Vakuutusedustajat

Vakuutusedustajaksi rekisteröityminen

Tämä sivu on tarkoitettu rekisteröintiä hakeville asiamiehille ja vakuutusmeklareille. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä rekisteröintiedellytyksiin. Edellytykset ja ohjeet löytyvät sivuilta Ohjeita vakuutusmeklareille sekä Ohjeita asiamiehille. Rekisteröinnin hakemisesta Finanssivalvonta perii hakemusmaksun.

Vakuutusasiamiehet

Jos haet rekisteröintiä vakuutusasiamieheksi, joka toimii vakuutusyhtiön lukuun ja vastuulla, niin käytä alla olevia linkkejä.

Hakemusmaksu suoritetaan samalla, kun hakemus täytetään. Maksuvaihtoehtoina ovat Paytrail-palvelun kautta verkkopankit, Visa, Mastercard sekä Mobilepay. Jos maksaminen keskeytetään, hakemusta ei toimiteta käsittelyyn. Täytä siinä tapauksessa hakemus uudelleen. Paytrail lähettää automaattiviestin maksun onnistuneesta suorittamisesta hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiöt ja muut yhtiömuodot): Hae asiamieheksi
Yksityiset elinkeinonharjoittajat (luonnollinen henkilö): Hae asiamieheksi

Kuvalliset, yksityiskohtaiset ohjeet rekisteröintihakemuksen tekemiseen ja liitteiden lähettämiseen

Päätoimiset asiamiesyhtiöt
Sivutoimiset asiamiesyhtiöt (esim. autoliikkeet, katsastusasemat)
Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset
Päätoimiset yksityiset elinkeinonharjoittajat
Sivutoimiset yksityiset elinkeinonharjoittajat

Mitä tulee tehdä silloin, kun asiamiehen edustama vakuutuksenantaja vaihtuu?

Asiamiehen edustaman vakuutuksenantajan vaihtuessa tai lisättäessä uusi edustettava vakuutuksenantaja tulee Finanssivalvonnalle toimittaa uuden yhtiön antama vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta. Ota yhteyttä uuden vakuutuksenantajan asiamieshallintoon ja kysy neuvoa. Monilla vakuutusyhtiöillä on käytössään omat lomakepohjat, mutta malli asiamiessopimusvahvistuksesta ja ammattipätevyyden selvittämisestä löytyvät kohdasta Lomakkeet.

Asiamiehen on ilmoitettava muutoksesta Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisterin järjestelmässä tehtävällä muutoshakemuksella. Asiakirjaliitteet ladataan hakemuksen mukana vakuutusedustajarekisteriin tai lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi. Kyseessä on maksuton rekisterimuutos. 

Vakuutusmeklarit

Jos haet rekisteröintiä vakuutusmeklariksi, joka on vakuutusyhtiöistä riippumaton, niin käytä alla olevia linkkejä.

Hakemusmaksu suoritetaan samalla, kun hakemus täytetään. Maksuvaihtoehtoina ovat Paytrail-palvelun kautta verkkopankit, Visa, Mastercard sekä Mobilepay. Jos maksaminen keskeytetään, hakemusta ei toimiteta käsittelyyn. Täytä siinä tapauksessa hakemus uudelleen. Paytrail lähettää automaattiviestin maksun onnistuneesta suorittamisesta hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiöt ja muut yhtiömuodot): Hae vakuutusmeklariksi
Yksityiset elinkeinonharjoittajat (luonnollinen henkilö): Hae vakuutusmeklariksi

Vakuutusmeklariksi rekisteröitävän luonnollisen henkilön on suoritettava vakuutusmeklaritutkinto, jotta hänet voidaan rekisteröidä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet. Vakuutusmeklaritutkintoja järjestää vakuutusedustuslautakunta.

Lomakkeet

Rekisteröintiä hakevan vakuutusedustajan (asiamies tai vakuutusmeklari) tulee hakemusta täyttäessään liittää mukaan myös muut "Ohjeita asiamiehille ja Ohjeita vakuutusmeklareille" -välilehdillä luetellut asiakirjat.

Asiamiehet

Päätoiminen yhtiö

Liite A Vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä (yhtiö)
Liite C Vahvistus hyvämaineisuudesta (päätoiminen yhtiö)
Fit ja proper – lomake VT (päätoiminen yhtiö)

Sivutoiminen yhtiö

Liite A Vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä (yhtiö)
Liite G Selvitys vakuutusedustuksen sivutoimisuudesta
Fit ja proper – lomake VT (sivutoiminen yhtiö)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Liite B Vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä (yksityinen elinkeinonharjoittaja)

Sivutoiminen yksityinen elinkeinonharjoittaja

Liite B Vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä (yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Liite G Selvitys vakuutusedustuksen sivutoimisuudesta

Vakuutusmeklarit

Päätoiminen yhtiö

Liite C Vahvistus hyvämaineisuudesta (päätoiminen yhtiö)
Fit ja proper – lomake VT (päätoiminen yhtiö)
Liite E Vahvistus henkilöstön riittävästä ammattipätevyydestä (päätoiminen ja sivutoiminen yhtiö)
Liite H Selvitys vakuutusmeklarin riippumattomuudesta (vakuutusmeklariyhtiö)

Sivutoiminen yhtiö

Liite G Selvitys vakuutusedustuksen sivutoimisuudesta
Fit ja proper – lomake VT (sivutoiminen yhtiö)
Liite E Vahvistus henkilöstön riittävästä ammattipätevyydestä (päätoiminen ja sivutoiminen yhtiö)
Liite H Selvitys vakuutusmeklarin riippumattomuudesta (vakuutusmeklariyhtiö)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Liite I Selvitys vakuutusmeklarin riippumattomuudesta (yksityinen elinkeinonharjoittaja)

Sivutoiminen yksityinen elinkeinonharjoittaja

Liite G Selvitys vakuutusedustuksen sivutoimisuudesta
Liite I Selvitys vakuutusmeklarin riippumattomuudesta (yksityinen elinkeinonharjoittaja)

Mitä ennen 1.10.2018 rekisteröidyn vakuutusedustajan tulee tehdä uuden lain johdosta?

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018, jäljempänä LVT) astui voimaan 1.10.2018 ja toi vakuutusedustajia (asiamiehet ja vakuutusmeklarit) koskevaan sääntelyyn useita muutoksia, joiden vuoksi myös ennen 1.10.2018 rekisteröityneiden vakuutusedustajien tulee täydentää tietojaan uuden lain mukaisiksi siirtymäaikana, joka on päättynyt 23.2.2019.

Täydennettävät tiedot ja toimitettavat liitteet riippuvat siitä, onko hakija

 • asiamies vai vakuutusmeklari
 • oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) vai luonnollinen henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja)
 • sivutoiminen vai päätoiminen vakuutusedustaja
  • luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset ovat aina päätoimisia vakuutusedustajia

Rekisteritiedot täydennetään muutoshakemuksella, joka tehdään vakuutusedustajarekisterissä, osoitteessa https://sol.itella.net/b/vakuutusedustajarekisteri/ kohdassa ”Omat tiedot ja muutoshakemukset”.

Osa siirtymäaikana ilmoitettavista tiedoista kysytään suoraan muutoshakemuslomakkeella, minkä lisäksi hakemuksen mukana toimitetaan erinäisiä liitteitä.

Alta löydät yksityiskohtaiset ohjeet, joiden avulla siirtymäajan täydennysilmoituksen tekeminen rekisteriin onnistuu. Lisäksi tällä sivulla on kerrottu yleisesti LVT:n tuomista vakuutusedustajia koskevista ohjeista.

Vakuutusedustaja vastaa rekisteritietojen oikeellisuudesta ja ajan tasalla pitämisestä. Muutokset kaikissa rekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa, kuten yhteystiedoissa, asiamiesten edustettavissa vakuutusyhtiöissä ja yhtiömuotoisten toimijoiden henkilöstössä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle viipymättä. Myös vakuutusedustustoiminnan ja vakuutusten tarjoamisen päättymisestä edustaja tekee itse ilmoituksen Finanssivalvonnalle.

Kuvalliset, yksityiskohtaiset ohjeet muutosilmoituksen tekemiseen ja liitteiden lähettämiseen

Autoliikkeet ja muut sivutoimiset asiamiesyhtiöt
Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset
Päätoimiset asiamiesyhtiöt
Yksityiset elinkeinoharjoittajat - sivutoimiset ja päätoimiset

Täydentävää ohjeistusta siirtymäajan muutoksiin liittyen

Listauksen täydennettävistä tiedoista ja toimitettavista lomakkeista löydät täältä.

Lomakepohjat löydät Vakuutusedustajaksi rekisteröityminen -välilehdeltä.

Siirtymäjan muutoksia koskeva hinnasto

Alta löydät lisätietoja ja ohjeita lomakkeiden ja tietojen täyttämiseen. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen hakemuksen ja liitteiden täyttämistä.

Ammattipätevyys ja hyvämaineisuus

LVT edellyttää vakuutusedustajilta hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä. Laissa on määritelty tarkoin ne henkilöryhmät, joita vaatimukset koskevat. Ammattipätevyys ja hyvämaineisuus osoitetaan Finanssivalvonnalle toimitettavilla liitteillä (liitteet D ja F, Fit ja proper VT -lomake, todistus meklaritutkinnosta ja muu meklarin antama selvitys.)

Ammattipätevyyttä koskevien lomakkeiden perusteluissa tulee erityisesti avata kaikki sellainen henkilön vakuutusten tarjoamiseen liittyvää ammattipätevyyttä tukeva selvitys, jonka perusteella Finanssivalvonta voi arvioida pätevyysedellytysten täyttymistä. Selvitykseen voi kuulua mm. vakuutuksenantajan tarjoamat koulutukset ja muu vakuutusten tarjoamiseen liittyvää ammattipätevyyttä tukeva työkokemus, koulutus ja kurssit. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että saatu koulutus kattaa kaikki tarjottavat vakuutuslajit ja asiamiesten osalta edustettavat vakuutuksenantajat. Ammattipätevyyttä arvioidaan suhteessa henkilön tehtäviin ja välitettäviin vakuutuksiin.

