Pressmeddelande 21.1.2021

De nordiska och baltiska länderna ber IMF om en analys av riskerna med gränsöverskridande penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region

De åtta länderna i Internationella valutafondens nordisk-baltiska valkrets har vänt sig till IMF för en analys av hot och sårbarheter på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region.

Inom ramen för detta frivilliga initiativ har de nordiska och baltiska länderna bett IMF analysera de mest väsentliga hoten och sårbarheterna på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism inom sin region, mot bakgrund av de inbördes kopplingarna mellan ländernas finansiella system och framför allt de många gränsöverskridande banknätverken och kontakterna inom den nordisk-baltiska regionen.

IMF är en betrodd och oberoende rådgivare inom bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CFT), och tack vare dess medverkan är det möjligt att göra en analys av riskerna för regionen som helhet och framstegen för att minska riskerna samt ge rekommendationer för framtiden.

IMF inleder arbetet i januari 2021 och väntas rapportera analysresultaten i mitten av 2022. De åtta länder som ingår i analysen är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.