Försäkringsmedlare

Registrering som försäkringsmedlare

Denna sida är avsedd för försäkringsombud och -mäklare som ansöker om registrering. Innan ansökan om registrering lämnas in, skall sökanden bekanta sig med förutsättningarna för registrering. De finns i Finansinspektionens samling av föreskrifter och anvisningar. Finansinspektionen debiterar en ansökningsavgift för ansökan om registrering.

En fysisk person som söker registrering som försäkringsmäklare ska avlägga försäkringsmäklarexamen för att kunna registrera sig i det försäkringsförmedlarregister som upprätthålls av Finansinspektionen. Den som har avlagt försäkringsmäklarexamen ska känna till dels den lagstiftning som behövs i försäkringsförmedling, dels god försäkringsmäklarsed samt behärska de praktiska åtgärder som skötseln av ett uppdrag kräver. Försäkringsmäklarexamina ordnas av försäkringsförmedlingsnämnden.

Försäkringsombud

Om du ansöker om registrering som försäkringsombud, som agerar för ett försäkringsbolags räkning och på bolagets ansvar, använd länkarna nedan.

Ansökningsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan fylls i. Alternativa betalningssätt är betalning i nätbank via Paytrail-tjänsten samt Visa, Mastercard och Mobilepay. Om betalningen avbryts, går ansökan inte vidare till handläggning. Fyll då i ansökan på nytt. Du får ett automatiskt meddelande från Paytrail om att betalningen har genomförts, till den e-postadress som du anger i ansökan.

Försäkringsmäklare

Om du ansöker om registrering som försäkringsmäklare, som är oberoende av försäkringsbolagen, använd länkarna nedan.

Ansökningsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan fylls i. Alternativa betalningssätt är betalning i nätbank via Paytrail-tjänsten samt Visa, Mastercard och Mobilepay. Om betalningen avbryts, går ansökan inte vidare till handläggning. Fyll då i ansökan på nytt. Du får ett automatiskt meddelande från Paytrail om att betalningen har genomförts, till den e-postadress som du anger i ansökan.

Blanketter

En försäkringsförmedlare som ansöker om registrering (ombud eller försäkringsmäklare) ska i samband med att ansökan ifylls även bifoga de handlingar som anges på sidorna Anvisningar för ombud och Anvisningar för försäkringsmäklare.

Ombud

Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bilaga A Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (bolag)
Bilaga C Bekräftelse av god vandel (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)

Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga A Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (bolag)
Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet)

Enskild näringsidkare

Bilaga B Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (enskild näringsidkare)

Enskild näringsidkare som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga B Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (enskild näringsidkare)
Bilaga G Utredning av att försäkringsförmedling bedrivs som bisyssla

Försäkringsmäklare

Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bilaga C Bekräftelse av god vandel (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)
Bilaga H Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (försäkringsmäklarbolag)

Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som bedriver försäkringsförmedling som bisyssla)
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)

Enskild näringsidkare

Bilaga I Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (enskild näringsidkare)

Enskild näringsidkare som bedriver försäkringsförmedling som bisyssla

Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Bilaga I Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (enskild näringsidkare)

Vad krävs av en försäkringsförmedlare som är registrerad före 1.10.2018 med anledning av den nya lagen?

Lagen om försäkringsdistribution (234/2018) trädde i kraft den 1 oktober 2018 och medförde flera ändringar i bestämmelserna om försäkringsförmedlare (ombud och försäkringsmäklare), vilket innebär att även försäkringsförmedlare som är registrerade före den 1 oktober 2018 ska komplettera sina uppgifter enligt den nya lagen under övergångsperioden fram till den 23 februari 2019.

Registeruppgifterna ska kompletteras med en ändringsansökan som finns under ”Egna uppgifter och ändringsansökningar” i registret över försäkringsförmedlare https://sol.itella.net/c/vakuutusedustajarekisteri?lang=sv.

Läs nedan stående anvisningar om övergångsperioden omsorgsfullt innan du fyller i ändringsansökan.

Försäkringsförmedlaren ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta och uppdaterade. Ändringar i alla de uppgifter som anmälts till registret, såsom i kontaktuppgifter och personalen hos det försäkringsbolag eller aktörer i bolagsform som ombuden representerar ska underrättas Finansinspektionen utan dröjsmål. Förmedlaren ska också själv anmäla om att försäkrings­förmedlingsverksamheten eller försäkringsdistributionen avslutas.

Vilka uppgifter ska jag lämna under övergångsperioden?

En del av de uppgifter som ska anmälas under övergångsperioden begärs direkt på ändringsansökningsblanketten och därtill ska ansökan bifogas vissa bilagor.

En förteckning på kompletterande uppgifter och de blanketter som ska lämnas in finns här.

Blanketterna finns här.

Prislista under övergångsperioden

Vilka kompletterande uppgifter och bilagor som ska lämnas in beror på om sökanden

 • är ett ombud eller en försäkringsmäklare
 • är en juridisk person (aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag) eller en fysisk person (enskild näringsidkare)
 • förmedlar försäkringar som sidoverksamhet eller som huvudsaklig verksamhet
  • kreditinstitut och värdepappersföretag förmedlar alltid försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Nedan finns närmare information och anvisningar för ifyllandet av blanketterna och uppgifterna. Läs anvisningarna noggrant innan du fyller i ansökan och bilagorna.

Yrkeskompetens och god vandel

Försäkringsförmedlare ska enligt lagen om försäkringsdistribution ha god vandel och yrkeskompetens. De persongrupper som omfattas av kraven fastställs noggrant i lagen. Bevis på yrkeskompetens och god vandel ska inlämnas till Finansinspektionen på blanketter (bilagor D och F, blankett VT för lämplighetsbedömning (Fit & proper), betyg över mäklarexamen och annan redogörelse som mäklaren lämnar).

I motiveringarna på blanketten om yrkeskompetens ska särskilt redogöras för allt sådant som stöder personens yrkeskompetens för försäkringsdistribution, och utifrån vilken Finansinspektionen kan bedöma att kompetensvillkoren uppfylls. Redogörelsen kan bl.a. innehålla utbildning som försäkringsgivaren ordnat och annan arbetserfarenhet, utbildning och kurser som stöder yrkeskompetensen för försäkringsdistribution. Av redogörelsen ska det framgå att utbildningen täcker alla de försäkringsgrenar som distribueras och då det gäller ombud de försäkringsgivare som de representerar. Yrkeskompetensen bedöms i relation till personens arbetsuppgifter och de försäkringar som förmedlas.

Finansinspektionen utreder dessutom på tjänstens vägnar den sökandes goda vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Personer som ansvarar för och som deltar i försäkringsdistribution

För anställda som registrerats före den 1 oktober 2018 har ställningen i företaget ändrats i registret med anledningen av den nya lagen enligt följande:

 • ansvariga föreståndare > personer som ansvarar för försäkringsdistribution
 • övriga anställda > personer som deltar i försäkringsdistribution (uppgifterna om dessa personer syns inte längre i det offentliga registret).

Enligt lagen om försäkringsdistribution ska den som ansvarar för försäkringsdistribution höra till företagets ledning. Personen kan vara t.ex. verkställande direktör, försäljningsdirektör eller en person i motsvarande ställning. Bolagen ska kontrollera att den person som för närvarande finns antecknad i registret som ansvarig för försäkringsdistributionen uppfyller det ovan nämnda kravet. Om så inte är fallet, ska bolaget anmäla en ny person som ansvarig för försäkringsdistributionen till registret.

Lagen om försäkringsdistribution förutsätter att de bolag som utövar försäkrings­distribution som huvudsaklig verksamhet registrerar minst 30 procent av den personal som deltar i försäkringsdistributionen. Om samma person både är ansvarig för och deltar i försäkringsdistributionen, ska personen anmälas i bägge punkterna. Bolaget ska dessutom bekräfta ändringsansökan med bilagor, som visar att minst 30 procent av dem som deltar i distributionen är registrerade.

Registreringsskyldigheten på 30 procent gäller inte följande:

 • sidoverksamma försäkringsförmedlare
 • kreditinstitut och värdepappersföretag

Även personer som avregistreras ska anmälas till Finansinspektionen med en ändringsansökan. Personer som avregistreras är sådana som inte längre är anställda i bolaget och sådana som bolaget inte längre vill att ska vara registrerade, då kravet på registrerade personer som deltar i försäkringsdistributionen har sjunkit från 50 procent till 30 procent.

Försäkringar som distribueras 

Enligt lagen om försäkringsdistribution ska de försäkringar (liv-, skade-, arbetspension- och återförsäkringar) som försäkringsförmedlaren distribuerar antecknas i registret. I samband med det ska det alltid kontrolleras att de försäkringar som distribueras motsvarar de försäkringsbolag som representeras. Om ett ombud representerar ett arbetspensionsförsäkringsbolag, ska arbetspensionsförsäkringar antecknas som de försäkringar som distribueras. Om ombudet inte representerar ett enda arbetspensionsförsäkringsbolag, ska arbetspensionsförsäkringar inte antecknas som de försäkringar som distribueras. Motstridigheter i anteckningarna leder till att behandlingen förlängs och att försäkringsförmedlaren ombes lämna in tilläggsutredningar.

Anteckning av ledningen i registret

Lag om försäkringsdistribution förutsätter att de personer som hör till försäkringsförmedlarens ledning antecknas i registret över försäkringsförmedlare (13 § 1 mom. 3 punkten i lagen om försäkringsdistribution). Observera, att detta avser samtliga personer som hör till ledningen, även t.ex. styrelsesuppleanter. En försäkringsförmedlare som har försäkringsdistribution som huvudsaklig verksamhet ska dessutom lämna in blankett VT för lämplighetsbedömning (Fit & proper) om samtliga personer i ledningen, oberoende av om de deltar i försäkringsdistributionen eller inte.

Som personer som hör till ledningen enligt lagen om försäkringsdistribution betraktas verkställande direktören och dennes ställföreträdare, styrelse­medlemmarna och deras suppleanter, medlemmar i ett organ som kan jämställas med styrelsen (t.ex. förvaltningsrådet) och deras suppleanter samt de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag.

Anteckning av ägare och andra personer med nära bindningar i registret

Lagen om försäkringsdistribution förutsätter att sådana ägare antecknas i registret över försäkringsförmedlare som direkt äger minst en tiondel av försäkringsförmedlaren (13 § 1 mom. 10 punkten) samt de som har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller nära bindningar till försäkringsförmedlaren (13 § 1 mom. 11 punkten). Med nära bindningar avses betydande bindningar enligt 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen. Ägaren eller den person med nära bindningar som antecknas i registret kan vara en fysisk eller juridisk person.

Blankett VT för lämplighetsbedömning (Fit & proper) ska emellertid endast lämnas in om fysiska personer som direkt eller indirekt (dvs. via en annan juridisk person) äger minst en tiondel av försäkringsförmedlaren.

Sidoverksam försäkringsförmedlare

Lagen om försäkringsdistribution medförde även en ändring i villkoren för en sidoverksam försäkringsförmedlare och den nya definitionen på sidoverksam finns i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen. Den största ändringen jämfört med tidigare är att sidoverksamhet inte längre bedöms efter hur stor andel försäkrings­distributionen utgör av förmedlarens affärsverksamhet.

Sidoverksamhet bedöms utifrån om förmedlarens huvudsakliga yrkes­verksamhet är annat än försäkringsdistribution och huruvida de försäkringar som distribueras kompletterar en vara eller en tjänst. Då den distribuerade försäkringen täcker livförsäkrings- eller ansvarsförsäkringsrisker, ska försäkringen komplettera den vara eller tjänst som försäkringsförmedlaren tillhandahåller.

Försäkringsmäklare och yrkeskompetens

Om en registrerad försäkringsmäklare inte har försäkringsmäklarexamen som beviljats av försäkringsförmedlingsnämnden, ska mäklaren ge en tillförlitlig utredning om att de krav på yrkeskompetens som föreskrivs i lagen om försäkringsdistribution uppfylls. Motsvarande utredning ska också ges, om mäklaren har en examen enligt den tidigare gällande lagen om försäkrings­förmedlare, men utredningen behöver inte vara lika omfattande som för registrerade mäklare utan examen. Av utredningen ska det framgå på vilket sätt försäkringsmäklaren har uppdaterat sin kompetens enligt den nya regleringen.

Vad annat ska beaktas i samband med att lagen om försäkringsdistribution träder i kraft?

Lagen om försäkringsdistribution ställer krav på försäkringsförmedlare, om vilka Finansinspektionen inte begär någon utredning under övergångsperioden. Försäkringsförmedlarna ska emellertid se till att de även uppfyller sådana krav innan övergångsperioden löper ut.

