Tillsynsmeddelande 5.6.2024 – 41/2024

Försäkringsbehoven kan förändras – Finansinspektionen påminner försäkringsbolagen om klarläggande av försäkringsbehovet

Enligt lagen om försäkringsavtal1 ska försäkringsgivaren innan den erbjuder en försäkring begära in upplysningar av försäkringssökanden om dennes behov av och krav på försäkring och fastställa försäkringstagarens gällande försäkringsbehov med beaktande av de erhållna uppgifterna. 

Finansinspektionen anser att tillämpandet av bestämmelsen om klarläggande av försäkringsbehovet inte enbart begränsar sig till ren nyförsäljning, där kunden ansöker om eller kunden erbjuds en försäkring som hen inte tidigare haft hos den aktuella försäkringsgivaren. Klarläggande av försäkringsbehovet gäller även andra situationer där försäkringar tillhandahålls. Exempelvis om försäkringsbolaget skulle besluta att säga upp sitt försäkringsbestånd och erbjuda kunderna ”nya försäkringar i stället för de gamla”, ska kundernas försäkringsbehov klarläggas i nödvändig omfattning. 

Klarläggning av försäkringsbehovet när en försäkring sägs upp eller upphör av annan orsak

Försäkringsbolaget kan av olika orsaker besluta att säga upp en frivillig försäkring. Om bolaget önskar erbjuda kunden en ny försäkring i stället för den försäkring som sagts upp eller upphört av annan orsak, ska bestämmelserna om klarläggande av försäkrings­behovet i lagen om försäkringsavtal beaktas när försäkringar tillhandahålls. 

Lagmotiveringarna2 ger försäkringsgivaren rätt omfattande prövningsrätt vad gäller de upplysningar som ska begäras av försäkringssökanden, och på vilket sätt försäkringsgi­va­ren kan fastställa försäkringsbehovet i olika situationer och kanaler där försäkringar tillhandahålls.  Även till exempel inom nätförsäljningen ska den sökandes uppmärksam-het enligt motiveringarna i lagen fästas åtminstone vid att klarlägga huruvida den sökandes befint­liga försäkringar redan helt eller delvis täcker försäkringsbehovet, och om möjligt bör det ges typiska exempel på försäkringar som kan förorsaka överlappande skydd.  Finansinspek­tionen konstaterar att de kunduppgifterna som försäkringsgivaren redan har kan för sin del minska i vilken omfattning försäkringsbehovet behöver klarläggas.

Finansinspektionen anser att det i ovan konstaterade situationer i regel kan anses vara motiverat att anta att kunden har ett allmänt behov av försäkringsskydd.  Försäkrings­behoven kan emellertid förändras med tiden. Det är inte självklart att till exempel en försäkring som tecknats tidigare, särskilt vad gäller detaljerna3, nödvändigtvis längre uppfyller kundens gällande försäkringsbehov.

Med tanke på lagmotiveringarna kan försäkringsgivaren för att klarlägga försäkringsbehovet använda för det aktuella tillfället passande frågor, fästa kundens uppmärksamhet vid sådana typiska faktorer som eventuellt medför ett förändrat försäkringsbehov samt utöva tillämplig kundstyrning.

Finansinspektionen framhäver att försäkringsgivaren behöver i dylika situationer kartlägga försäkringssö­kan­dens försäkringsbehov särskilt med tanke på eventuella förändringar i kundens behov av och krav på försäkring.

Närmare upplysningar lämnas av

Kati Neuvonen, senior jurist, kati.neuvonen(at)fiva.fi

  • 1Lagen om försäkringsavtal (543/1994) 4 b § 1 mom.
  • 2RP 172/2017 s. 200–202
  • 3t.ex. försäkringsbelopp, självrisk, den helhet som bildas av eventuella valfria delskydd