Säännökset ja poikkeusluvan hakeminen, määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä. Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.

Direktiivit ja EU-tason asetukset

Lait ja asetukset

Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeusluvan hakeminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevan lain (571/2019) mukaisesta tiedonhakujärjestelmästä

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä on tullut voimaan 1.5.2019. Lain mukaan luotto- ja maksulaitosten on joko rakennettava tiedonhakujärjestelmä tai toimitettava laissa edellytetyt tiedot muutoin tullin erilliseen tilirekisteriin 1.9.2020 mennessä. Velvoite perustuu nk. viidennen rahanpesudirektiivin määräyksiin.
Lain 4§:n mukaan Finanssivalvonta voi myöntää luottolaitokselle poikkeusluvan tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvoitteesta. Luottolaitos on poikkeusluvasta huolimatta velvollinen toimittamaan laissa säädetyt tiedot tullin pankki- ja maksutilirekisteriin.

Poikkeuslupaa voi hakea Finanssivalvonnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Perusteina poikkeusluvan myöntämiselle ovat mm. luottolaitoksen koko sekä toiminnan luonne ja laajuus. Mikäli pankit kuuluvat samaan pankkiryhmään ja käyttävät samoja järjestelmiä, ne voivat hakea poikkeuslupaa yhdessä. Esimerkkejä tällaisista pankeista ovat Säästöpankkiryhmä, lukuun ottamatta itsenäisiä säästöpankkeja, ja POP-pankit.

Pyydämme toimittamaan poikkeuslupahakemukset 30.4.2020 mennessä Finanssivalvonnan kirjaamoon (kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi) sähköisesti yleisimmissä tekstinkäsittelymuodoissa (word, pdf jne). Hakemusta voi tarvittaessa täydentää määräajan jälkeen.

Hakemukseen tulee merkitä asian diaarinumero FIVA 15/02.01.04/2019./2019 sekä tieto siitä, miltä osin se sisältää yhtiön liike- tai ammattisalaisuuteen kuuluvaa tietoa.

Määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet on laadittu 1.8.2008 voimaan tulleen rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Pyydämme huomiomaan, että määräykset ja ohjeet eivät ole kaikilta osin ajan tasalla, koska niissä ei ole otettu huomioon 3.7.2017 voimaan tulleen rahanpesulain (444/2017) muutoksia ja muita lain kokonaisuudistuksen yhteydessä kumottuja tai annettuja säädöksiä eikä 5.6.2018 ja 1.5.2019 voimaan tulleita lakeja (406/2018 ja 573/2019) rahanpesulain ja muiden liitännäisten lakien muuttamisesta. Finanssivalvonta päivittää parhaillaan määräyksiä ja ohjeita.

Standardi 2.4

Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen