Rapporteringsmeddelande 28.10.2021 – 31/2021

Uppdaterade arbetsböcker och anvisningar för RA-rapporteringen har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

Det uppdaterade rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna för rapporteringen om risker för och kontroll av penningtvätt och finansiering av terrorism (RA, Riskbedömningsenkät) kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Rapporteringsskyldigheten utvidgas till att också gälla skadeförsäkringsbolag och tillhandahållare av virtuella valutor:

  • rapportörkategori för skadeförsäkringsbolag 420
  • rapportörkategori för tillhandahållare av virtuella valutor 801.

Rapporteringen har uppdaterats genom precisering av vissa svarsalternativ och svarsanvisningar.

De rapportörer som inte har haft verksamhet under 2021 eller, vilka inte har sådana identifierade kunder som avses i 3 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, ska emellertid lämna in en nollrapport.

Uppgifterna ska rapporteras från tidpunkten 31.12.2021. Rapportens referensdag är den 28.2.2022.

Vi vill påminna om att betaltjänstleverantörer (rapportörkategorierna 257, 258 och 259) ska välja mellan två arbetsböcker – RA02 och RA03. Arbetsboken RA03 ska endast ifyllas av de aktörer som endast tillhandahåller penningförmedling såsom betaltjänster. Alla andra betaltjänstleverantörer ska fylla i arbetsbok RA02.

Fyll dessutom i uppgifterna för den person som fungerar som kontaktperson hos rapportören i punkten Kontaktuppgifter till den som ansvarar för uppgifterna.

Tidigare meddelanden:

Rapporteringskartorna:

Närmare upplysningar

  • Frågor om Virati-rapporteringen:
    VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om rapportens innehåll:
    ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi