Sijoituspalvelun tarjoajat

Toimiluvan hakeminen

Sijoituspalveluyrityksiä koskevan lain (747/2012) mukaan sijoituspalvelua tarjoavan tai sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön tulee hakea toimilupaa. 

Seuraavassa on koottu tietoa Sijoituspalveluyrityksiä koskevan lain mukaisesta  sijoituspalveluyrityksen toimiluvan hakemisesta.

Lomakkeet toimiluvan hakemista varten

Toimilupamateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Sijoituspalveluyrityksen toimilupamateriaali tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Vastaanotettuaan hakemuksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.

Katso myös:

Toimiluvan peruutus

Jos yhtiö haluaa perua toimilupansa, tulee sen hakea toimiluvan peruutusta.

 

Rajan yli toiminta ja sivuliikkeet

Sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli Suomesta ulkomaille

Suomalainen palveluntarjoaja voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa ulkomailla perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä riippuen siitä, harjoitetaanko toimintaa toisessa ETA-maassa vai ETA-alueen ulkopuolella.

Toiminta ETA-maassa

Niin sanotun yhden toimiluvan periaatteen mukaan yhdessä ETA-maassa toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa koko ETA-alueella joko perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Sivuliike

Jos Suomessa toimiluvan saanut palveluntarjoaja aikoo perustaa toiseen ETA-maahan sivuliikkeen, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle käyttämällä alla olevaa lomaketta sekä sen liitettä. Valvoja ilmoittaa asiasta tulevan isäntävaltion viranomaiselle kolmen (3) kuukauden kuluessa liittäen mukaan valvontaviranomaiselta direktiivissä edellytettävät lisätiedot. Toiminnan voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun isäntävaltion viranomaiselta on saatu vastaus tai on kulunut kaksi (2) kuukautta siitä, kun isäntävaltion viranomainen on vastaanottanut notifikaatioilmoituksen.

Lomakkeet

Palvelujen tarjoaminen rajan yli

Jos Suomessa toimiluvan saanut palveluntarjoaja aikoo tarjota palveluja rajan yli toiseen ETA-maahan, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle käyttämällä alla olevaa lomaketta . Finanssivalvonta tekee tulevan isäntävaltion viranomaiselle ilmoituksen kuukauden (1) kuluessa. Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen.

Lomake:

Palvelujen tarjoaminen rajan yli sidonnaisasiamiehen välityksellä

Jos Suomessa toimiluvan saanut palveluntarjoaja aikoo tarjota palveluja rajan yli toiseen ETA-maahan sidonnaisasiamiehen välityksellä, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle käyttämällä alla olevaa lomaketta . Finanssivalvonta tekee tulevan isäntävaltion viranomaiselle ilmoituksen kuukauden (1) kuluessa. Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen.

Lomake:

Toiminta ETAn ulkopuolella

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Sivuliike

Jos suomalainen sijoituspalveluyritys perustaa sivuliikkeen ETA-maiden ulkopuolelle, se tarvitsee siihen Finanssivalvonnan myöntämän luvan.

Luvan saaminen edellyttää, että sivuliikkeen valvonta on tehokasta ja kattaa kaikki toimintayksiköt. Sivuliikkeen perustaminen ei myöskään saa vaarantaa sijoituspalveluyrityksen toimintaa.

Palvelujen tarjoaminen rajan yli

Suomalainen sijoituspalveluyritys saa tarjota rajan yli palveluita ETA-maiden ulkopuolelle ilman, että sen täytyy perustaa sivuliikettä. Tällöin Finanssivalvonnalle on ilmoitettava etukäteen, mitä palveluita aiotaan tarjota, sekä missä ja miten niitä tarjotaan. Valvottavan tulee selvittää vastaanottavan maan asettamat toiminnan edellytykset.

Sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli ulkomailta Suomeen

Ulkomaalainen palvelujen tarjoaja voi eräin poikkeuksin harjoittaa toimintaa Suomessa perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluita rajan yli. Toiminnan aloittaminen edellyttää toimilupa- tai ilmoitusmenettelyä.

Palvelun tarjoaminen Suomeen ETA-alueelta

Finanssivalvonnan on saatava ilmoitus, jos toisesta ETA-maasta oleva palveluntarjoaja aikoo perustaa sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen Suomeen. Myös palvelujen tarjoaminen rajan yli edellyttää ilmoitusta kotivaltion valvontaviranomaiselta. Pidämme näistä ilmoituksista luetteloa.

Toisesta Eta-maasta oleva sijoituspalveluyritys voi tarjota palveluja rajan yli myös sidonnaisasiamiehen välityksellä. Sidonnaisasiamiesten toiminnan lainmukaisuuden valvomiseksi Finanssivalvonta pitää sidonnaisasiamiehistä julkista rekisteriä (sidonnaisasiamiesrekisteri), johon sijoituspalveluyritys ilmoittaa nimeämänsä sidonnaisasiamiehet. Sidonnaisasiamiehet on rekisteröitävä sen jäsenvaltion julkiseen rekisteriin, johon kyseiset sidonnaisasiamiehet ovat sijoittautuneet. Finanssivalvonnan rekisterissä näkyvät kaikki Suomessa toimivat sidonnaisasiamiehet

Palvelujen tarjoaminen Suomeen ETAn ulkopuolelta

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Sivuliike

Jos ETA-alueen ulkopuolelta tuleva sijoituspalveluyritys aikoo perustaa sivuliikkeen Suomeen, sen tulee hakea lupaa Finanssivalvonnalta.

Sijoituspalveluyrityksen toiminnassa on noudatettava Suomessa voimassa olevia säännöksiä. Myös taloudellisten toimintaedellytysten ja hallinnon tulee täyttää luotettavalle toiminnalle asetettavat vaatimukset.

Sijoituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädännön on vastattava kansainvälisesti hyväksyttyjä finanssivalvonnan sääntöjä, sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevia suosituksia. Valvonnan on oltava riittävän tehokasta. Luvan hakemisen yhteydessä on annettava selvitys sivuliikkeen tallettajien ja sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojausjärjestelmästä tai sen puuttumisesta.

Palvelujen tarjoaminen rajan yli

ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys saa tarjota rajan yli palveluita ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille, kun se on rekisteröity Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) rekisteriin. Rekisteröinti on mahdollista, kun komissio on tehnyt rekisteröintiä hakevan kotivaltion sääntelyä ja valvontaa koskevan vastaavuuspäätöksen.