Försäkringsförmedlare ska bland annat se till att:

 • även annan personal som deltar i försäkringsdistribution än de som registreras som försäkringsmäklare eller -ombud har god vandel och yrkeskompetens
 • en försäkringsförmedlare som har försäkringsdistribution som huvudsaklig verksamhet har en namngiven funktion och interna rutiner och förfaranden samt ett bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt
 • en försäkringsförmedlare som har försäkringsdistribution som huvudsaklig verksamhet har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkrings­distribution avseende ett arkiv, där det på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen

Anvisningar för försäkringsmäklare

Bestämmelser om registrering av försäkringsförmedlare (ombud eller försäkringsmäklare) och sidoverksamma försäkringsförmedlare finns i 2 kap. i lagen om försäkringsdistribution (234/2018). Försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare antecknas i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. I dessa anvisningar används för klarhetens skull termerna ombud och försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet. Förutsättningarna för att vara sidoverksam definieras i lagen om försäkringsdistribution.

Registreringsansökan

Den elektroniska registreringsansökan ska ifyllas och skickas till Finansinspektionens webbtjänst. Mer om ansökningen hittas på avdelningen Registrering som försäkringsmedlare.

Utöver ansökan ska även de utredningar som avses i dessa anvisningar inlämnas till Finansinspektionen inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen. Utredningarna kan inlämnas som bifogade filer till ansökan eller per e-post till vakuutusedustajat@fiva.fi. Bilagorna kan skickas per post till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. 
 
Utredningarna till ansökan får inte vara äldre än tre månader.
 
Finansinspektionen undersöker inte ansökan innan ansökningsavgiften betalas. Ansökningsavgiften ska betalas inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen.

Det finns betalningsanvisningar i anslutning till den elektroniska ansökningsblanketten. Om den sökande annullerar sin ansökan eller ansökan avslås, debiteras ingen ansökningsavgift.

Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar den sökandes goda vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Utredningar om annat än försäkringsmäklarens oberoende, vilka ska fogas till ansökan

Juridisk person

Juridiska personer är t.ex. aktiebolag, öppna bolag och kommanditbolag, föreningar och stiftelser (nedan försäkringsmäklarbolag).

Ett försäkringsmäklarbolag ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret;;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • en utredning om ansvarsförsäkring enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution eller annan jämförbar garanti;
 • en utredning om oberoende vad gäller bolaget, dess ledning, de som ansvarar för försäkringsdistributionen och de som deltar i försäkringsdistributionen
  • Se stycket ”Utredningar om oberoende som ska fogas till ansökan”

Försäkringsmäklarbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet;

 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution
  • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
  • personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag, motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution

 • en utredning om god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution för annan personal som deltar i försäkringsdistributionen än den som registrerar sig som försäkringsmäklare
  • bolagets skriftliga bekräftelse av att personalen har god vandel )
   • bekräftelsen ska grunda sig på en skriftlig försäkran som bolaget begärt av varje anställd om att personen har god vandel på det sätt som förutsätts i lagstiftningen (Bilaga C)
   • personernas skriftliga försäkran om god vandel ska på begäran kunna uppvisas för Finansinspektionen
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
   • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
    • yrkeskunskapen hos bolagets ledning bedöms också kollektivt
   • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
    • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
  • en utredning om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
   • i fråga om personer som registrerar sig som försäkringsmäklare (minst 30 procent av dem som deltar i försäkringsdistributionen) ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen som utfärdats av försäkringsförmedlingsnämnden;
 • i fråga om andra personer som deltar i försäkringsdistribution än personer som registrerar sig som försäkringsmäklare bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • i fråga om personer som registrerar sig som försäkringsmäklare (minst 30 %) även
  • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
  • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • en skriftlig utredning om att bolaget tagit fram en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en skriftlig utredning om att minst 30 procent av de anställda som direkt deltar i försäkringsdistribution registreras som försäkringsmäklare;

Försäkringsmäklarbolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet;

 • en skriftlig utredning av att bolaget fyller de i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution avsedda förutsättningarna enligt definitionen av sidoverksam försäkringsmäklare (Bilaga G)
 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution;
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
 • en lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018);
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen hos person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • i fråga om personer som deltar i försäkringsdistributionen bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

Enskild näringsidkare

Försäkringsmäklaren ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
 • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • utdraget ska begäras med personbeteckning och FO-nummer, om den sökanden har sådana
 • ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen utfärdat av försäkringsförmedlingsnämnden;
 • en utredning om ansvarsförsäkring enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution eller annan jämförbar garanti;
 • en utredning för att kundmedlen hålls avskilt på det sätt som avses i 59 § i lagen om försäkringsdistribution, om en försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller sidoverksamhet förmedlar kundens eller försäkringsgivarens tillgångar;

Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar om de personer som registrerar sig som försäkringsmäklare har god vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet;

 • En redogörelse för att försäkringsmäklaren har tagit fram en funktion och att den har interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en utredning om att försäkringsmäklaren har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv, där den på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen;

Försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet;

 • en skriftlig utredning av att försäkringsmäklaren fyller kraven enligt definitionen på en sidoverksam försäkringsmäklare i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution.

Utredningar över oberoende som ska fogas till ansökan

 • Enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsdistribution ska en försäkringsmäklare vara oberoende av försäkringsgivarna.
 • Försäkringsmäklarföretaget ska i sin ansökan bevisa sitt oberoende i bilaga H.
 • Oberoendet hos oregistrerade personer som deltar i försäkringsdistribution ska på begäran kunna bevisas för Försäkringsinspektionen.
 • En enskild näringsidkare ska i ansökan bevisa sitt oberoende i bilaga I.

Anmälan om ändringar i uppgifterna i ansökan och bilagorna till den

Om uppgifterna i ansökan eller bilagorna till den ändras efter registrering, ska ett registrerat försäkringsmäklarföretag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller som sidoverksamhet samt en enskild näringsidkare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller som sidoverksamhet utan dröjsmål anmäla om ändringarna till Finansinspektionen och lämna in motsvarande utredningar som vid ansökan om registrering.

 • med en ändringsansökan, som kan lämnas genom att logga in i registeruppgifterna med den egna användarbehörigheten i webbtjänsten.

Översättning av handlingar

Om de handlingar som avses i dessa anvisningar har upprättats på ett annat språk än finska eller svenska, ska handlingen på Finansinspektionens begäran även inlämnas i finsk eller svensk översättning.

 

 

 

 

 

 

 

Anvisningar för ombud

Bestämmelser om registrering av försäkringsförmedlare (ombud eller försäkringsmäklare) och sidoverksamma försäkringsförmedlare finns i 2 kap. lagen om försäkringsdistribution (234/2018). Försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare antecknas i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. I dessa anvisningar används för klarhetens skull termerna ombud och försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet. Förutsättningarna för att vara sidoverksam definieras i lagen om försäkringsdistribution. 

Registreringsansökan

Den elektroniska registreringsansökan ska ifyllas och skickas till Finansinspektionen.

Utöver ansökan ska även de utredningar som avses i dessa anvisningar inlämnas till Finansinspektionen inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen. Utredningarna kan lämnas in som bifogade filer till ansökan eller per e-post till vakuutusedustajat@fiva.fi. Bilagorna kan skickas per post till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors.
 
Utredningarna till ansökan får inte vara äldre än tre månader.
 
Finansinspektionen undersöker inte ansökan innan ansökningsavgiften betalas. Ansökningsavgiften ska betalas inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen.
 
Det finns betalningsanvisningar i anslutning till den elektroniska ansökningsblanketten.
 
Om den sökande annullerar sin ansökan eller ansökan avslås, debiteras ingen ansökningsavgift.
 
Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar den sökandes goda vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Utredningar som ombudet ska foga till ansökan

Juridisk person

Juridiska personer är t.ex. aktiebolag, öppna bolag och kommanditbolag, föreningar och stiftelser (nedan ombudsbolag).

Ombudsbolaget ska till ansökan foga

 • ett utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • försäkringsgivarens bekräftelse på gällande ombudsavtal (bilaga A eller en bekräftelse med motsvarande upplysningar);

 • ombudsbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet:
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution;
   • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
   • personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag, motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande
   • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution;
 • en utredning om god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution för annan personal som deltar i försäkringsdistributionen än den som registrerar sig som försäkringsombud:
  • bolagets skriftliga bekräftelse om att personalen har god vandel;
   • bekräftelsen ska grunda sig på en skriftlig försäkran som bolaget begärt av varje anställd om att personen har god vandel på det sätt som förutsätts i lagstiftningen (Bilaga C)
   • personernas skriftliga försäkran om god vandel ska på begäran kunna uppvisas för Finansinspektionen

 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
  • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
   • yrkeskunskapen hos bolagets ledning bedöms också kollektivt
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

 • utredning om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
  • för personer som registrerar sig som ombud (minst 30 procent av dem som deltar i försäkringsdistribution) ombudsbolagets bekräftelse på varje persons yrkeskompetens och kunskap (Bilaga D)
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

Personer som deltar i försäkringsdistribution i kreditinstitut och värdepappersföretag registreras inte (9 § 4 mom. i lagen om försäkringsdistribution).