Finanssivalvonta selvittää lisäksi viran puolesta hyvämaineisuutta muun muassa sakko- ja rikosrekisteriotteista.

Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat ja tarjoamiseen osallistuvat

Ennen 1.10.2018 rekisteröityjen palveluksessa olevien henkilöiden asema on uuden lain johdosta muutettu rekisterissä seuraavasti:

 • vastaavat hoitajat > vakuutusten tarjoamisesta vastaavat
 • muut palveluksessa olevat > vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat (tiedot näistä henkilöistä eivät näy enää julkisessa rekisterissä).

LVT:n mukaan vakuutusten tarjoamisesta vastaavan tulee kuulua yrityksen johtoon. Hän voi olla esimerkiksi toimitusjohtaja, myyntijohtaja tai vastaavassa asemassa oleva. Yhtiöiden on tarkistettava, täyttääkö yhtiölle tällä hetkellä rekisteriin merkitty vakuutusten tarjoamisesta vastaava henkilö edellä olevan vaatimuksen. Jos näin ei ole, yhtiön on ilmoitettava rekisteriin uusi vakuutusten tarjoamisesta vastaava henkilö.

LVT edellyttää, että päätoimisten yhtiöiden on ilmoitettava rekisteröitäväksi vähintään 30 % vakuutusten tarjoamiseen osallistuvasta henkilöstöstä. Mikäli sama henkilö toimii sekä tarjoamisesta vastaavana että tarjoamiseen osallistuvana, tulee henkilö ilmoittaa molemmissa kohdissa. Yhtiön tulee lisäksi vahvistaa muutoshakemuksen mukana toimitettavalla liitteellä, että vähintään 30 % tarjoamiseen osallistuvista on rekisteröity.

30 %:n rekisteröintivelvollisuus ei koske seuraavia:

 • sivutoimiset vakuutusedustajat
 • luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset.

Myös rekisteristä poistettavat henkilöt ilmoitetaan Finanssivalvonnalle muutoshakemuksella. Poistettavia henkilöitä ovat ne, jotka eivät ole enää yhtiön palveluksessa ja ne, joiden yhtiö ei halua enää olevan rekisteröityjä, kun rekisteröityjen vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden määrävaatimus on laskenut 50 %:sta 30 %:iin.

Tarjottavat vakuutukset

LVT:n mukaisesti rekisteriin merkitään vakuutusedustajan tarjoamat vakuutukset (henki-, vahinko-, työeläke- ja jälleenvakuutukset). Tällöin on aina tarkistettava, että tarjottavat vakuutukset vastaavat edustettavia vakuutusyhtiöitä. Mikäli asiamies edustaa jotakin työeläkevakuutusyhtiötä, tulee tarjottaviin vakuutuksiin merkitä työeläkevakuutukset. Mikäli asiamies ei edusta yhtäkään työeläkevakuutusyhtiötä, työeläkevakuutuksia ei tule merkitä tarjottaviin vakuutuksiin. Ristiriitaisuudet merkinnöissä johtavat käsittelyn pitkittymiseen ja siihen, että vakuutusedustajalta pyydetään lisäselvityksiä.

Johdon merkitseminen rekisteriin

LVT edellyttää, että vakuutusedustajarekisteriin merkitään vakuutusedustajan johtoon kuuluvat (LVT 13 §:n 1 momentin 3 kohta). Huomioithan, että tämä tarkoittaa kaikkia johtoon kuuluvia henkilöitä, myös esimerkiksi hallituksen varajäseniä. Päätoimisen vakuutusedustajan on lisäksi toimitettava Fit ja proper VT -lomake kaikista johdon jäsenistä riippumatta siitä, osallistuvatko johdon jäsenet vakuutusten tarjoamiseen.

Johtoon kuuluviksi henkilöiksi katsotaan LVT:n mukaan vakuutusedustajan toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, hallitukseen rinnastettavan toimielimen (kuten hallintoneuvoston) jäsenet ja varajäsenet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet.

Omistajien ja muiden läheisen sidoksen omaavien merkitseminen rekisteriin

LVT edellyttää, että vakuutusedustajarekisteriin merkitään omistajat, jotka omistavat suoraan vähintään kymmenesosan vakuutusedustajasta (LVT 13 §:n 1 momentin 10 kohta) sekä ne, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 1:n mukainen määräysvalta tai läheiset sidokset vakuutusedustajaan (LVT 13 §:n 1 momentin 11 kohta). Läheisillä sidoksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua merkittävää sidonnaisuutta. Rekisteriin merkittävä omistaja tai läheisen sidoksen omaava voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Omistajia koskeva Fit ja proper VT -lomake toimitetaan kuitenkin vain luonnollisista henkilöistä, jotka omistavat vakuutusedustajasta suoraan tai välillisesti (eli toisen oikeushenkilön kautta) vähintään kymmenesosan.

Vakuutusedustuksen sivutoimisuus

LVT:n myötä myös vakuutusedustuksen sivutoimisuudelle asetetut kriteerit muuttuivat ja uusi sivutoimisuuden määritelmä löytyy lain 5 §:n 1 momentin 5 kohdasta. Suurin ero aikaisempaan on se, ettei sivutoimisuutta arvioida enää sen perusteella, miten suuren osan vakuutusten tarjoaminen muodostaa edustajan liiketoiminnasta.

Sivutoimisuutta arvioidaan sen perusteella, onko edustajan pääasiallinen ammatillinen toiminta muuta kuin vakuutusten tarjoamista ja liittyvätkö tarjottavat vakuutukset täydentävinä johonkin tavaraan tai palveluun. Tarjottavan vakuutuksen kattaessa henkivakuutus- tai vastuuriskejä, vakuutuksen tulee liittyä täydentävänä vakuutusedustajan tarjoamaan tavaraan tai palveluun.

Vakuutusmeklarit ja ammattipätevyys

Mikäli rekisterissä olevalla vakuutusmeklarilla ei ole vakuutusedustuslautakunnan myöntämää vakuutusmeklaritutkintoa, meklarin on annettava luotettava selvitys LVT:ssä säädettyjen ammattipätevyysvaatimusten täyttämisestä. Mikäli meklarilla on aiemmin voimassa olleen vakuutusedustuslain mukainen tutkinto, annetaan myös kyseinen selvitys, joka voi laajuudeltaan olla suppeampi kuin ilman tutkintoa toimivalla rekisterissä olevalla meklarilla. Selvityksessä tulee tuoda esiin, millä tavoin vakuutusmeklari on päivittänyt osaamisensa uuden sääntelyn mukaiseksi.

Mitä muuta tulee huomioida LVT:n voimaantulon myötä?

LVT asettaa vakuutusedustajille vaatimuksia, joiden täyttymisestä Finanssivalvonta ei pyydä selvitystä siirtymäaikana. Vakuutusedustajien tulee kuitenkin pitää huolta siitä, että ne täyttävät myös sellaiset vaatimukset siirtymäajan loppuun mennessä.

Vakuutusedustajien on huolehdittava muun muassa siitä, että:

 • muu kuin vakuutusmeklariksi tai -asiamieheksi rekisteröitävä vakuutusten tarjoamiseen osallistuva henkilöstö on hyvämaineista ja ammattipätevää
 • päätoimisella vakuutusedustajalla on nimetty toiminto ja sisäiset toiminta- ja menettelytavat sekä arviointijärjestelmät, joiden avulla se varmistaa, valvoo ja dokumentoi ammattipätevyysvaatimusten asianmukaista toteutumista
 • päätoimisella vakuutusedustajalla on suunnitelma LVT:n 78 §:n 1 momentin mukaiseksi arkistoksi, jossa se säilyttää hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä ja sen ylläpitämistä, kehittämistä, arviointia ja valvontaa koskevia asiakirjoja luotettavalla tavalla.

Ohjeita vakuutusmeklareille

Vakuutusedustajien (asiamies tai vakuutusmeklari) ja sivutoimisten vakuutusedustajien rekisteröinnistä säädetään vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) (jäljempänä LVT) 2 luvussa. Vakuutusedustaja ja sivutoiminen vakuutusedustaja merkitään Finanssivalvonnan pitämään vakuutusedustajarekisteriin. Näissä ohjeissa käytetään selkeyden vuoksi termejä päätoiminen ja sivutoiminen asiamies ja vakuutusmeklari. Sivutoimisuuden edellytykset on määritelty LVT:ssä.

Rekisteröintihakemus

Sähköinen rekisteröintihakemus täytetään ja lähetetään Finanssivalvonnalle verkkopalvelussa. Hakemuksen lisäksi Finanssivalvonnalle on toimitettava näissä ohjeissa tarkoitetut selvitykset 21 päivän kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Finanssivalvonnalle.

Selvitykset voi toimittaa

 • hakemuksen mukana liitetiedostona tai
 • sähköpostilla osoitteeseen vakuutusedustajat@finanssivalvonta.fi tai
 • postitse osoitteeseen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.

Hakemukseen liitettävät selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
 
Finanssivalvonta ei tutki hakemusta ennen hakemusmaksun suorittamista. Hakemusmaksu on suoritettava 21 päivän kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Finanssivalvonnalle.

 • Sähköisen hakemuslomakkeen yhteydessä on maksuohjeet.
 • Jos hakija peruuttaa hakemuksen tai hakemus hylätään, hakemusmaksua ei palauteta.

Finanssivalvonta selvittää viran puolesta hyvämaineisuutta muun muassa sakko- ja rikosrekisteriotteista.

Hakemukseen liitettävät, muut kuin vakuutusmeklarin riippumattomuutta koskevat selvitykset

Oikeushenkilö

Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt (jäljempänä vakuutusmeklariyhtiö). Vakuutusten tarjoamisesta vastaavan tulee kuulua yrityksen johtoon. Hän voi olla esimerkiksi myyntijohtaja tai vastaavassa asemassa oleva.

Vakuutusmeklariyhtiön on liitettävä hakemukseensa:

 • ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä
 • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
 • selvitys LVT:n 58 §:n mukaisesta vastuuvakuutuksesta tai sitä vastaavasta vakuudesta
 • selvitys LVT:n 59 §:n mukaisesta asiakasvarojen erillään pitoa koskevasta järjestelmästä, jos päätoiminen tai sivutoiminen vakuutusmeklariyhtiö välittää asiakkaan tai vakuutuksenantajan varoja
 • Selvitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) annetun lain noudattamisesta, liitteeksi sisäinen ohje asiakkaan tunnistamisesta ja tuntemisesta
 • selvitys riippumattomuudesta yhtiön, sen johdon, vakuutusten tarjoamisesta vastaavien ja vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien osalta
  • katso kohta ”Hakemukseen liitettävät selvitykset riippumattomuudesta”.

Päätoiminen vakuutusmeklariyhtiö

Fit & proper VT – lomakkeella selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta:

 • yhtiön johto (toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet)
 • henkilöt, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö, vastaava omistus- tai määräämisvalta
  • vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavat henkilöt

Selvitys LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta muun kuin vakuutusmeklariksi rekisteröitävän vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilöstön osalta:

 • yhtiön kirjallinen vahvistus, että henkilöstö on hyvämaineinen (Liite C)
 • vahvistuksen tulee perustua yhtiön kultakin henkilöltä pyytämään kirjalliseen vakuutukseen, että henkilö on sääntelyn edellyttämällä tavalla hyvämaineinen
 • hyvämaineisuuden todentavat henkilöiden kirjalliset vakuutukset tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle.

Fit & proper VT – lomakkeella selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 18 §:n ja STM:n asetuksen (295/2018) mukaisesta riittävästä ammattipätevyydestä ja tiedoista:

 • yhtiön johto (toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet)
  • yhtiön johdon ammattipätevyyttä arvioidaan kollektiivisesti
 • vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavat henkilöt
  • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi tutkinto- ja koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle.

Selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 18 §:n ja STM:n asetuksen (295/2018) mukaisesta riittävästä ammattipätevyydestä ja tiedoista:

 • vakuutusmeklariksi rekisteröitävien henkilöiden osalta (vähintään 30 % vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista) vakuutusedustuslautakunnan antama todistus vakuutusmeklaritutkinnon suorittamisesta.

Muun kuin vakuutusmeklariksi rekisteröitävän vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilöstön osalta yhtiön kirjallinen vahvistus siitä, että henkilöstöllä on riittävä ammattipätevyys ja tiedot (Liite E):

 • vakuutusmeklariksi rekisteröitävien henkilöiden (vähintään 30 %) osalta lisäksi:
  • Digi- ja väestötietoviraston antama ote holhousasioiden rekisteristä
  • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
 • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle
 • kirjallinen selvitys siitä, että vähintään 30 % sen palveluksessa olevista, suoraan vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista henkilöistä rekisteröidään vakuutusmeklariksi.

Sivutoiminen vakuutusmeklariyhtiö

Kirjallinen selvitys siitä, että yhtiö täyttää LVT 5 §:n 1 momentin 5 kohdan sivutoimisen vakuutusmeklarin määritelmän mukaiset edellytykset (Liite G)

 • Fit & proper VT – lomakkeella selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta:
  • vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavat henkilöt
 • Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilöstön osalta yhtiön kirjallinen vahvistus siitä, että henkilöstöllä on riittävä ammattipätevyys ja tiedot (Liite E)
  • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi tutkinto- ja koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Vakuutusmeklarin on liitettävä hakemukseensa:

 • Digi- ja väestötietoviraston antama ote holhousasioiden rekisteristä
 • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
  • ote on pyydettävä henkilötunnuksella ja y-tunnuksella, jos hakijalla sellainen on
 • selvitys LVT 58 §:n mukaisesta vastuuvakuutuksesta tai sitä vastaavasta vakuudesta
 • selvitys LVT:n 59 §:n mukaisesta asiakasvarojen erillään pitoa koskevasta järjestelmästä, jos päätoiminen tai sivutoiminen vakuutusmeklari välittää asiakkaan tai vakuutuksenantajan varoja.

Finanssivalvonta selvittää viran puolesta vakuutusmeklareiksi rekisteröitävien henkilöiden hyvämaineisuutta muun muassa sakko- ja rikosrekisteriotteista.

Sivutoiminen vakuutusmeklari

 • Kirjallinen selvitys siitä, että vakuutusmeklari on LVT 5 §:n 1 momentin 5 kohdan sivutoimisen vakuutusmeklarin määritelmän mukainen (Liite G).

Hakemukseen liitettävät selvitykset riippumattomuudesta

 • Vakuutusmeklarin on vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan oltava riippumaton vakuutuksenantajista. Vakuutusmeklariyhtiön on hakemuksessaan osoitettava riippumattomuutensa liitteellä H
 • Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien rekisteröimättömien henkilöiden riippumattomuus tulee pyydettäessä osoittaa Finanssivalvonnalle. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on hakemuksessaan osoitettava riippumattomuutensa liitteellä I.

Hakemuksessa ja sen liitteissä annettujen tietojen muutoksista ilmoittaminen

Jos hakemuksessa tai sen liitteissä annetut tiedot muuttuvat rekisteröinnin jälkeen, rekisteriin merkityn päätoimisen ja sivutoimisen vakuutusmeklariyhtiön sekä päätoimisen ja sivutoimisen yksityisen elinkeinonharjoittajan on viipymättä ilmoitettava muutoksista Finanssivalvonnalle ja toimitettava vastaavat selvitykset kuin rekisteröintiä haettaessa:

 • muutoshakemuksella, jonka voi tehdä kirjautumalla rekisteritietoihinsa omilla käyttäjätunnuksilla verkkopalvelussa.

Asiakirjojen käännökset

Jos näissä ohjeissa tarkoitetut asiakirjat on laadittu muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, niistä on Finanssivalvonnan vaatimuksesta toimitettava myös suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Ohjeita asiamiehille​

Vakuutusedustajien (asiamies tai vakuutusmeklari) ja sivutoimisten vakuutusedustajien rekisteröinnistä säädetään vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) (jäljempänä LVT) 2 luvussa. Vakuutusedustaja ja sivutoiminen vakuutusedustaja merkitään Finanssivalvonnan pitämään vakuutusedustajarekisteriin. Näissä ohjeissa käytetään selkeyden vuoksi termejä päätoiminen ja sivutoiminen asiamies ja vakuutusmeklari. Sivutoimisuuden edellytykset on määritelty LVT:ssä.

Rekisteröintihakemus

 • Sähköinen rekisteröintihakemus täytetään ja lähetetään Finanssivalvonnalle.
 • Hakemuksen lisäksi Finanssivalvonnalle on toimitettava näissä ohjeissa tarkoitetut selvitykset 21 päivän kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Finanssivalvonnalle. Selvitykset voi toimittaa hakemuksen mukana liitetiedostona tai sähköpostilla osoitteeseen vakuutusedustajat@finanssivalvonta.fi. Postitse liitteet voi toimittaa osoitteeseen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki. 
 • Hakemukseen liitettävät selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
 • Finanssivalvonta ei tutki hakemusta ennen hakemusmaksun suorittamista. Hakemusmaksu on suoritettava 21 päivän kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Finanssivalvonnalle.
 • Sähköisen hakemuslomakkeen yhteydessä on maksuohjeet. 
 • Jos hakija peruuttaa hakemuksen tai hakemus hylätään, hakemusmaksua ei palauteta.
 • Finanssivalvonta selvittää viran puolesta hyvämaineisuutta muun muassa sakko- ja rikosrekisteriotteista.

Asiamiehen hakemukseen liitettävät selvitykset

Oikeushenkilö

Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt (jäljempänä asiamiesyhtiö).Vakuutusten tarjoamisesta vastaavan tulee kuulua yrityksen johtoon. Hän voi olla esimerkiksi myyntijohtaja tai vastaavassa asemassa oleva.

Asiamiesyhtiön on liitettävä hakemukseensa 

 • ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä;
 • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä;
 • vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta (liite A tai vastaavat tiedot sisältävä vahvistus);

Päätoiminen asiamiesyhtiö:

 • fit & proper VT – lomakkeella selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta:
  • yhtiön johto (toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet)
  • henkilöt, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö, vastaava omistus- tai määräämisvalta
  • vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavat henkilöt;
 • selvitys LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta muun kuin asiamieheksi rekisteröitävän vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilöstön osalta
  • yhtiön kirjallinen vahvistus, että henkilöstö on hyvämaineinen (Liite C)
   • vahvistuksen tulee perustua yhtiön kultakin henkilöltä pyytämään kirjalliseen vakuutukseen, että henkilö on sääntelyn edellyttämällä tavalla hyvämaineinen
   • hyvämaineisuuden todentavat henkilöiden kirjalliset vakuutukset tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle
 • fit & proper VT – lomakkeella selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 18 §:n ja STM:n asetuksen (295/2018) mukaisesta riittävästä ammattipätevyydestä ja tiedoista:
  • yhtiön johto (toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet)
   • yhtiön johdon ammattipätevyyttä arvioidaan kollektiivisesti
  • vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavat henkilöt
   • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle
  • selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 18 §:n ja STM:n asetuksen (295/2018) mukaisesta riittävästä ammattipätevyydestä ja tiedoista:
   • asiamieheksi rekisteröitävien henkilöiden osalta (vähintään 30 % vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista) asiamiesyhtiön antama vahvistus kunkin henkilön ammattipätevyydestä ja tiedoista (Liite D)
    • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tarjoamiseen osallistuvia henkilöitä ei rekisteröidä (LVT 9 § 4 mom).

 • muun kuin asiamieheksi rekisteröitävän vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilöstön osalta yhtiön kirjallinen vahvistus siitä, että henkilöstöllä on riittävä ammattipätevyys ja tiedot (Liite E)
  • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle
 • asiamieheksi rekisteröitävien henkilöiden (vähintään 30 %) osalta lisäksi
  • maistraatin antama ote holhousasioiden rekisteristä
  • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
 • kirjallinen selvitys nimetystä toiminnosta ja sisäisistä toiminta- ja menettelytavoista sekä arviointijärjestelmistä, joiden avulla yhtiö varmistaa, valvoo ja dokumentoi ammattipätevyysvaatimusten asianmukaista toteutumista
 • kirjallinen selvitys siitä, että asiamiesyhtiöllä on suunnitelma LVT:n 78 §:n 1 momentin mukaiseksi arkistoksi, jossa se säilyttää hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä ja sen ylläpitämistä, kehittämistä, arviointia ja valvontaa koskevia asiakirjoja luotettavalla tavalla
 • kirjallinen selvitys siitä, että vähintään 30 % sen palveluksessa olevista, suoraan vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista henkilöistä rekisteröidään asiamiehiksi

Sivutoiminen asiamiesyhtiö;

 • kirjallinen selvitys siitä, että yhtiö täyttää LVT 5 §:n 1 momentin 5 kohdan sivutoimisen asiamiehen määritelmän mukaiset edellytykset (Liite G)
 • fit & proper VT – lomakkeella selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta:vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavat henkilöt 
 • fit & proper VT – lomakkeella selvitys seuraavien henkilöiden LVT:n 18 §:n ja STM:n asetuksen (295/2018) mukaisesta riittävästä ammattipätevyydestä ja tiedoista:
  • vakuutusten tarjoamisesta vastaava/vastaavat henkilöt
   • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle
 • vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilöstön osalta yhtiön kirjallinen vahvistus siitä, että henkilöstöllä on riittävä ammattipätevyys ja tiedot (Liite E)
  • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Asiamiehen on liitettävä hakemukseensa:

 • maistraatin antama ote holhousasioiden rekisteristä;
 • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä;
  • ote on pyydettävä henkilötunnuksella ja y-tunnuksella, jos hakijalla sellainen on
 • selvitys LVT:n 18 §:n ja STM:n asetuksen (295/2018) mukaisesta riittävästä ammattipätevyydestä ja tiedoista (Liite F);
  • ammattipätevyyden todentavat selvitykset, esimerkiksi koulutustodistukset, tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle
 • vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta (liite B tai vastaavat tiedot sisältävä vahvistus);

Päätoiminen asiamies:

 • selvitys siitä, että asiamiehellä on sisäiset toiminta- ja menettelytavat sekä arviointijärjestelmä, joiden avulla varmistetaan ja valvotaan ammattipätevyysvaatimusten asianmukainen toteutuminen;
 • selvitys siitä, että asiamiehellä on suunnitelma LVT:n 78 §:n 1 momentin mukaiseksi arkistoksi, jota hän pitää ajan tasalla ja jossa hän säilyttää hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä sekä ammattipätevyyden ylläpitoa, kehittämistä, arviointia ja valvontaa koskevia asiakirjoja luotettavalla tavalla;

Sivutoiminen asiamies:

 • kirjallinen selvitys siitä, että asiamies on LVT 5 §:n 1 momentin 5 kohdan sivutoimisen asiamiehen määritelmän mukainen (Liite G)

Hakemuksessa ja sen liitteissä annettujen tietojen muutoksista ilmoittaminen

Jos hakemuksessa tai sen liitteissä annetut tiedot muuttuvat rekisteröinnin jälkeen, rekisteriin merkityn päätoimisen ja sivutoimisen asiamiesyhtiön sekä päätoimisen ja sivutoimisen yksityisen elinkeinonharjoittajan on viipymättä ilmoitettava muutoksista Finanssivalvonnalle ja toimitettava vastaavat selvitykset kuin rekisteröintiä haettaessa

 • muutoshakemuksella, jonka voi tehdä kirjautumalla rekisteritietoihinsa omilla käyttäjätunnuksilla verkkopalvelussa

Asiakirjojen käännökset

Jos näissä ohjeissa tarkoitetut asiakirjat on laadittu muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, niistä on Finanssivalvonnan vaatimuksesta toimitettava myös suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

 

 

1. Seuraaviin ryhmiin kuuluvan henkilön lisääminen tai poistaminen rekisteristä

 • yhtiön johto: toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • henkilöt, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö, vastaava omistus- tai määräämisvalta
 • luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta tai läheiset sidokset

Vakuutusedustaja kirjautuu vakuutusedustajarekisterissä omiin rekisteritietoihinsa ja täyttää muutoshakemuksen.

Hakemusliitteeksi tarvitaan, silloin kun uusi henkilö lisätään

 • fit & proper VT -lomake

Päätoimiset yhtiöt toimittavat fit & proper VT -lomakkeen muista paitsi hallituksen varajäsenistä.

Sivutoimiset yhtiöt toimittavat fit & proper VT -lomakkeen vain tarjoamisesta vastaavasta.

Lomakepohjat löytyvät vakuutusedustajien sivustolta kohdasta Lomakkeet.

Sivutoimisten yhtiöiden omistajista ja määräysvallan tai läheisen sidoksen omaavista ei tarvita fit ja proper VT -lomaketta.

