Pensionsförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna och solvensuppgifter. Uppgifter om placeringar ingår under en separat rubrik

Bokslutsuppgifterna baserar sig på bokslutsuppgifter som bolagen uppgjort enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och tillställt Finansinspektionen. Solvensuppgifterna grundar sig på de tillsynsuppgifter som bolagen lämnat in till Finansinspektionen.

Solvensuppgifter och information om placeringsverksamheten för arbetspensionsförsäkringsbolagen publiceras halvårsvis och därtill information om placeringsverksamheten enligt anstaltstyp kvartalsvis (rubriken: Investeringar).

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultat- och balansräkningen och till verksamhetskapitalet

 

Listan över försäkringsbolagen i tabellerna (pdf)

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Solvens

Nyckeltalen för arbetspensionsförsäkringens solvens beräknas i separat för arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser som beviljar lagstadgade pensioner och försäkringskassor som beviljar lagstadgade pensioner. Den kvartalsvisa informationen har inte reviderats.

Arbetspensionsförsäkringsbolag

Pensionskassorna och pensionsstiftelserna

Pensionsanstalternas nyckeltal

På den här sidan finns sammanfattningar av arbetspensionsanstalternas nyckeltal. Nyckeltalen presenteras enligt arbetspensionsanstalt och sammanräknade enligt anstaltstyp. I jämförande tabeller kan du jämföra uppgifter genom att filtrera det nyckeltal och år som du vill.

Uppgifterna bygger på oreviderade rapporter. De arbetspensionsanstalter som har trätt i likvidation ingår från och med likvidationstidpunkten endast i de sammanräknade siffrorna för premieinkomst, betalda pensioner och övriga ersättningar,  ansvarsskuld/pensionsansvar, pensionsmedel och pensionstagare.

Solvenskapital var  t.o.m. 31.12.2012 verksamhetskapital. Verksamhetskapitalet inbegrep inte utjämningsbelopp.

LähiTapiola var  t.o.m. 31.12.2012 Tapiola.
Sandvik es var t.o.m. 26.6.2013 Tamrock es.
Elo började verksamhet 1.1.2014.

Arbetspensionsförsäkringsbolag

Pensionskassorna och pensionsstiftelserna

Pensionsanstalternas resultatanalyser

På den här sidan finns arbetspensionsanstalternas årliga resultatanalyser. Nyckeltalen presenteras enligt arbetspensionsanstalt och sammanräknade enligt anstaltstyp. De arbetspensionsanstalter som har trätt i likvidation ingår inte från och med likvidationstidpunkten.

​Arbetspensionsförsäkringsbolag

Pensionskassorna och pensionsstiftelserna

Ansvarsskuld
Arkiv

Pensionsförsäkring

Försäkringsbolagen 2010 
Arbetspensionsförsäkring 2010 
Försäkringsbolagen 2009 
Arbetspensionsförsäkring 2009 
Försäkringsbolagen 2008 
Arbetspensionsförsäkring 2008 
Försäkringsbolagen 2007 (innehåller pensionsförsäkringsbolagen)
Försäkringsbolagen 2006 (innehåller pensionsförsäkringsbolagen) 
Nyckeltal för pensionsförsäkring 2008–2010
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 
Antalet pensioner 
Försäkringsbeståndet vid årets slut 
Ansvarsöverföringar 
Ersättningsansvar 
Premieansvar

Pensionsanstalternas solvens, halvårsuppgifter

På den här sidan finns arbetspensionsanstalternas årliga solvensstatistik. Nyckeltalen presenteras enligt arbetspensionsanstalt och sammanräknade enligt anstaltstyp. Uppgifterna bygger på oreviderade rapporter.
De arbetspensionsanstalter som har trätt i likvidation ingår inte från och med likvidationstidpunkten.Solvenskapital var  t.o.m. 31.12.2012 verksamhetskapital. Verksamhetskapitalet inbegrep inte utjämningsbelopp.

LähiTapiola var  t.o.m. 31.12.2012 Tapiola.

Sandvik es var t.o.m. 26.6.2013 Tamrock es.

Arbetspensionsförsäkringsbolags solvens
Pensionskassornas och pensionsstiftelsernas lagstadgade avdelningarnas solvens

 

Nyckeltal i sammandrag

Här finns sammanräknade nyckeltal per pensionsanstaltsgrupp 2004–2008. Statistiken redovisas i tabellerna både per anstalt och sammanräknad. I jämförelsetabellerna kan man jämföra siffror genom att filtrera efter nyckeltal och år. Halvårsstatistiken baserar sig på oreviderade halvårsrapporter.

