Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Toimiluvalliset maksulaitokset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen 

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

8/2016 luku 8.4.2
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
MU Suuret asiakasriskit 

Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 luku 8.4.3
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MJ Luotonanto ja erääntyneet saamiset


Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Huom! Sovelletaan vain, jos harjoittaa maksulaitoslain 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssa tarkoitettua toimintaa)

8/2016 luku 8.4.4
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
MV Omat varat ja vakavaraisuus Vuosittain 31.12. 28.2.
Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

(2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta).

MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Puolivuosittain
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.

Ilman toimilupaa rekisteröidyt maksupalvelun tarjoajat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.5
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

ML Maksutapahtumien yhteismäärä

Vuosittain

 

28.2.

Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

(2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta).

MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavia oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Vuosittain
31.12.
28.2.

Ulkomaisten maksulaitosten Suomessa toimivat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

(2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta).

MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Puolivuosittain
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.

 

Ilmoitukset

Toimiluvalliset maksulaitokset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 8.3.1

 

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen raportoiminen

Ilmoituslomake M (word)

Ilmoitus on tehtävä toimiluvan hakemisen yhteydessä sekä tehtäessä ilmoitus maksupalvelun tarjoamiseksi ilman toimilupaa tai asiamiehen käyttämisestä. Uuden henkilön tultua valituksi yllä mainittuun tehtävään ilmoitus on tehtävä välittömästi nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 7.1 Sivuliikkeen perustaminen toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon Ilmoitus etukäteen Finanssivalvonnalle
8/2016 luku 7.2 Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen Haettava etukäteen lupa Finanssivalvonnalta
8/2016 luku 7.3 Palvelujen tarjoaminen toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon Ilmoitettava tarjottavat palvelut etukäteen Finanssivalvonnalle
8/2016 luku 8.3.2 ja standardin RA1.2 keskeiset periaatteet pl. luku 5

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

Ilmoitusohjeet: standardi RA1.2

Ilmoitusvelvollisen yrityksen tulee ilmoittaa etukäteen Finanssivalvonnalle määräysvallan hankkimisesta
8/2016 luku 8.3.3

Ilmoitus merkittävän toiminnan ulkoistamisesta

Ilmoitusohjeet: 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Maksulaitoksen on ilmoitettava maksupalvelun kannalta merkittävän toiminnon ulkoistamisesta etukäteen Finanssivalvonnalle
8/2016 luku 8.3.4

Ilmoitus asiamiehen käyttämisestä maksupalvelujen tarjonnassa

Ilmoitusohjeet: 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa

Maksulaitoksen on ilmoitettava tiedot Finanssivalvonnalle etukäteen ennen asiamiehen käyttöä
8/2016 luku 8.3.5

Operatiiviseen riskiin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen

Ilmoitusohjeet: 8/2014 Operatiivisten riskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Maksulaitoksen tulee toimittaa Finanssivalvonnalle välittömästi tieto merkittävistä maksupalveluun liittyvistä toiminnan häiriöistä ja vahinkotapahtumista sekä mahdollisimman pian kirjallinen ilmoitus tapahtumien yksityiskohdista
8/2016 luku 8.3.6

Omistajamuutoksista ilmoittaminen

Omistusosuuden muutos / Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / Oikeushenkilön ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake (word)

Ilmoitus etukäteen Finanssivalvonnalle

Ilman toimilupaa rekisteröidyt maksupalvelun tarjoajat

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 8.3.1

 

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen raportoiminen

Ilmoituslomake M (word)

Ilmoitus on tehtävä toimiluvan hakemisen yhteydessä sekä tehtäessä ilmoitus maksupalvelun tarjoamiseksi ilman toimilupaa tai asiamiehen käyttämisestä. Uuden henkilön tultua valituksi yllä mainittuun tehtävään ilmoitus on tehtävä välittömästi nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Maksulaitoslaki 8 § 1 momentti

Palveluntarjoajan toiminnan lakkaaminen, merkittävät muutokset toiminnan laajuudessa sekä muutoksista maksulaitoslain 7 §:n 2-4 momentissa ja 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetuissa seikoissa.

viipymättä

Ulkomaisten maksulaitosten Suomessa toimivat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Ilmoitettava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
8/2016 luku 8.4.5 Raportointi maksutapahtumien yhteismäärästä Suomen Pankille Lisätietoa Suomen Pankin verkkopalvelusta