2. Päätoiminen asiamiesyhtiö haluaa rekisteröidä uuden asiamiehen (päätoimisten oikeushenkilöiden on rekisteröitävä vähintään 30 % vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista henkilöistä)

Asiamiesyhtiö kirjautuu vakuutusedustajarekisterissä omiin rekisteritietoihinsa ja täyttää muutoshakemuksen.

Hakemusliitteet

 • Digi- ja väestötietoviraston antama ote holhousasioiden rekisteristä
 • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
 • liite B (vakuutusyhtiö allekirjoittaa)

Lomakepohjat löytyvät vakuutusedustajien sivustolta kohdasta Lomakkeet.

3. Asiamiesyhtiö haluaa lisätä tai vaihtaa palveluksessaan tarjoamisesta vastaavaksi nimetyn henkilön (tarjoamisesta vastaavia ovat lisäksi yhtiön kaikki johtoon kuuluvat)

Asiamiesyhtiö kirjautuu vakuutusedustajarekisterissä omiin rekisteritietoihinsa ja täyttää muutoshakemuksen.

Hakemusliitteet

 • fit & proper VT – lomake
 • liite B (vakuutusyhtiön allekirjoittaa)

Lomakepohjat löytyvät vakuutusedustajien sivustolta kohdasta Lomakkeet.

4. Vakuutusmeklariyhtiö haluaa rekisteröidä uuden vakuutusmeklarin (päätoimisten oikeushenkilöiden on rekisteröitävä vähintään 30 % vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista henkilöistä)

Vakuutusmeklariyhtiö kirjautuu vakuutusedustarekisterissä omiin rekisteritietoihinsa ja täyttää muutoshakemuksen.

Hakemusliitteet

 • vakuutusedustuslautakunnan antama todistus vakuutusmeklaritutkinnon suorittamisesta
  • uuden lain mukainen meklaritutkinto, tai vanhan lain mukainen tutkinto ja luotettava selvitys meklarin ammattipätevyyden kehittämisestä vastaamaan uuden lain vaatimuksia
 • Digi- ja väestötietoviraston antama ote holhousasioiden rekisteristä
 • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

5. Asiamies haluaa vaihtaa edustettavia vakuutuksenantajia

Asiamiesyhtiö kirjautuu vakuutusedustajarekisterissä omiin rekisteritietoihinsa ja täyttää muutoshakemuksen.

Vakuutuksenantajalistalta valitaan uudet edustettavat yhtiöt ja poistetaan ne, joiden edustus päättyy.

Hakemusliitteet

 • uuden edustettavan vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassa olevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä − lomake A (oikeushenkilö) tai B (yksityinen elinkeinonharjoittaja, toiminimi)

6. Toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen

Toiminnan lopettamisesta tehdään viipymättä ilmoitus (14 §, Laki vakuutusten tarjoamisesta 234/2018) kirjautumalla vakuutusedustajarekisterissä omiin rekisteritietoihin kohdasta vakuutusedustuksen päättäminen.

7. Käyttäjätunnukset rekisterijärjestelmään

Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat voi itse tilata kohdasta Omat tiedot ja muutoshakemukset.

Jos et muista mikä sähköpostiosoite rekisteritiedoissasi on eikä tunnusten tilaaminen siten onnistu, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi.

8. Milloin hakemukseni on käsitelty

Hakemukset käsitellään tasapuolisesti ja saapumisjärjestyksessä. Riippuen hakemusmääristä ja siitä millaisia hakemuksia on jonossa ennen hakemustasi, käsittelyaika vaihtelee hieman ja on keskimäärin kolme viikkoa. Jätä käsittelyaikaa hakemuksellesi. Älä jätä sitä viimeisenä asiana suoritettavaksi. Rekisteröityminen on lakisääteinen velvoite, jonka hoitaminen asianmukaisesti tulee olla tehty ennen kuin vakuutusten tarjoamisen voi aloittaa.

9. Voinko nopeuttaa hakemukseni käsittelyä

Hakemukset käsitellään järjestyksessä kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Hakemuksia ei voida laittaa kiireellisyysjärjestykseen.

Hakemuskäsittelyä voi itse nopeuttaa siten, että varmistaa kaikkien hakemusliitteiden toimittamisen hakemuksen mukana, ja että ne ovat oikein. Lue siis ohjeet huolellisesti ja kysy neuvoa omasta edustamastasi vakuutusyhtiöstä, esimerkiksi asiamieshallinnon henkilöstöltä. Jokaisesta vakuutusyhtiöstä on nimetty Fiva-yhteyshenkilö, joka osaa asiat ja jonka kautta tieto rekisteröintiasioihin liittyen keskitetysti kulkee organisaatioiden välillä.

Rekisteröitymisohjeet löytyvät vakuutusedustajien sivustolta: Vakuutusedustajaksi rekisteröityminen kohdasta Kuvalliset, yksityiskohtaiset ohjeet rekisteröintihakemuksen tekemiseen ja liitteiden lähettämiseen ja vakuutusmeklareille kohdasta Ohjeita vakuutusmeklareille.