Skadeförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver skadeförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna samt solvens- och lönsamhetsuppgifter. Uppgifter om placeringarna presenteras under rubriken Placeringar.

De finländska försäkringsbolagens försäkringsverksamhet i utlandet ingår i de belopp som anges. I beloppen ingår inte försäkringsföreningars eller utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland. Deras verksamhet presenteras under rubriken utländska skadeförsäkringsbolag.

Boksluts- och lönsamhetsuppgifterna grundar sig på den information som bolagen upprättat enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och som tillställts Finansinspektionen. Solvensuppgifterna grundar sig fr.o.m. den 1 januari 2016 på den information som upprättats enligt Solvens II-regleringen. Solvensuppgifterna och noterna till verksamhetskapitalet från år 2015 och tidigare grundar sig på den nationella lagstiftningen.

Följande uppgifter publiceras kvartalsvis:

  • Solvensuppgifter
  • Lönsamhetsuppgifter
  • Placeringsuppgifter

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultaträkningen och till verksamhetskapitalet
  • Skadeförsäkringsbolags uppgifter enligt försäkringsklass

Skadeförsäkringsbolagen (pdf)

Försäkringsklasser (pdf)

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring i digitalt arkiv Kaisu
Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet i digitalt arkiv Kaisu

Statistik som publicerats före 2012 finns i arkivet.

Skadeförsäkring

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Premieinkomst av och utbetalda ersättningar från inhemsk direktförsäkring

Premieinkomsten och ersättningsuppgifterna grundar sig på direktförsäkringens volymuppgifter som de finländska skadeförsäkringsbolagen och If Skadeförsäkring AB:s filial i Finland rapporterar varje kvartal. I tabellen presenteras premieinkomsten och utbetalda ersättningar av den inhemska direktförsäkringen per försäkringsklass.

Lönsamhet

Lönsamhetsnyckeltalen för skadeförsäkringen beräknas på kvartalsuppgifterna för inhemska skadeförsäkringsbolag. Nyckeltalen beräknas kumulativt från årets början till slutet av referensperioden i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om upprättande av bokföring och bokslut i skadeförsäkringsbolag. Kvartalsuppgifterna är inte granskade av revisor.

 

Solvens

Solvensnyckeltalen från år 2015 och tidigare grundar sig på de uppgifter som de inhemska skadeförsäkringsbolagen rapporterat varje kvartal. I beräkningen av nyckeltalen har Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om bokföring och upprättande av bokslut i skadeförsäkringsbolag beaktats. Kvartalsuppgifterna har inte genomgått revisionsgranskning.

Från och med år 2016 beräknas skadeförsäkringsbolagens solvens enligt Solvens II-regleringen. Solvensuppgifterna publiceras utifrån Solvens II -rapporteringen som skadeförsäkringsbolagen lämnar in varje kvartal fr.o.m. den 31 december 2016. Solvensuppgifterna enligt Solvens II har inte genomgått revisionsgranskning.

Solvens II-regleringen förutsätter inte att kapitalkravet omräknas per kvartal. Solvensuppgifterna i slutet av året publiceras utifrån årsrapporteringen där kapitalkravet har omräknats.

Övergången till Solvens II-regleringen har underlättats med övergångsbestämmelser. Möjligheten att använda volatilitets- eller matchningsjustering inverkar i tillägg till användningen av eventuella övergångsbestämmelser på jämförbarheten mellan bolagen.

Verksamhetskapital fram till 31.12.2015