Rahastoyhtiöt

Toimiluvan hakeminen

Rahastoyhtiön toimiluvan hakeminen

Rahastoyhtiön toiminta vaatii toimiluvan. Seuraavassa on koottu tietoa rahastoyhtiön toimiluvan hakemisesta.

Lomake toimiluvan hakemista varten

Toimilupamateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Rahastoyhtiön toimilupamateriaali tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös:

Rajan yli toiminta ja sivuliikkeet

Rahastoyhtiöiden sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli Suomesta ulkomaille

Jos Suomessa toimiluvan saanut rahastoyhtiö aikoo perustaa toiseen ETA-maahan sivuliikkeen, on siitä ilmoitettava Finanssivalvonnalle Valvoja ilmoittaa asiasta tulevan isäntävaltion viranomaiselle kahden (2) kuukauden kuluessa liittäen mukaan valvontaviranomaiselta direktiivissä edellytettävät tiedot. Toiminnan voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun isäntävaltion viranomaiselta on saatu vastaus tai on kulunut kaksi (2) kuukautta siitä, kun isäntävaltion viranomainen on vastaanottanut notifikaatioilmoituksen.

Jos Suomessa toimiluvan saanut rahastoyhtiö aikoo tarjota palveluja rajan yli toiseen ETA-maahan, siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta tekee tulevan isäntävaltion viranomaiselle ilmoituksen kuukauden (1) kuluessa. Toiminnan saa aloittaa heti, kun Finanssivalvonta on tehnyt ilmoituksen.

 • Katso VMA rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 437/2016.

Rahastoyhtiöiden sivuliikkeet ja palvelujen tarjoaminen rajan yli ulkomailta Suomeen

Finanssivalvonnan on saatava ilmoitus, jos toisesta ETA-maasta oleva rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen Suomeen. Myös palvelujen tarjoaminen rajan yli edellyttää ilmoitusta kotivaltion valvontaviranomaiselta. Finanssivalvonta pitää näistä ilmoituksista luetteloa.

ETA-alueella toimiva rahastoyhtiö voi joko sivuliikkeen välityksellä tai sivuliikettä perustamatta hoitaa sijoitusrahastoa tai perustaa sijoitusrahaston toiseen ETA-valtioon. Valvontavastuu jakautuu tällöin rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen ja sijoitusrahaston rekisteröintivaltion toimivaltaisen viranomaisen kesken. Finanssivalvonta valvoo muun muassa suomalaisen rahastoyhtiön toiminnan järjestämistä ja toiminnan vakautta sekä raportointia. Rahastoyhtiö voi sijaita eri valtiossa kuin sijoitusrahasto, ja rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoa voi valvoa eri ETA-valtion valvova viranomainen.

Jos ETA-alueen ulkopuolelta tuleva rahastoyhtiö aikoo perustaa Suomeen sivuliikkeen, sen tulee hakea lupaa Finanssivalvonnalta.

Rahastoyhtiön toiminnassa on noudatettava voimassa olevia säännöksiä. Myös taloudellisten toimintaedellytysten ja hallinnon tulee täyttää luotettavalle toiminnalle asetettavat vaatimukset.

Rahastoyhtiön kotivaltion lainsäädännön on vastattava kansainvälisesti hyväksyttyjä finanssivalvonnan sääntöjä sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevia suosituksia. Valvonnan on oltava riittävän tehokasta. Luvan hakemisen yhteydessä on annettava selvitys sivuliikkeen tallettajien ja sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojausjärjestelmästä tai sen puuttumisesta.

Katso Sijoitusrahastolaki (213/2019)

 

Rahastojen markkinointi rajan yli

Ulkomaiset rahastoyhtiöt voivat markkinoida hallinnoimiaan rahastoja Suomessa sijoitusrahastolain ja sijoitusrahastodirektiivin mukaisesti. Vastaavasti suomalaiset rahastoyhtiöt voivat markkinoida hallinnoimiaan rahastoja ETA-alueella. Markkinoinnin aloittaminen edellyttää ilmoitusmenettelyä (UCITS-rahastot).

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinointi muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa

Sijoitusrahastodirektiivin (2009/65/EY) edellytykset täyttävät yhteissijoitusyritykset – UCITS-rahastot

Suomeen rekisteröityjen UCITS-sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia voi markkinoida muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen (Asetus EU 584/2010).

Sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö toimittaa Finanssivalvonnalle ilmoituskirjeen liiteasiakirjoineen ja mahdollisine käännöksineen. Finanssivalvonta tutkii materiaalin ja toimittaa sen tiedoksi ilmoituskirjeessä mainitun muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoituskirje liitteineen toimitetaan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.  Sähköpostin aihekenttä: ”UCITS-notifkaatio - rahaston nimi - kohdemaa".

Ilmoituskirje

Rahastoyhtiön on toimitettava Finanssivalvonnalle ilmoituskirje asiakirjaliitteineen markkinoinnin aloittamisesta muussa ETA-valtiossa.

Ilmoituskirje on toimitettava englanninkielisenä (kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetty kieli).

