsen i 3 kap. 3 § 2 mom. i penningtvättslagen flera olika tolkningar av vad som avses med registernummer. Detta gäller dock endast sådana juridiska personer utan FO-nummer som är organiserade på behörigt sätt men som inte uppfyller villkoren enligt företags- och organisationsdatalagen för erhållande av FO-nummer.
 • Tills saken har avgjorts genom lagändringar anser Finansinspektionen att det nuvarande lagens ordalydelse också möjliggör en sådan tolkning att kundrelationer med sådana kunder utan FO-nummer som är organiserade på behörigt sätt och som är juridiska personer kan upprättas i den juridiska personens namn. Som registernummer i kundkontrolluppgifterna antecknas då en annan beteckning som beviljats den juridiska personen än FO-nummer.

I finansministeriets bedömningspromemoria föreslås som en möjlighet att utnyttja till exempel väglagets driftsenhetsbeteckning som registernummer i stället för FO-numret. Finansinspektionen ger dock ingen tolkningsrekommendation om vilken annan eventuell beteckning för en juridisk person utan FO-nummer som kan uppfylla penningtvättslagens krav på registernummer i fråga om olika juridiska personer som saknar FO-nummer. Vad som avses med registernummer som förutsätts som kundkontrolluppgift för olika juridiska personer utan FO-nummer bör enligt Finansinspektionens åsikt avgöras tydligt och detaljerat i samband med totalreformen av bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt. I detta sammanhang bör det också avgöras huruvida det även i fortsättningen ska krävas registernummer som obligatorisk kundkontrolluppgift av alla juridiska personer. Genom omsorgsfull lagberedning och samråd med intressentgrupperna bör det säkerställas att olika juridiska personer som saknar FO-nummer inte grundlöst bemöts på olika sätt.

Finansinspektionen anser att formuleringen av penningtvättslagens bestämmelser om registernummer fortfarande lämnar rum för tolkning. Finansinspektionens nya bredare tolkning innebär inte att bankerna är skyldiga att återföra sådana kundförhållanden med juridiska personer utan FO-nummer som har upprättats i ansvarspersoners namn i den juridiska personens namn. Banker som har öppnat eller överfört konton för juridiska personer utan FO-nummer i deras ansvarspersoners namn har agerat i enlighet med Finansinspektionens tidigare anvisningar. Finansinspektionen anser att det är möjligt för bankerna att vänta tills saken avgörs på lagnivå i samband med totalreformen av penningtvättsbestämmelserna.

Väglag och andra juridiska personer som saknar FO-nummer är vanligtvis lågriskkunder

Finansinspektionen betonar att väglag och andra juridiska personer utan FO-nummer som är organiserade på behörigt sätt vanligen är förenade med låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2023 om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism konstateras att sådana kundkategorier på vilka förenklade åtgärder för kundkännedom kan tillämpas, om ett enskilt kundförhållande inte är förenat med särskilda faktorer som höjer risken, är till exempel

 • väglag
 • delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden
 • dikningssammanslutningar2.

Förenklade åtgärder för kundkännedom gör det ändå inte möjligt att låta bli att samla in obligatoriska kundkontrolluppgifter.

 

*Sidan är uppdaterad med information om bakgrund och motivering till Finansinspektionens kompletterade tolkning (18.6.2024).1Dessa EU-bestämmelser är 1) Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (penningtvättsförordningen), 2) Europaparlamentets och rådets direktiv om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om upphävande av direktiv (EU) 2015/849 (sjätte penningtvättsdirektivet), 3) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av myndigheten för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (AMLA-förordningen) och 4) Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2019/1153 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF.
2Se avsnitt 6.5.1 Förenklat förfarande för kundkännedom stycke 159.