Tillsynsmeddelande 31.5.2024 – 40/2024

Tematisk bedömning: Arbetspensionsförsäkringsbolagen bör identifiera och förebygga intressekonflikter

Finansinspektionen har gjort en tematisk bedömning om identifieringen och förebyggandet av intressekonflikter, vilken omfattade alla fyra arbets­pensionsförsäkringsbolag. Kravet på identifiering och förebyggande av intresse­kon­flik­ter bygger på bestämmelserna i lagen om arbetspensions­för­säk­­rings­­bolag (354/1997) samt på Finansinspektionens föreskrifter och anvis­ningar nr 2/2017.

Granskningen gällde handlingsprinciperna och efterlevnaden av dem

Målet med den tematiska bedömningen var att utreda hur väl arbets­pen­sionsförsäkringsbolagen följer gällande reglering då det gäller att iaktta intressekonflikter i arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet. Till denna del granskades bolagens handlingsprinciper som gäller intresse­konflikter och principernas lämplighet samt hur bolagen följer principerna i praktiken.

Dokumentationen och praxisen uppfyllde i huvudsak förutsättningarna i regleringen

Enligt den tematiska bedömningen följer arbetspensionsförsäkringsbolagen för det mesta gällande reglering, och Finansinspektionen observerade endast enskilda brister.

Enligt 10 d § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska ett arbets­pen­sionsförsäkringsbolag ha av styrelsen godkända skriftliga handlings­principer för de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyg­gande av intressekonflikter. I alla bolag har man även t.ex. identifierat de viktigaste intressekonflikterna, och bolagen strävar på ändamålsenligt sätt efter att i första hand undvika eller förhindra sådana.

Finansinspektionen påminner om att arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse ska försäkra sig om att dokumentationen och praxisen som gäller intressekonflikter beaktas i bolaget på det sätt som förutsätts i regleringen och anvisningarna. Bolagsstyrningssystemet och handlingsprinciperna ska också bedömas tillräckligt ofta så att de hålls uppdaterade även i händelse av ändringar i bolagets verksamhet eller omvärld.

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Tossavainen, ledande jurist, tfn 09 183 5217 eller hanna.tossavainen(at)fiva.fi