Tillsynsmeddelande 17.12.2018 – 54/2018

Rapportering av risker för och kontroller av penningtvätt och finansiering av terrorism – uppgifterna ska lämnas in senast 31.3.2019

Finansinspektionen ska med stöd av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) (penningtvättslagen) göra en övervakarspecifik bedömning av riskerna för att penningtvätt och finansiering av terrorism bedrivs genom de rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen. När riskbedömningen görs ska Finansinspektionen beakta de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förenade med de rapporteringsskyldiga och deras kunder, produkter och tjänster.
 
Finansinspektionen samlar första gången in uppgifter om risker och kontroller från tillsynsobjekten med Jakelu Distributionstjänst. Med hjälp av rapporteringsprogram som publiceras i Jakelu Distributionstjänst kartläggs riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förenade med aktörerna inom finansbranschen, deras kunder, produkter och tjänster.

Vem omfattas av rapporteringsskyldigheten?

Rapporteringen gäller följande grupper av tillsynsobjekt:

  • Kreditinstitut
  • Auktoriserade betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
  • Värdepappersföretag, fondbolag (UCITS) och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)
  • Livförsäkringsbolag

För varje grupp finns en egen arbetsbok och den ska besvaras skilt av varje tillsynsobjekt. Med frågorna insamlas information om bl.a. kundgrupper, de tjänster som tillhandahålls, betalningsrörelsen och de risker som är förknippade med dem samt riskhanteringsmetoderna. Anvisningar för ifyllandet av arbetsboken kommer att sättas ut i Jakelu Distributionstjänst.

Rapporteringsprogram och arbetsböcker publiceras 18.12.2018, svarstiden pågår fram till 31.3.2019
 
Rapporteringsprogram och arbetsböcker publiceras i Jakelu Distributionstjänst 18.12.2018. Publicering kommer att meddelas också med ett rapporteringsmeddelande. Anvisningar för beställning av rapporteringsmeddelandet finns under ”Länkar”. Uppgifterna på frågeformulären ska rapporteras från tidpunkten 31.12.2018. Svarstiden går ut 31.3.2019.
 
De insamlade uppgifterna används för att göra upp övervakarspecifika riskbedömningar och i den riskbaserade tillsynen. Det ges inte någon skild övervakarspecifik respons på svaren.
 
I fortsättningen kommer tillsynsobjektens rapporteringsskyldighet för bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism att fastställas i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Den första rapporteringen sker med stöd av rätten att få uppgifter av de rapporteringsskyldiga enligt 7 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Viivi Jantunen, telefon 09 183 5008 eller e-post viivi.jantunen(at)fiva.fi
  • tekniska frågor om rapportering: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Närmare information finns i Finansinspektionens webbtjänst