Valvottavatiedote 5.6.2024 – 41/2024

Vakuutustarpeet voivat muuttua – Finanssivalvonta muistuttaa vakuutusyhtiöitä vakuutustarpeen selvittämisestä

Vakuutussopimuslain1 mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutuksen tarjoamista pyydettävä vakuutuksen hakijalta tietoja tämän vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista. Saadut tiedot huomioon ottaen vakuutuksen tarjoajan on määritettävä vakuutuksenottajan sen hetkinen vakuutustarve.  

Finanssivalvonta katsoo, että vakuutustarpeen selvittämistä koskevan säännöksen soveltaminen ei rajoitu vain puhtaaseen uusmyyntiin, jossa asiakas hakee tai hänelle tarjotaan vakuutusta, jollaista hänellä ei ole ennen ollut kyseiseltä vakuutuksenantajalta. Vakuutustarpeen selvittäminen koskee myös muita vakuutusten tarjoamistilanteita. Esimerkiksi silloin, jos vakuutusyhtiö päättäisi irtisanoa vakuutuskannan ja tarjota asiakkaille ”uusia vakuutuksia vanhojen tilalle”, on asiakkaiden vakuutustarvetta selvitettävä tarpeellisessa määrin. 

Vakuutustarpeen selvittäminen irtisanomistilanteissa ja muissa vakuutuksen päättymistilanteissa

Vakuutusyhtiö voi eri syistä johtuen päätyä irtisanomaan vapaaehtoisen vakuutuksen. Jos yhtiö haluaa tarjota asiakkaalle uutta vakuutusta irtisanotun tai muutoin päättyneen vakuutuksen tilalle, tulee vakuutusten tarjoamisessa huomioida vakuutussopimuslain säännökset vakuutustarpeen selvittämisestä. 

Lain perustelut2 jättävät vakuutuksenantajalle melko laajasti harkintavaltaa sen suhteen, mitä tietoja vakuutuksen hakijalta on tarpeellista pyytää ja millä tavalla vakuutuksenantaja voi toteuttaa vakuutustarpeen määrittämisen erityyppisissä vakuutusten tarjoamistilanteissa ja -kanavissa.  Esimerkiksi verkkomyynnissäkin on lain perustelujen mukaan vähintään kiinnitettävä hakijan huomio sen selvittämiseen, kattavatko hakijan olemassa olevat vakuutukset vakuutustarpeen kokonaan tai osittain, ja mahdollisuuksien mukaan on annettava tyypillisiä esimerkkejä vakuutuksista, jotka voivat tarjota päällekkäistä turvaa. Finanssivalvonta toteaa, että vakuutuksenantajalla jo olevat asiakastiedot voivat osaltaan vähentää vakuutustarpeen määrittämisen laajuutta.

Finanssivalvonta katsoo, että edellä todetun tyyppisessä tilanteessa voidaan oletusta asiakkaan vakuutusturvan yleisestä tarpeellisuudesta lähtökohtaisesti pitää perusteltuna.  Vakuutustarpeet voivat kuitenkin ajan kuluessa muuttua. Ei ole selvää, että esimerkiksi asiakkaan aikaisemmin ottama vakuutus ainakaan yksityiskohdiltaan3 välttämättä enää vastaisi hänen nykyisiä vakuutustarpeitaan.

Lain perustelujen valossa vakuutustarpeen selvittämisessä voi hyödyntää esimerkiksi vakuutuksenantajan määrittämiä herätekysymyksiä, huomion kiinnittämistä tyypillisiin vakuutustarpeen mahdollisen muuttumisen konkretisoiviin seikkoihin ja soveltuvaa asiakasohjausta.

Finanssivalvonta painottaa kuvatuissa tilanteissa asiakkaan vakuutustarpeen selvittämistarvetta erityisesti vakuuttamiseen liittyvien tarpeiden ja vaatimusten mahdollisen muuttumisen näkökulmasta.

Lisätietoja antaa

Kati Neuvonen, vanhempi juristi, kati.neuvonen(at)finanssivalvonta.fi

  • 1VSL (543/1994) 4 b § 1 momentti
  • 2HE 172/2017, s. 199–201
  • 3esim. vakuutusmäärä, omavastuu, mahdollisten valittavien osaturvien muodostama kokonaisuus