Börsen och andra handelsplatser

Börs

För att driva en reglerad marknad (börs) krävs verksamhetstillstånd, som beviljas av finansministeriet. Verksamhetstillstånd kan beviljas finländska aktiebolag och Europabolag som har erhållit motsvarande tillstånd i en annan EES-stat och som har för avsikt att flytta sitt säte till Finland.

Finansministeriet beviljar börstillstånd på ansökan, om ministeriet utifrån vad som utretts kan förvissa sig om att sökanden och den planerade verksamheten uppfyller de krav för drivande av börsverksamhet som föreskrivs i lagen. Dessutom ska börsens ägare vara tillförlitliga och det får inte finnas några betydande intressekonflikter mellan börsverksamheten och ägarens övriga innehav eller annan affärsverksamhet som ägaren bedriver. Innan verksamhetstillstånd beviljas ska finansministeriet begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen.

Den som erhållit börstillstånd får dessutom driva en multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform.

Ordnande av multilateral eller organiserad handel

Endast en börs, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett tredjelandsföretags filial som erhållit verksamhetstillstånd kan vara marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller organiserad handel. Läs mer om tillstånds- och anmälningsförfarandena för börser, kreditinstitut, värdepappersföretag och tredjelandsföretag i anslutning till respektive företag under tillsyn.

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel (MTF) kan be Finansinspektionen registrera den multilaterala handelsplattformen som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, om minst hälften av de bolag som är listade på marknaden i fråga är små eller medelstora företag.

Mer information:

Frågor som gäller saken kan skickas per e-post till adressen MiFIDquestions(at)fiva.fi

Börsens och övriga handelsplatsers gränsöverskridande verksamhet

Börsverksamhet i en annan EES-stat

Om en börs har för avsikt att erbjuda en tillhandahållare av investeringstjänster eller någon annan person som är etablerad i en annan EES-stat direkt möjlighet att bedriva handel på en reglerad marknad, ska börsen anmäla detta i god tid på förhand till Finansinspektionen. Av anmälan ska framgå närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel ska erbjudas. Motsvarande anmälningsskyldighet gäller en multilateral eller organiserad handelsplattform som börsen driver.

Utländska börsers verksamhet i Finland

Innan en marknadsoperatör/börs som driver en reglerad marknad och som har erhållit tillstånd i någon annan EES-stat kan tillhandahålla en tillhandahållare av investeringstjänster eller någon annan person som är etablerad i Finland direkt möjlighet att bedriva handel på sin marknad, ska myndigheten i den stat som beviljat tillståndet göra anmälan till Finansinspektionen. Den marknadsoperatör/börs som driver den reglerade marknaden och som har erhållit tillstånd i en EES-stat rekommenderas att ta kontakt med myndigheten i den stat som beviljat tillståndet. I fråga om tredjelandsbörser förutsätter verksamheten tillstånd som beviljats av finansministeriet.

Ordnande av multilateral eller organiserad handel från Finland i utlandet

En marknadsoperatör som driver en multilateral eller organiserad handelsplattform och som har för avsikt att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som är etablerade i en annan EES-stat direkt möjlighet att driva handel på den multilaterala eller organiserade handelsplattformen, ska anmäla detta i god tid på förhand till Finansinspektionen. Motsvarande anmälningsskyldighet gäller en multilateral eller organiserad handelsplattform som börsen driver. 

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att börja tillhandahålla multilateral eller organiserad handel i ett tredjeland, ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om vilka tjänster eller vilken verksamhet värdepappersföretaget ämnar tillhandahålla samt i vilken stat och hur.

Mer information:

 

Ordnande av multilateral eller organiserad handel från utlandet i Finland

Marknadsoperatörer som är etablerade i någon annan EES-stat och som driver en multilateral eller organiserad handelsplattform kan i Finland erbjuda direkt möjlighet att driva handel på sin marknad. Detta förutsätter att myndigheten i den stat som beviljat marknadsoperatören tillstånd att driva den multilaterala eller organiserade handelsplattformen gör anmälan till Finansinspektionen. En marknadsoperatör som driver en multilaterala eller organiserade handelsplattform och som erhållit tillstånd i en EES-stat rekommenderas stå i kontakt med myndigheten i den stat som beviljat tillståndet.

Även en i lagen om investeringstjänster avsedd filial till ett tredjelandsföretag kan vara marknadsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel.

Mer information: