Pressmeddelande 25.7.2019

Rapport om förhindrande av penningtvätt och penningtvättstillsynen i Europa framhåller vikten av tillräckliga tillsynsresurser och internationellt tillsynssamarbete

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport om efterlevnaden av skyldigheterna att bekämpa penningtvätt i banker och myndigheternas tillsynsåtgärder i EU-länderna. Rapporten framhåller vikten av tillräckliga myndighetsåtgärder och tillsynsresurser och betydelsen av tillsynsmyndigheternas samarbete i penningtvättstillsynen.

Kommissionens rapport tar fram kritiska observationer framför allt när det gäller penningtvättstillsynens otillräckliga resurser, lindriga sanktioner och bristerna i samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna. Kommissionen föreslår också förbättringar för att effektivisera koordineringen av tillsynen av banker i EU och harmonisera nationell lagstiftning. De utvecklingsförslag som kommissionen tar fram i rapporten har också fått stöd av Finansinspektionen.

– Brottsligt utnyttjande av den finansiella sektorn gnager på förtroendet för såväl den finansiella sektorn som de finansiella aktörerna. Finansinspektionen anser det viktigt att utifrån observationerna i kommissionens rapport så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att rätta till situationen, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen. – Ökandet av Europeiska bankmyndighetens (EBA) befogenheter är i och för sig positivt, men målet borde vara att inrätta en gemensam tillsynsmyndighet på EU-nivå.

Det är Finansinspektionens uppgift att övervaka att finansmarknadsaktörerna iakttar de bestämmelser och föreskrifter om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism som tillämpas på dem.

Finansinspektionen meddelade i våras att den kommer att utöka resurserna för penningtvättstillsynen till tio personer under innevarande år, vilket innebär en fördubbling jämfört med situationen för ett år sedan.

Kommissionen observationer är i hög grad förenliga med landrapporten från den internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och terrorism FATF. Finansinspektionen informerade om landrapporten i sitt pressmeddelande av den 16 april 2019.

Kommissionens rapport grundar sig på en analys av offentligt kända fall där bankerna har försummat att följa lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt.

Närmare upplysningar lämnas av

byråchef Pekka Vasara. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.