Jämförelse av gruppvis sammanräknade nyckeltal 2006–2010 

Pensionsförsäkringsbolagen
Nyckeltal 2006–2010
Jämförelsetabell över nyckeltal
Nyckeltal 1.1.– 30.6.2010

Pensionsstiftelserna
Nyckeltal 2006–2010
Jämförelsetabell över nyckeltal
Nyckeltal 1.1.– 30.6.2010

Pensionskassorna
Nyckeltal 2006–2010
Jämförelsetabell över nyckeltal 
Nyckeltal 1.1.– 30.6.2010 

Lantbruksföretagarnas pensionskassa och Sjömanspensionskassan
Nyckeltal 2006–2010
Nyckeltal 1.1.– 30.6.2010 

 

Resultatanalys

I tabellerna nedan redovisas den årliga resultatanalysen för arbetspensionsanstalterna både per anstalt och sammanräknad.

Pensionsförsäkringsbolagen
Resultatanalys 2006–2010

Pensionsstiftelserna
Resultatanalys 2006–2010

Pensionskassorna
Resultatanalys 2006–2010

Sjömanspensionskassan
Resultatanalys 2006–2010

 

Solvens till 30.6.2010  

I tabellerna nedan redovisas arbetspensionsanstalternas solvensstatistik både per anstalt och sammanräknad. Halvårsstatistiken baserar sig på oreviderade halvårsrapporter.

Pensionsförsäkringsbolagen
Solvensstatistik 2006–2010
Solvensstatistik 1.1.– 30.6.2010 

Pensionsstiftelserna
Solvensstatistik 2006–2010 
Solvensstatistik 1.1.– 30.6.2010 

Pensionskassorna
Solvensstatistik 2006–2010 
Solvensstatistik 1.1.–30.6.2010 

Sjömanspensionskassan
Solvensstatistik 2006–2010
Solvensstatistik 1.1.– 30.6.2010 

 

Placeringsallokering

Gruppering av arbetspensionsanstalternas placeringar
Arbetspensionsanstalterna grupperar sina placeringar i riskklasser för beräkning av solvensgränsen. Basklassificeringen görs enligt placeringens juridiska form. Om den verkliga risken med ett placeringsinstrument skiljer sig från risken enligt den juridiska formen, ska placeringen klassificeras i riskklassen enligt den juridiska formen.

Gruppering i beräkning av solvensgränsen 31.12.2010
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 30.9.2010  
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 30.6.2010 
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 31.3.2010  
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 31.12.2009
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 30.9.2009 
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 30.6.2009 
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 31.3.2009
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 31.12.2008 
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 30.6.2008 
Gruppering i beräkning av solvensgränsen 31.12.2007  

 

Allokering av arbetspensionsanstalternas placeringar
I tabellerna nedan redovisas allokeringen av arbetspensionsanstalternas placeringar (till verkligt värde). Statistiken redovisas både per anstalt och sammanräknad. Halvårsstatistiken baserar sig på oreviderade halvårsrapporter.


Pensionsförsäkringsbolagen
Placeringsallokering 2006–2010
Placeringsallokering 1.1. – 30.6.2010 


Pensionsstiftelserna
Placeringsallokering 2006–2010 
Placeringsallokering 1.1. – 30.6.2010 


Pensionskassorna
Placeringsallokering  2006–2010 
Placeringsallokering 1.1. – 30.6.2010 


Lantbruksföretagarnas pensionskassa och Sjömanspensionskassan
Placeringsallokering 2006–2010
Placeringsallokering 1.1. – 30.6.2010 

 

Nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten

I följande tabeller redovisas arbetspensionsanstalternas nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten både per anstalt och sammanräknad. .  

Pensionsförsäkringsbolagen
Nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten 2006–2010

Pensionsstiftelserna
Nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten 2006–2010 

Pensionskassorna
Nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten 2006–2010

Lantbruksföretagarnas pensionskassa och Sjömanspensionskassan
Nettointäkter och resultat av placeringsverksamheten 2006–2010

 

Nettoavkastning av placeringsverksamheten

I tabellerna nedan redovisas avkastningen på sysselsatt kapital i arbetspensionsanstalternas placeringsverksamhet (till verkligt värde). Statistiken redovisas i tabellerna både per anstalt och sammanräknad. Halvårsstatistiken baserar sig på oreviderade halvårsrapporter.

Pensionsförsäkringsbolagen
Nettoavkastning av placeringsverksamheten 2006–2010 
Nettoavkastning av placeringsverksamheten 1.1. – 30.6.2010 

Pensionsstiftelserna
Nettoavkastning av placeringsverksamheten 2006–2010
Nettoavkastning av placeringsverksamheten 1.1. – 30.6.2010 

Pensionskassorna

Nettoavkastning av placeringsverksamheten 2006–2010 
Nettoavkastning av placeringsverksamheten 1.1. – 30.6.2010 

Lantbruksföretagarnas pensionskassa och Sjömanspensionskassan
Nettoavkastning av placeringsverksamheten 2006–2010  
Nettoavkastning av placeringsverksamheten 1.1. – 30.6.2010