Ilmoituskirjepohja

Tätä ilmoituskirjepohjaa käytetään vain Suomeen rekisteröidyille sijoitusrahastoille (UCITS).

Liiteasiakirjat

Edellä mainitun ilmoituskirjeen liitteinä on toimitettava seuraavat asiakirjat: 

 1. sijoitusrahaston säännöt, rahastoesite, tarvittaessa viimeinen vuosikertomus ja mahdollinen sen jälkeinen puolivuotiskatsaus käännettyinä kohdevaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä tai kyseisen kohdevaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetylle kielelle (englanti)
 2. sijoittajalle annettavat avaintiedot (KIID) käännettynä kohdevaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä tai kyseisen kohdevaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle sekä
 3. Finanssivalvonnan antama todistus siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää sijoitusrahastodirektiivissä (2009/65/EY) säädetyt vaatimukset (niin sanottu UCITS-todistus).

Kohdassa 3 mainitun todistuksen laatii Finanssivalvonta, ja se toimitetaan englanninkielisenä. Ilmoituskirjeen ja liiteasiakirjojen mahdollisine käännöksineen on oltava sähköisessä muodossa. Sähköpostiviestissä on lueteltava ilmoituskirjeen liitteet, joiden on oltava yleisesti käytetyssä muodossa (pdf), joka on avattavissa ja tulostettavissa. Sähköpostilähetyksen enimmäiskoko on 19 MB.

 

Markkinoinnin aloittaminen

Rahastoyhtiö saa aloittaa sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnin muussa ETA-valtiossa siitä päivästä lukien, jona Finanssivalvonta ilmoittaa rahastoyhtiölle, että edellä mainitut asiakirjat on toimitettu muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoitus toimitetaan rahastoyhtiölle sähköisessä muodossa rahastoyhtiön antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muutokset ilmoituskirjeen ja liiteasiakirjojen tietoihin

Rahastoyhtiön on ilmoitettava muun Eta-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle edellä mainittuihin liiteasiakirjoihin tehdyistä muutoksista ja ilmoitettava, missä ne ovat saatavilla sähköisessä muodossa (esimerkiksi yhtiön verkkopalvelussa).

Jos ilmoituskirjeessä annetut tiedot sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoimiseksi tehdyistä järjestelyistä muuttuvat, rahastoyhtiön on annettava muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallinen ilmoitus tästä muutoksesta sähköisessä muodossa  ennen sen toteuttamista.

Markkinoinnin lopettaminen

Ennen sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnin lopettamista rahastoyhtiön on ilmoitettava päätöksestään muun ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Muut markkinoinnin lopettamiseen liittyvät toimenpiteet riippuvat kohdemaan lainsäädännöstä.

Pyydämme myös ilmoittamaan markkinoinnin lopettamisesta Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen rahastoilmoitukset@finanssivalvonta.fi.

Toimenpidemaksut

Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä sekä niiden toimittamisesta vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Myös UCITS-todistuksesta peritään Finanssivalvonnan toimenpidehinnaston mukainen maksu.

Katso myös:
Valvonta- ja toimenpidemaksut

Määräajat

Finanssivalvonnalla on kymmenen (10) työpäivää aikaa tarkistaa täydellinen ilmoituskirje liitteineen, laatia UCITS-todistus sekä lähettää ilmoituskirje liitteineen kohdevaltioon. Määräaika lasketaan täydellisen ilmoituskirjeen saapumisesta lukien.

Finanssivalvonta lähettää välittömästi rahastoyhtiölle tiedon ilmoituskirjeen toimittamisesta kohdevaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahastoyhtiö voi ryhtyä markkinoimaan osuuksiaan kohdevaltiossa ilmoituksen saatuaan.

Notifikaatiomateriaalin päivittäminen

Muuhun ETA-valtioon notifioidun sijoitusrahaston päivitetyt tiedot lähetetään suoraan kohdevaltion valvovalle viranomaiselle.

Ulkomaisten rahastojen markkinointi Suomessa

Yhteissijoitusyritysten osuuksien markkinointi Suomessa: Ilmoitusmenettely

Sijoitusrahastodirektiivin (2009/65/EY) edellytykset täyttävät yhteissijoitusyritykset – UCITS-rahastot

Yhteissijoitusyrityksellä tarkoitetaan muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa toimiluvan saanutta, sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettua yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka on perustettu sopimusoikeudellisten säännösten (rahastoyhtiön hoidossa oleva sijoitusrahasto), trusteja koskevien säännösten (englanniksi unit trust) tai yhtiöjärjestyksen (sijoitusyhtiö) nojalla (SRL 1 luvun 2 §:n 17 kohta). Yhteissijoitusyrityksen osuuksia pidetään arvopaperimarkkinalain (746/2014, AML) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti arvopapereina.

Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyt UCITS-yhteissijoitusyritykset voivat markkinoida osuuksiaan Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen (asetus EU 584/2010; direktiivi 2009/65/EY, artiklat 91–96).

Yhteydenotot:

 • Uusien ulkomaisten rahastojen markkinointi: Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutosilmoitus: funds(at)finanssivalvonta.fi
Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Ilmoituskirje ja sen toimittaminen

Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituskirje markkinoinnin aloittamisesta Suomessa asiakirjaliitteineen ja mahdollisine käännöksineen. Ilmoituskirje tulee laatia vakiomallin mukaan englanninkielisenä, ja se toimitetaan sähköisessä muodossa. Kotivaltion toimivaltainen viranomainen tutkii materiaalin ja toimittaa sen tiedoksi Suomen Finanssivalvonnalle.

Jokaisen ETA-valtion valvova viranomainen on laatinut asetuksen (EU 584/2010) mukaisen ilmoituskirjepohjan, joka löytyy yhteissijoitusyrityksen rekisteröintimaan valvovan viranomaisen verkkopalvelusta.

HUOM! ETA-valtioissa toimivien yhteissijoitusyritysten on tutustuttava kotivaltionsa toimivaltaisen viranomaisen verkkopalvelussa oleviin ohjeisiin kotivaltionsa ilmoitusmenettelystä. 

Ilmoituskirjeen liiteasiakirjat

Edellä mainitussa ilmoituskirjeen liitteinä on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 1. yhteissijoitusyrityksen rahastosäännöt tai perustamisasiakirjat, rahastoesite, tarvittaessa viimeinen vuosikertomus ja mahdollinen sen jälkeinen puolivuotiskatsaus. Asiakirjat on toimitettava käännettyinä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 2. sijoittajalle annettavat avaintiedot (KIID) suomen- tai ruotsinkielisinä
 3. yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää sijoitusrahastodirektiivissä (2009/65/EY) säädetyt vaatimukset (niin sanottu UCITS-todistus). Todistus on toimitettava englanninkielisenä

 

Asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Ilmoituskirjeen sekä liiteasiakirjojen mahdollisine käännöksineen on oltava sähköisessä muodossa. Sähköpostiviestissä on lueteltava liiteasiakirjat, joiden on oltava yleisesti käytetyssä muodossa (pdf) ja avattavissa ja tulostettavissa. Sähköpostiviestin enimmäiskoko on 19 MB.

Yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltainen viranomainen lähettää täydellisen ilmoituskirjeen liitteineen Suomen Finanssivalvonnalle edellä selvitetyllä tavalla.

Markkinoinnin aloittaminen

Yhteissijoitusyritys saa aloittaa osuuksiensa markkinoinnin Suomessa siitä päivästä lukien, jona yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet yhteissijoitusyritykselle, että asiakirjat on toimitettu (Suomen) Finanssivalvonnalle.

Muutokset ilmoituskirjeen ja liiteasiakirjojen tietoihin

Yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle edellä mainittuihin liiteasiakirjoihin tehdyistä muutoksista ja ilmoitettava, missä ne ovat saatavilla sähköisessä muodossa. Lisäksi päivitetyt asiakirjat on toimitettava Finanssivalvonnalle sähköisesti. Ainoastaan sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat huomioidaan.

Jos ilmoituskirjeessä annetut tiedot osuuksien markkinoimiseksi tehdyistä järjestelyistä muuttuvat tai markkinoitavat osakelajit muuttuvat, yhteissijoitusyrityksen on annettava Finanssivalvonnalle kirjallinen ilmoitus sähköisessä muodossa tästä muutoksesta ennen sen toteuttamista.

Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen funds(at)finanssivalvonta.fi.

 

Markkinoinnin lopettaminen

Ennen osuuksien markkinoinnin lopettamista yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava päätöksestään Finanssivalvonnalle ja julkaistava sitä koskeva ilmoitus vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.*) Ilmoituksessa on annettava tiedot siitä,

 1. miten osuudenomistajille tarkoitetut maksut suoritetaan jatkossa
 2. miten ja missä osuuksien lunastusvaatimukset esitetään sekä
 3. miten ja missä pidetään saatavilla asiakirjat ja tiedot, jotka yhteissijoitusyritys on velvollinen julkistamaan.

Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen funds(at)finanssivalvonta.fi

*) Ilmoitus on julkaistava lehdessä, kun koko yhteissijoitusyrityksen markkinointi lopetetaan ja rahastossa on suomalaisia osuudenomistajia. Lehtijulkaisuvelvollisuus ei koske sateenvarjorahaston alarahastojen/osuusluokkien markkinoinnin lopettamista.

 

Määräajat

Toimivaltaisella viranomaisella on kymmenen (10) työpäivää aikaa tarkistaa täydellinen ilmoituskirje liitteineen, laatia UCITS-todistus sekä lähettää ilmoituskirje liitteineen kohdevaltioon. Määräaika lasketaan täydellisen ilmoituskirjeen saapumisesta lukien.

Toimivaltainen viranomainen lähettää välittömästi yhteissijoitusyritykselle tiedon ilmoituskirjeen toimittamisesta kohdevaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Yhteissijoitusyritys voi ryhtyä markkinoimaan osuuksiaan kohdevaltiossa edellä mainitun ilmoituksen saatuaan.

Toimenpidemaksut

Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä.

Katso myös:
Valvonta- ja toimenpidemaksut