ESEF –European Single Electronic Format – Eurooppalainen yhtenäinen sähköinen raportointimuoto listayhtiöille 2020 tilinpäätöksistä alkaen

Eri yhtiöiden tilinpäätöstietoja voi vertailla ja hyödyntää paremmin, kun tilinpäätökset jatkossa raportoidaan yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Tietojen hakeminen ja analysointi helpottuu. Sähköisen, strukturoidussa muodossa olevan raportoinnin myötä tiedon analysoinnissa voidaan hyödyntää tehokkaammin myös uutta teknologiaa, kuten tekoälyä.

Mikä ESEF on ja ketä se koskee?

Eurooppalaisten listayhtiöiden (säännellyillä markkinoilla toimivien osake- ja joukkovelkakirja-liikkeeseenlaskijoiden) on raportoitava tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa (ESEF) vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen.  Tilinpäätökset ja toimintakertomukset laaditaan XHTML-muodossa, ja XHTML-dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot tulee merkitä XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät tehdään käyttäen iXBRL-teknologiaa (InlineXBRL).

Avaa kaikki Sulje kaikki
Mitä ja ketä uudet raportointivaatimukset eivät koske?

ESEF:n XBRL-vaatimus koskee vain IFRS-konsernitilinpäätöstä, eikä se koske emoyhtiön erillistilinpäätöstä eikä toimintakertomusta. ESEF:n XHTML- ja XBRL-vaatimukset eivät koske tilinpäätöstiedotteita eivätkä puolivuotiskatsauksia. Uusien raportointivaatimusten ulkopuolella on myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla listattujen yhtiöiden raportointi.

 

Mistä ESEF-vaatimukset tulevat?

Uusien raportointivaatimusten taustalla ovat vuonna 2013 tehdyt muutokset listayhtiöiden avoimuusvaatimusten harmonisointia koskevaan avoimuusdirektiiviin. Direktiivimuutoksiin sisältyi vaatimus listayhtiöille laatia tilinpäätös ja toimintakertomus yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Direktiivimuutoksen seurauksena Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) sai tehtäväkseen kehittää teknisen sääntelystandardiluonnoksen (RTS), joka määrittää tarkemmin sähköisen raportoinnin muodon. Euroopan komissio on 29.5.2019 julkaissut EU:ssa hyväksytyn ESEF:ä koskevan delegoidun asetuksen ja se on suoraan listayhtiöitä sitovaa sääntelyä. Asetus tulee voimaan 18.6.2019. Linkki delegoituun asetukseen kaikilla EU:n kielillä löytyy täältä.

 

ESEF:n toteutustapa ja aikataulu

ESEF:n tekninen toteutus perustuu XHTML:ään ja iXBRL:ään. ESEF-suunnitelmien mukaan listayhtiöiden tulee laatia tilinpäätös ja toimintakertomus XHTML-muodossa vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen vaiheittain:

Vuosien 2020-2021 tilinpäätökset:

  • XHTML-muotoiseen dokumenttiin sisällytetään XBRL-kielellä taksonomian mukaisesti merkityt päälaskelmat: konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista.
  • XBRL-merkinnät viedään XHTML-dokumenttiin Inline XBRL (iXBRL) -mekanismin avulla.
  • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, toimintakertomus ja emoyhtiön erillistilinpäätös sisällytetään vuosien 2020-2021 tilinpäätöksissä XHTML-dokumenttiin ilman XBRL-merkintöjä.

Vuoden 2022 tilinpäätöksistä alkaen:

  • Päälaskelmien lisäksi konsernitilinpäätöksen liitetiedot tulee olla merkitty XBRL-merkeillä. Liitetiedot merkitään ESEF:n minimivaatimusten mukaan block-merkintöinä eli kukin liitetieto kokonaisuutena on yksi XBRL-merkki, eikä yksittäisiä rivi- tai saraketietoja liitetiedon sisällä tarvitse merkitä erikseen.  
Taksonomia raportoinnin tilikarttana

Strukturoitu sähköinen raportointi XBRL:llä edellyttää taksonomian käyttöä. Taksonomia toimii raportoinnin tilikarttana. Tilinpäätösten raportoinnissa tullaan käyttämään ESMAn ESEF-taksonomiaa, jossa on pohjana IFRS Foundationin IFRS-taksonomia. ESEF-taksonomia sisältää ESMAn omia laajennuksia taksonomiaan esimerkiksi yhtiöiden tunnistamisesta.

Yhtiöt voivat ESEF-taksonomian lisäksi käyttää ja luoda omia laajennuksiaan (extensions) taksonomiaan, jos ESEF-taksonomiasta ei löydy rivin sisältöä tarkoitukseltaan tarpeeksi hyvin kuvaavaa muuttujaa (accounting meaning). Laajennukset on kuitenkin ankkuroitava (anchoring) ESEF-taksonomian lähimpään muuttujaan. Käytännössä uusi muuttuja linkitetään taksonomian olemassa olevaan riviin, joka on lähinnä tätä muuttujaa. Laajennusten käyttö vähentää kuitenkin XBRL-muotoisten tietojen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

Päälaskelmat merkitään XBRL:llä tarkalla tasolla

Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat eli laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista merkitään taksonomian määrittelemillä XBRL-merkeillä sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, jolla yhtiön IFRS:n mukaiset päälaskelmat laaditaan.

Liitetiedot block-merkintöinä (merkinnät = tag:it)

Konsernitilinpäätöksen liitetietoja koskee kevennetty vaatimus siten, että konsernitilinpäätöksen liitetiedot merkitään XBRL:llä block-merkintöinä, jolloin yksi liitetieto kokonaisuudessaan on yksi XBRL-merkki, eikä liitetiedon sisältöä tarvitse eritellä erillisin XBRL-merkein (merkki, merkintä = tag). Raportoitavan tiedon yksityiskohtaisuutta saatetaan myöhemmin lisätä saatujen käyttökokemusten jälkeen. ESEF-taksonomia sisältää kuitenkin mahdollisuuden yksityiskohtaisempaan XBRL-merkintään.

 

Tietojen varmennus

EU:n komissio on 29.5.2019 julkaissut ESEFiä koskevia kysymyksiä ja vastauksia (Q&A), joista löytyy hyödyllistä tietoa yhtiöille, palveluntarjoajille ja tilinpäätöstietojen käyttäjille. Komissio ottaa Q&A:ssa kantaa mm. ESEFin tilintarkastukseen, ks. Q&A numerot 7 ja 8.

Minne raportoitavat tiedot toimitetaan?

Nykyisin listayhtiöt toimittavat virallisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kansalliseen tiedotevarastoon pörssitiedotteen liitetiedostona (pdf), joko omana asiakirjanaan tai osana vuosikertomusta. ESEF:ä säätelevän komission asetuksen voimaantulon jälkeen tiedotevarastoon toimitetaan XHTML-dokumenttiin sisältyvät strukturoidut XBRL-muotoiset konsernitilinpäätökset ja ei-strukturoidut muut tiedot, kuten esimerkiksi hallituksen toimintakertomus ja emoyhtiön erillistilinpäätös.

Suomessa Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki) toimii avoimuusdirektiivin edellyttämän kansallisen tiedotevaraston (Officially Appointed Mechanism, OAM) ylläpitäjänä, jonne listayhtiöt toimittavat säännellyt tiedot.

 

Miten XBRL-muotoista tietoa voidaan käyttää?

Tilinpäätöstietojen vertailtavuus edellyttää yksityiskohtaista raportointia XBRL-taksonomian avulla. Tilinpäätösten numeerista informaatiota voidaan vertailla tai muuten hyödyntää yli yhtiö- ja kielirajojen, kun numeerisella informaatiolla on eri yhtiöissä ja eri maissa sama ”nimilappu” käännettynä kunkin yhtiön omalle kielelle. XBRL-muotoinen informaatio on helposti siirrettävissä eri järjestelmiin.

ESEF-raportointi sallii yhtiön omien laajennusten lisäämisen taksonomiaan, jos ESEF-taksonomiasta ei löydy sellaista XBRL-merkkiä, joka vastaisi sisällöltään tilinpäätöksessä esitettyä erää (accounting meaning). Yhtiön mahdollisesti käyttämät omat laajennukset taksonomiaan voivat kuitenkin vähentää tietojen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

Yhtiöiden olisi hyvä arvioida, mitä hyötyjä ne itse voivat saada XBRL-muotoisen tiedon tarjoamisesta myös muille tiedonkäyttäjätahoille kuin viranomaisraportointiin. Saatavilla olevaa XBRL-muotoista tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi omissa toimialan verrokki-analyyseissä.  

 

 

Missä muualla XBRL:ää käytetään?

XBRL-muotoinen raportointi on käytössä monessa maassa. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvoja (SEC) edellyttää jo tällä hetkellä sekä yhdysvaltalaisten että ulkomaisten listautujien raportoivan tilinpäätöksensä XBRL-muodossa. XBRL-muotoista tietoa ottavat vastaan tällä hetkellä myös muutamien Euroopan maiden kaupparekisteriviranomainen ja verottaja, ja XBRL:ää käytetään yleisesti myös pankki- ja vakuutussektorin viranomaisraportoinnissa, myös Suomessa.

Suomessa taloustietojen vastaanottamista jatkossa digitaalisesti suunnittelevat Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Tilastokeskus. Suomessa taloustiedon viranomaisraportointiin liittyvän raportointikoodiston ja XBRL-taksonomioiden ylläpitovastuu on Valtiokonttorilla.

ESMAn ESEF-työryhmä

ESMA on perustanut pysyvän työryhmän edistämään ESEF:n täytäntöönpanoa. Työryhmän tarkoituksena on laatia tarvittavaa lisäohjeistusta listayhtiöille ja ohjelmistotoimittajille ESEF:iä koskevan sääntelystandardin vaatimusten toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että sääntelystandardin vaatimuksia sovellettaisiin eri maissa samalla tavalla. Suomi osallistuu tähän ESMAn työhön.

 

ESEF:iin ja XBRL-raportointiin liittyviä linkkejä

ESMA julkaissut 11.9.2019 kolmannen opetusvideon ESEF-raportoinnista.  Videossa vastataan usein esitettyihin ESEFiin liittyviin kysymyksiin.  Linkki videoon täällä.

RTE (Real-Time Economy) / ESEF (European Single Electronic Format) seminaari listayhtiöiden tilinpäätöksen rakenteisesta muodosta  Aalto Yliopistolla 14.11.2019. Katso ohjelma täältä. Mukana tapahtumassa päivän aikana on useita palveluntarjoajia esittelemässä ESEF-raportoinnin ratkaisuja.

Hyödyllisiä asiantuntijoiden esityksiä ESEFistä ja XBRL:stä - Eurofiling Conference Frankfurt June 2019, kannattaa tutustua, avaa linkki tästä.

ESMA on 12.7.2019  julkaissut päivityksen ESEF-raportointimanuaaliin. Manuaali on tarkoitettu kaikille markkinaosapuolille, joita koskettaa ESEF-sääntelyn edellyttämien vaatimusten käyttöönotto. Manuaali on hyödyllinen erityisesti laadittaessa IFRS-konsernitilinpäätökset ensi kertaa Inline XBRL-muodossa.  Manuaalissa Euroopan komission ESEFistä antamaa delegoitua asetusta avataan konkreettisemmalle tasolle ja annetaan ohjeita ESEF-raportointiin

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, XBRL Finland ja Finanssivalvonta tekivät keväällä 2019 listayhtiöille kyselyn ESEF-raportointiin valmistautumisen tilanteesta ja suunnitelluista ESEFin käyttöönoton tavoista. Avaa linkki kyselyn tuloksiin tästä.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS, julkaistu 29.5.2019, teksti löytyy täältä. Asetus astuu voimaan 18.6.2019.

Euroopan komissio on myös 29.5.2019 julkaissut ESEF RTS:ää koskevan Q&A:n. Linkki Q&A:han löytyy täältä.

Linkki komission lehdistötiedotteesta ESEF:iä koskevan asetuksen julkaisusta 29.5.2019 löytyy täältä.

ESMA julkaissut ESEF-taksonomiatiedostot 2017 sekä muuta dokumentaatiota taksonomian arkkitehtuurista ja sisällöstä sekä validointisäännöistä:

ESEF Digital HUB, tietoa mm. webinaareista ja iXBRL -ohjelmistotyökaluista

Video tutorial on The European Single Electronic Format

Video Tutorial / ESEF 2020: Implementation support for preparers - ESMA julkaissut listayhtiöiden tilinpäätösten laatijoille suunnatun opetusvideon yhteisestä sähköisestä raportointimuodosta

ESMAn ESEF-sivut, tietoa ESEF:stä ja linkkejä

ESMA toteutti kesällä 2017 kenttätestin, jossa listayhtiöiden tilinpäätöksiä muunnettiin XBRL-muotoon. Kenttätestin tulokset ja XBRL:llä merkityt testitilinpäätökset löytyvät täältä.

XBRL.fi, XBRL Suomen konsortio

Esitysmateriaalia eurooppalaisista ESEF-outreach-tilaisuuksista 2018.

IFRS-taksonomia

Using the IFRS taxonomy: A Preparer's guide (pdf)

ESEF-seminaari 26.11.2018 Otaniemessä

ESEF (European Single Electronic Format) seminaarin 2018 – Helsinki 26.11.2018 esitykset (pdf)

ESEF-seminaarin 2018 – Helsinki 26.11.2018 video

Seuraa näitä sivuja, ESMAlta on tulossa lisää aineistoa webinaarien ja muun ohjeistuksen muodossa.