Finansiella nyckeltal 2016–2020

Finansinspektionen publicerar finansiella nyckeltal för bankkoncerner, bankgrupper, inlåningsbanker, kreditföretag, värdepappersföretag, fondbolag och Inhemska förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) med verksamhetstillstånd. Nyckeltalen grundar sig på uppgifter som företagen under tillsyn rapporterat till Finansinspektionen, och de uppdateras en gång per år på våren efter att boksluten färdigställts.

För varje tillsynskategori redovisas resultat- och balansräkningen, åtaganden utanför balansräkningen, kapitaltäckningsuppgifter och nyckeltal.

Analysen omfattar alla företag som är skyldiga att lämna rapporter till Finansinspektionen vid slutet av varje räkenskapsår. Om ett företag inleder sin rapportering till Finansinspektionen under året kommer dess bokslutsuppgifter att ingå i analysen från och med den tidpunkt då rapporteringsskyldigheten börjar gälla. Om ett företag däremot upphör att rapportera till Finansinspektionen under året ingår dess siffror inte i nyckeltalen för det senaste räkenskapsåret.

Formler för nyckeltalen
 • Kostnader/intäkter–relation = (administrationskostnader + Kontantbidrag till resolutionsfonder och insättningsgarantisystem + avskrivningar)/rörelseintäkter, netto

 

 • Totala inkomster = räntenetto + netto, avgifts- och provisionsintäkter – på anmodan återbetalbara kostnader + utdelningar + nettointäkter av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet + nettointäkter av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel + nettointäkter av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet + nettointäkter av säkringsredovisning + kursdifferenser + nettointäkter av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar + övriga rörelseintäkter – övriga rörelsekostnader

 

 • Avkastning på eget kapital (ROE), % = periodens vinst/-förlust/medeltal av eget kapital från periodens in- och utgång

 

 • Avkastning på total tillgångar (ROA), % = periodens vinst/-förlust/medeltal av total tillgångar från periodens in- och utgång

 

 • Kärnprimärkapitalrelation, % = kärnprimärkapital (CET 1)/summa exponeringsbelopp (RWA)

 

 • Primärkapitalrelation % = primärkapital [kärnprimärkapital (CET 1) + övrigt primärkapital (AT 1)] /summa exponeringsbelopp (RWA)

 

 • Summa kapitalrelationer, % = kapitalbas/summa exponeringsbelopp (RWA)

 

 • Nödlidande exponeringar/exponeringar, %
  Nödlidande exponeringar = över 90 dagar förfallna fordringar + icke-förfallna eller förfallna fordringar under 90 dagar som osannolikt kommer att betalas.
  Fordringar = Lån och förskott samt värdepapper vilka värderas till upplupet anskaffningsvärde
  I formelns både nämnare och täljare används bruttomängd för lån och förskott samt värdepapper med andra ord summor i vilka ingår upplupna avsättningar

 

 • Upplupna avsättningar på nödlidande exponeringar/Nödlidande Exponeringar, %
  Upplupna avsättningar på nödlidande exponeringar = Ackumulerade nedskrivningar på lån och förskott samt värdepapper vilka värderas till upplupet anskaffningsvärde.