Livförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver livförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna samt solvens- och lönsamhetsuppgifter. Uppgifter om placeringarna presenteras under rubriken Placeringar.

De finländska försäkringsbolagens försäkringsverksamhet i utlandet ingår i de belopp som anges. I beloppen ingår inte utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland. Deras verksamhet presenteras under rubriken Utländska livförsäkringsbolag.

Boksluts- och lönsamhetsuppgifterna grundar sig på den information som bolagen upprättat enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och som tillställts Finansinspektionen. Solvensuppgifterna grundar sig fr.o.m. den 1 januari 2016 på den information som upprättats enligt Solvens II -regleringen. Solvensuppgifterna och noterna till verksamhetskapitalet från år 2015 och tidigare grundar sig på den nationella lagstiftningen.

Följande uppgifter publiceras kvartalsvis:

  • Solvensuppgifter
  • Lönsamhetsuppgifter
  • Placeringsuppgifter

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultat- och balansräkningen och till verksamhetskapitalet (fram till 31.12.2015)

Listan över försäkringsbolagen i tabellerna och försäkringsklasser (pdf)

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip i digitalt arkiv Kaisu

Statistik som publicerats före 2012 finns i arkivet.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Premieinkomst av och utbetalda ersättningar från inhemsk direktförsäkring

Premieinkomsten och ersättningsuppgifterna grundar sig på direktförsäkringens volymuppgifter som de finländska livförsäkringsbolagen rapporterar varje kvartal. I tabellen presenteras premieinkomsten och utbetalda ersättningar av den inhemska direktförsäkringen per försäkringsklass.

Lönsamhet av livförsäkringen

Lönsamhetsnyckeltalen för livförsäkringen beräknas på kvartalsuppgifterna för inhemska livförsäkringsbolag. Nyckeltalen beräknas kumulativt från årets början till slutet av referensperioden i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om upprättande av bokföring och bokslut i livförsäkringsbolag. Kvartalsuppgifterna är inte granskade av revisor.

Solvens av livförsäkringen

Solvensnyckeltalen från år 2015 och tidigare grundar sig på de uppgifter som de inhemska livförsäkringsbolagen rapporterat varje kvartal. I beräkningen av nyckeltalen har Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om bokföring och upprättande av bokslut i livförsäkringsbolag beaktats. Kvartalsuppgifterna har inte genomgått revisionsgranskning.

Från och med år 2016 beräknas livförsäkringsbolagens solvens enligt Solvens II-regleringen. Solvensuppgifterna publiceras utifrån Solvens II-rapporteringen som livförsäkringsbolagen lämnar in varje kvartal fr.o.m. den 31 december 2016. Solvensuppgifterna enligt Solvens II har inte genomgått revisionsgranskning.

Solvens II-regleringen förutsätter inte att kapitalkravet omräknas per kvartal. Solvensuppgifterna i slutet av året publiceras utifrån årsrapporteringen där kapitalkravet har omräknats.

Övergången till Solvens II-regleringen har underlättats med övergångsbestämmelser. Möjligheten att använda volatilitets- eller matchningsjustering inverkar i tillägg till användningen av eventuella övergångsbestämmelser  på jämförbarheten mellan bolagen.

Verksamhetskapital fram till 31.12.2015