Pressmeddelande 4.9.2023

IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism. IMF föreslår utveckling av den nationella riskanalysen och tillsynsmyndigheternas riskanalys huvudsakligen genom att förbättra analysen av gränsöverskridande betalningar. Dessutom finns det utrymme för en effektivare användning av olika informationskällor vid identifieringen av högriskländer för penningtvätt.

Internationella valutafonden (IMF) gav den 4 september 2023 ut en rapport som behandlar analys av kassaflöden, tillsyn av förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och den finansiella stabiliteten i de nordiska och baltiska länderna. Analysen omfattade följande åtta länder: Danmark, Estland, FinIand, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

IMF analyserade tillsynsverktygens känslighet för penningtvättsrisker och tog fram rekommendationer för att öka verktygens effektivitet. Dessutom undersökte IMF möjligheten att fastställa effekten av de chocker som penningtvätt utsätter den finansiella stabiliteten för. De nordiska och baltiska ländernas analysbegäran till IMF bottnade i kopplingarna mellan regionens finansiella system och särskilt förekomsten av flera gränsöverskridande banknät och förbindelser.

I sin rapport konstaterar IMF att länderna måste stärka sitt tillsynsregelverk för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare. IMF rekommenderar en effektivare uppföljning av gränsöverskridande kassaflöden, vilket också inbegriper informationsutbyte om förändringar i ekonomiska strukturer. Vidare uppmuntrar IMF myndigheterna att använda mångsidigare metoder för identifiering av sådana länder som medför ökad risk för penningtvätt. Rapporten uppmanar också myndigheterna att utöka datainsamlingen och investera i dataanalysverktyg samt samordna tillsynsåtgärderna mot högriskbanker.

Finansinspektionens avdelningschef Samu Kurri välkomnar förslaget om nya verksamhetsmetoder.

– Vi har gjort mycket arbete på Finansinspektionen för att identifiera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, men en effektiv tillsyn innebär en konstant kapplöpning mot brottslingarna. Uppföljningen av kassaflöden mellan länderna är ett viktigt utvecklingsområde, då penningtvätten till betydande del har samband med internationella betalningsöverföringar, säger Samu Kurri.

Enligt Kurri är förslaget om ökad tillsyn av tillhandahållare av virtuella valutor i samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna högst betydelsefullt.

– Tillhandahållarna av virtuella valutor har omfattats av vår tillsyn sedan 2019. Sedan dess har branschen utvecklats betydligt. Jag tror att samarbetet inom närområdet kommer att bära frukt också här, konstaterar Samu Kurri.

Kontaktinformation

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Pekka Vasara.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16

Se också