Tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet

Vi bygger om vår webbplats och denna sida är under uppdatering. Vi beklagar eventuella störningar.

 

 

 

Ett mål med kapitaltäckningsreglerna och tillsynen är att öka regleringens och tillsynens öppenhet. Vidgande av tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet ger även företagen under tillsyn och övriga intresserade tillgång till centraliserad information om hur regleringen och tillsynen genomförs. Enhetlig upplysningsskyldighet på EU-nivå förbättrar också jämförbarheten mellan olika EU-länder. Detta främjar även tillsynsmetodernas enhetlighet inom EU samt integrationen av EU:s inre marknad.

Tillsynsmyndigheternas skyldighet att offentliggöra upplysningar grundar sig på artikel 143.1 i kreditinstitutsdirektivet (2013/36/EU).

I komissionens genomförandeförordning (650/2014) fastställs format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande av de upplysningar som omfattas av tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet.

Finansinspektionens upplysningar finns samlade i följande avsnitt (dragspelsmeny; se ECB:s sidor nedan).

Öppna alla Stäng alla
Lagar och andra författningar samt föreskrifter och allmän vägledning

Detta avsnitt innehåller upplysningar om nationell lagstiftning och nationella föreskrifter och anvisningar.

Rules and guidance

I avsnittet finns följande tabeller:

Part 1  Transposition of Directive 2013/36/EU

Part 2   Model approval

Part 3  Specialised lending exposures

Part 4  Credit risk mitigation

Part 5  Specific disclosure requirements applied to institutions

Part 6  Waivers for the application of prudential requirements

Part 7  Qualifying holdings in a credit institution

Part 8  Regulatory and financial reporting

Valmöjligheter och handlingsutrymme

Detta avsnitt innehåller upplysningar om hur de alternativ och det handlingsutrymme som EU-regelverk tillåter tillämpas i Finland. 

Options and national discretions

I avsnittet finns följande tabeller:

Overview of options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013

Part 1  Overview of options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013

Details on specific transitional options and discretions set out in Regulation (EU) N° 575/2013            

Part 2  Transitional provision for own funds requirements (Article 465)

Part 3  Transitional treatment of unrealised losses measured at fair value (Article 467)

Part 4  Transitional treatment of unrealised gains measured at fair value (Article 468)

Part 5  Transitional provisions on the deductions from Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 items (Article 478)

Part 6  Transitional recognition in consolidated Common Equity Tier 1 capital of instruments and items that do not qualify as minority interests (Article 479)

Part 7  Transitional recognition of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital (Article 480)

Part 8  Additional transitional filters and deductions (Article 481)

Part 9  Limits for grandfathering of items within Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 items (Article 486)

Details on specific non-transitional options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013          

Part 10  Variable elements of remuneration (Article 94 of CRD)

Part 11  Risk weights and criteria applied to exposures secured by mortgages on immovable property (Article 124 of CRR)

Part 12  Minimum Loss Given Default (LGD) values for retail exposures secured by immovable property (Article 164 of CRR)

Samlad kapitalbedömning

Detta avsnitt innehåller upplysningar om hur det internationella regelverket om den samlade kapitalbedömningsprocessen inom finanssektorn (SREP) tillämpas i Finland. Syftet med SREP är att säkerställa att instituten har det kapital som behövs för att täcka väsentliga risker och att de har intern styrning, internkontroll och riskhanteringssystem för att säkerställa en sund verksamhet. Den samlade kapitalbedömningen baserar sig på både kvantitativa och kvalitativa mått på riskhanteringen i företaget under tillsyn.

Supervisory review and evaluation process (SREP)

Statistik

I detta avsnitt presenteras nationell statistik om mindre betydande institut (LSI-banker). Uppgifterna hänför sig till kapitaltäckningsreglerna och presenteras på aggregatnivå. Statistik om betydandeinstitut i Finland som står under ECB:s tillsyn publiceras av ECB.  

Statistik

I avsnittet finns följande tabeller:

Part 1 Data on financial sector per Competent Authority

Part 2 Data on credit risk

Part 3 Data on market risk

Part 4 Data on operational risk

Part 5 Data on supervisory measures and administrative penalties

Part 6 Data on waivers

Motsvarande upplysningar från övriga EU-länders tillsynsmyndigheter finns på Europeiska bankmyndighetens (EBA) webbplats.