Valvottavatiedote 19.6.2024 – 44/2024

Työeläkevakuutusyhtiöiden aktuaaritoimintojen raporteissa hyviä käytänteitä

Finanssivalvonta on tehnyt kartoituksen työeläkevakuutusyhtiöiden aktuaaritoimintojen raporteista yhtiön hallitukselle. Kartoitus koski vastuullisen vakuutusmatemaatikon

  • selvitystä vastuuvelan luonteen ja tuottovaateen sekä vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpidon asettamista vaatimuksista sekä yhtiön vakuutusteknisten riskien hallinnan asianmukaisuudesta1 ja
  • lausuntoa siitä, täyttääkö yhtiön sijoitussuunnitelma vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset yhtiön sijoitustoiminnalle2.

Lisäksi käytiin läpi yhtiöiden hallitusten pöytäkirjat edellä mainittujen asiakirjojen käsittelyn osalta.

Kartoituksen tarkoituksena oli tarkastella selvitysten sisältöä ja laatua. Lisäksi arvioitiin, miten lausunnot vastaavat selvityksiä ja tunnistettiin raporteista ilmeneviä hyviä käytänteitä.

Raporteista löytyi hyviä käytänteitä, joita Finanssivalvonta suosittelee kaikille valvottaville.

Lisää yhtiökohtaisuutta selvityksiin

Selvityksissä käsiteltiin kaikki laissa mainitut osa-alueet, ja niitä voidaan pitää esitystavaltaan ja terminologialtaan pääasiassa ymmärrettävinä työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksen jäsenille. Selvityksiin sisältyi lainsäädäntöä ja työeläkejärjestelmän toimintaa kuvaavia osioita ja ne antavat hyvän kuvan järjestelmän yleisluonteesta.

Vastuuvelan luonteen ja vakuutusteknisten riskien yhtiökohtaisten tarkasteluiden määrässä ja laadussa oli yhtiöiden välillä eroja. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan juuri yhtiökohtaisuuden lisääminen ja yhtiön erityispiirteiden kuvaaminen ovat selvitysten merkittävimmät kehityskohteet.

Finanssivalvonta pitää hyvänä käytänteenä sitä, että yhtiön vastuullinen vakuutusmatemaatikko esittelee selvityksen hallitukselle.

Lausuntoon liittyvät hyvät käytänteet

Vastuullisen vakuutusmatemaatikon lausunnoissa oli vaihtelua yhtiöiden välillä lausunnon sisällön, kuten vaatimusten toteutumisen perusteluiden, muodon ja allekirjoituksen osalta.

Finanssivalvonta pitää hyvänä käytänteenä sitä, että lausunnosta ilmenevät vastuuvelan sijoitustoiminnalle asettamat vaatimukset, joita lausuntoa varten on tarkasteltu, ja perustelut vaatimusten toteutumiselle sijoitussuunnitelmassa. Samoin hyvä käytänne on, että lausunto varmennetaan vastuullisen vakuutusmatemaatikon allekirjoituksella.

Finanssivalvonta on antanut palautteen yhtiöille yhtiökohtaisista huomioista ja kehityskohteista.

Lisätietoja antaa

  • Satu Korhonen, johtava matemaatikko, satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Anna Sinersalo, vanhempi matemaatikko, anna.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi

 


1vakuutusyhtiölaki (521/2008) 6 luvun 20 §
2laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) 9 luvun 28 §