Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Vakuutussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Sairauskassat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
1/2011 luku 4.11, taulukko 2 ja kohdat 7, 8, 11
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

KA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot

Vuosittain
31.12.

Viimeistään kuukauden kuluessa siitä kassankokouksesta, jossa tilinpäätös on vahvistettu.

 

Ilmoitukset

Sairauskassat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen valvonta-asiakirjojen toimittaminen

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat

 • Tilinpäätös
 • Toimintakertomus
 • Tilintarkastuskertomus
 • Tilinpäätöstä käsitelleen kassankokouksen pöytäkirja
Vuosittain Yhden kuukauden kuluessa kassan kokouksesta
ks. yllä

Muut asiakirjat ja selonteot

Valvottavan on ilman erillistä pyyntöä toimitettava tilintarkastajien tilikauden aikana toimitusjohtajalle, hallitukselle tai pääasiamiehelle luovuttamat raportit ja tarkastusmuistiot kahden viikon kuluessa sen jälkeen, kun tilintarkastajat ovat ne luovuttaneet.

Jatkuva Kahden viikon kuluessa

Vakuutuskassalaki (948/2021)

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021)

Vakuutuskassan perustamis- ja muutosilmoitus

Perustamisilmoitus (word)
Muutosilmoitus (word)

   

Hautaus- ja eroavustuskassat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
Päivitetty määräys- ja
ohjekokoelma
vakuutuskassalain
alaisille hautaus- ja
eroavustuskassoille

1.1.2014

Ennen tilintarkastusta toimitettavat tiedot:

Ilmoitus tilintarkastuksesta ja liitteet:

 • toimintakertomus sekä tuloslaskelma ja tase liitteineen
 • matemaatikon lausunto vakuutusmaksuvastuun määrästä
 • kateluettelo (liite 1)
 • selvitys valuuttariskistä
Vuosittain

10 vrk ennen tilintarkastuksen alkamista

ks. yllä

Tilintarkastuksen jälkeen toimitettavat asiakirjat:

Kertomus kassan toiminnasta ja tilasta (tilastokertomus: Excel-lomakepohja) ja liitteet:

 • tasekirja
 • tilintarkastuskertomus
 • vakuutustekninen tutkimus
 • kateluettelo (liite 1)
 • arvostuserolaskelma (liite 2)
 • tilinpäätöstä käsitelleen kassankokouksen pöytäkirja
Vuosittain

Kuukauden kuluessa kassankokouksesta

Vakuutuskassalaki (948/2021)

Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021)

Vakuutuskassan perustamis- ja muutosilmoitus

Perustamisilmoitus (word)
Muutosilmoitus (word)