Blogi 23.6.2020 – 10/2020

Sijoitusten kestävyydestä annettava jatkossa enemmän ja yhdenmukaisempaa tietoa

Kirjoittaja Nina Männynmäki työskentelee Pääomamarkkinoiden valvonnassa johtavana asiantuntijana, ja hän vastaa Finanssivalvonnan strategisesta kestävän rahoituksen -projektista.

Maaliskuusta 2021 sovelletaan EU:n alueella uutta tiedonantovelvollisuusasetusta, joka velvoittaa rahoitusmarkkinoilla toimivia yhtiöitä antamaan asiakkailleen tarkempaa tietoa kestävyystekijöistä. Kestävyystekijät ovat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä eli ESG-tekijöitä. ESG-lyhenne tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Asetus on osa EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa.

Asetuksen tavoitteena on sijoittajansuojan parantaminen sijoittajien ESG-tietoisuutta lisäämällä. Tuomalla kestävyysnäkökulma tiedonantovelvoitteiden piiriin helpotetaan sijoittajaa tekemään sijoituspäätöksiä kestäviin rahoitustuotteisiin. Kun sijoittaja saa tietoa sijoitusten kestävyystavoitteista ja -riskeistä sekä haitallisista kestävyysvaikutuksista, helpottuu sijoitusten vertaileminen keskenään. Sijoittaja voi varmistua siitä, että sijoitus vastaa sijoittajalle tärkeitä arvoja ja tavoitteita.

Asetuksen tavoitteena on myös sijoitustoiminnan läpinäkyvyyden edistäminen. Sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä parantaa se, että finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on kerrottava jatkossa, miten ne huomioivat kestävyysriskit ja haitalliset kestävyysvaikutukset sijoituksia koskevassa päätöksenteossaan ja sijoitus- tai vakuutusneuvonnassa.

Finanssimarkkinatoimijoilla tarkoitetaan mm. rahastoyhtiöitä, vaihtoehtorahastojen hoitajia, sijoitusvakuutuksia tarjoavia vakuutusyhtiöitä, omaisuudenhoitoa tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia sekä eläkesäätiöitä ja eläkekassoja. Rahoitusneuvojia taas ovat sijoitusneuvontaa tarjoavat sijoituspalveluyritykset, luottolaitokset, vaihtoehtorahastojen hoitajat ja rahastoyhtiöt sekä sijoitusvakuutuksia koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavat vakuutusedustajat ja vakuutusyhtiöt.

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kerrottava

Maaliskuusta 2021 lähtien finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on annettava verkkosivuillaan tietoa sijoituspäätöksiin ja neuvontaan liittyvistä pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista. Tiedon tarkempaan sisältöön ja esitystapaan voi nyt ottaa kantaa, sillä eurooppalaisten valvontaviranomaisten (ESAt) laatima ehdotus on nyt kaikkien kommentoitavana 1.9.2020 asti.

Eurooppalaisten valvontaviranomaisten ehdotuksessa esitetään mm., että tiettyjen haitallisten kestävyysvaikutusten katsottaisiin aina olevan pääasiallisia ja siten julkistettavia. Näistä pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista ehdotetaan kerrottavaksi pakollisten tunnuslukujen eli indikaattoreiden avulla. Indikaattorit olisivat pakollisia, jotta tiedot sijoitustoiminnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista olisi kuvattu yhdenmukaisesti ja sijoittaja pystyisi niitä vertaamaan keskenään.

Näitä pakollisia indikaattoreita olisi 32 kpl. Pakollisia indikaattoreita olisivat tietysti kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät lukemat, mutta myös esimerkiksi veden ja energian kulutukseen ja jätteiden määrään liittyvät luvut. Lisäksi tulisi kertoa mm. kuinka suurella osalla sijoituskohteista ei ole käytössä työntekijöiden työturvallisuus-, ihmisoikeus- tai korruption kitkemisperiaatteita.

Lisää tietoa pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista annettaisiin vielä vapaavalintaisten indikaattoreiden avulla. Indikaattoreiden valinta ehdotuksessa perustuu mm. yhteistyöhön Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Kestävä sijoitus on sijoitus ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta edistävään taloudelliseen toimintaan

Sijoittajille on kerrottava pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten lisäksi rahoitustuotteen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvistä tavoitteista ja riskeistä. Rahoitustuote voi olla sellainen, että se joko kokonaisuudessaan tai osittain edistää jotain kestävyyteen liittyvää tavoitetta. Jos sijoitus edistää kokonaisuudessaan kestävää tavoitetta ja täyttää vielä muutaman muunkin vaatimuksen, sitä voi kutsua kestäväksi sijoitukseksi. Näin on määritelty asetuksessa eli kestävä sijoitus on sijoitus ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta edistävään taloudelliseen toimintaan, jossa lisäksi noudatetaan hyviä hallinnointitapoja ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Ollakseen ympäristön kannalta kestävä sijoitus, on lisäksi kerrottava, mitä erityistä ympäristötavoitetta sijoitus edistää ja missä määrin. Nämä erityiset ympäristötavoitteet on määritelty asetuksessa kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä eli taksonomia-asetuksessa. Jos vain osa rahoitustuotteen sijoituksista on kestäviä, on kerrottava, mitkä osat ovat kestäviä ja ilmoitettava, että loppuosaan ei sovelleta ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Edelleen voi olla myös sijoituksia, jotka eivät edistä mitään kestävää tavoitetta. Näiden sijoitusten osalta on jatkossa ennen sopimusta annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa todettava, ettei taksonomian mukaisia arviointikriteerejä huomioida.

Lausuntopyyntö on avoin kaikille

ESAt ovat valmistelleet ehdotusta huolella. Valmistelussa on punnittu toisaalta sijoittajansuojan turvaamista vihreäksi markkinoitujen tuotteiden tullessa markkinoille ja toisaalta tarvittavan tiedon saatavuutta ja vertailukelpoisuutta. Monien intressien yhteensovittamista on yhdistänyt kuitenkin yhteinen tavoite kestävän kehityksen edistämisestä.