Tillhandahållandet av andra investeringsobjekt än finansiella instrument

I Mifid II-direktivet (2014/65/EU, direktivet om marknader för finansiella instrument) finns bestämmelser om tillhandahållande av investeringstjänster med finansiella instrument. Mifid-direktivet har i Finland genomförts med lagen om investeringstjänster (747/2012), som nationellt gör det möjligt för värdepappersföretag att tillhandahålla vissa investeringstjänster även med andra investeringsobjekt än finansiella instrument. Denna rätt följer direkt från lagen utan ett separat beslut om verksamhetstillstånd. När ett värdepappersföretag tillhandahåller tjänster med dylika andra investeringsobjekt, ska det följa bestämmelserna i lagen om investeringstjänster på samma sätt som när det tillhandahåller tjänster med finansiella instrument. Tjänster med dessa investeringsobjekt kan inte tillhandahållas till andra EES-länder med ett s.k. anmälningsförfarande. Ett dylikt annat investeringsobjekt kunde vara till exempel ett vanligt skuldebrev.

Innehållet av kapitalförvaltningstjänster är i princip alltid det samma när det gäller finansiella instrument och andra än finansiella instrument. Kapitalförvaltaren förvaltar kundens investeringsportfölj och har kundens fullmakt att fatta investeringsbeslut och vidta åtgärder i anknytning till dem (sälja, köpa, byta, teckna) på kundens vägnar för kundens räkning. Tjänstens syfte är förvaltning av investeringsportföljen med fokus på investeringsbeslut, inte förvaltning av de enskilda investeringsobjekten i portföljen. Till exempel när det gäller aktieinnehav kunde tjänsten som mest även omfatta en fullmakt att på aktieägarens vägnar delta i bolagsstämman för ett bolag som är investeringsföremål. När det gäller en fastighet betyder detta att fastighetsskötselåtgärder av olika slag, till exempel omfattande teknisk förvaltning, grynderentreprenadverksamhet eller uppförande av byggnader inte kan ingå i kapitalförvaltningstjänsten, och dessa åtgärder kan inte heller jämföras med förvarings- och förvaltningstjänster för finansiella instrument.

Om förmedlingen gäller en kapitalförsäkring, fungerar värdepappersföretaget alltid som försäkringsombud som representerar försäkringsbolaget, när det säljer eller förmedlar dem. Då är värdepappersföretaget skyldigt att följa bestämmelserna i lagen om försäkringsdistribution. Ett råd om ett försäkringsavtal är därmed inte investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster.

Tjänster i anknytning till kapitalförsäkringar

Med försäkringsdistribution avses enligt 2 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution verksamhet som består i att utföra förberedande arbete inför ingåendet av försäkringsavtal och att ge personliga rekommendationer och övrig information om försäkringsavtal samt att ingå försäkringsavtal och bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal. En kapitalförsäkring är en försäkringsprodukt som består av ett försäkringselement (s.k. ”försäkringsskal”) och investeringsobjekt som ansluts till det och som fastställer försäkringens värde. Det är alltså fråga om ett försäkringsavtal enligt lagens mening.

Det att investeringsobjekt ansluts till en försäkring betyder inte att investeringsobjekten skulle ägas av försäkringstagaren utan det är fråga om en försäkringsteknisk åtgärd i anknytning till fastställandet av försäkringens värde. Därmed kan valet av försäkringen och investeringsobjekten inte särskiljas från varandra och omfattas av olika lagar. Enligt Finansinspektionens uppfattning är redan valet av eventuella investeringsobjekt till försäkringen en del av det förberedande arbetet inför försäkringsavtalet och åtgärderna i anknytning till investeringsobjekten, dvs. eventuella byten av investeringsobjekt, är en del av förvaltningen och fullgörandet av försäkringen.

I de situationer i vilka kunden bestämmer sig att teckna en försäkring ska hela processen, dvs. valet av försäkring och investeringsobjekten som knyts till den och ingåendet av försäkringsavtalet och förvaltningen av försäkringsavtalet ske enligt lagen om försäkringsdistribution och vid behov enligt lagen om försäkringsavtal. Tjänsteleverantören ska också registrera sig i Finansinspektionens register över försäkringsförmedlare som ombud för de försäkringsbolag vars försäkringar verksamheten gäller.