 • för andra personer som deltar i försäkringsdistribution än personer som registrerar sig som ombud bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • för personer som registrerar sig som ombud (minst 30 %) även
  • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten
  • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
  • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • en skriftlig utredning om att bolaget tagit fram en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt
 • en skriftlig utredning om att ombudsbolaget har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv, där det på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen
  en skriftlig utredning om att minst 30 procent av de anställda som direkt deltar i försäkringsdistribution registreras som ombud;

ombudsbolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

 • en skriftlig utredning om att bolaget fyller de i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution avsedda förutsättningarna enligt definitionen av sidoverksamt ombud (Bilaga G)
 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution;
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
  • i fråga om personer som deltar i försäkringsdistributionen bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 •  

Enskild näringsidkare

Ombudet ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
 • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • utdraget ska begäras med personbeteckning och FO-nummer, om den sökanden har sådana

 • en utredning om tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018) (Bilaga F):
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

 • försäkringsgivarens bekräftelse av gällande ombudsavtal (bilaga B eller en bekräftelse med motsvarande upplysningar);

ombud som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet:

 • En redogörelse för att ombudet har tagit fram en funktion och att den har interna rutiner och förfaranden samt ett bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en utredning om att ombudet har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv, där ombudet på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen;

ombud förmedlar försäkringar som sidoverksamhet:

 • en skriftlig redogörelse för att ombudet fyller kraven enligt definitionen på ett sidoverksamt ombud i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution.

Anmälan om ändringar i uppgifterna i ansökan och bilagorna till den

Om uppgifterna i ansökan eller bilagorna till den ändras efter registrering, ska ett registrerat ombudsföretag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller sidoverksamhet samt en enskild näringsidkare förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller sidoverksamhet utan dröjsmål anmäla om ändringarna till Finansinspektionen och lämna in motsvarande utredningar som vid ansökan om registrering

 • med en ändringsansökan, som kan lämnas genom att logga in i registeruppgifterna med den agna användarbehörigheten i webbtjänsten

Översättning av handlingar

Om de handlingar som avses i dessa anvisningar har upprättats på ett annat språk än finska eller svenska, ska handlingen på Finansinspektionens begäran även inlämnas i finsk eller svensk översättning.

 

 

1. Införande eller avförande av en person som hör till följande grupper till eller från registret

 • bolagets ledning: verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan
 • personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag, motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande
 • fysiska och juridiska personer som har i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande eller nära förbindelser

  Försäkringsförmedlaren loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

  Då en ny person läggs till registret ska till ansökan fogas

 • Blankett VT för lämplighetsbedömning (fit & proper)

  Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet ska lämna in blankett VT för lämplighetsbedömning för alla andra utom styrelsesuppleanter.

  Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet ska lämna in blankett VT för lämplighetsbedömning endast för den som ansvarar för distributionen.

  Blanketterna finns i webbtjänsten för försäkringsförmedlare under Blanketter.

Blankett VT för lämplighetsbedömning behöver inte lämnas in för ägare av bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet eller om personer som har bestämmande inflytande eller en nära förbindelse.

2. Ett ombudsbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet önskar registrera ett nytt ombud (Juridiska personer som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet ska registrera minst 30 % av de personer som deltar i försäkringsdistributionen).

Ombudsbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

Bilagor till ansökan

 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • bilaga B (undertecknat av försäkringsbolaget)
  Blanketterna finns i webbtjänsten för försäkringsförmedlare under Blanketter.

3. Ett ombudsbolag önskar lägga till eller byta ut den person som utnämnts till distributionsansvarig i bolaget (Distributionsansvariga är därtill alla som hör till bolagets ledning).

Ombudsbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

Bilagor till ansökan

 • Blankett VT för lämplighetsbedömning (fit & proper)
 • bilaga B (undertecknat av försäkringsbolaget)

Blanketterna finns i webbtjänsten för försäkringsförmedlare under Blanketter.

4. Ett försäkringsmäklarbolag önskar registrera en ny försäkringsmäklare (Juridiska personer som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet ska registrera minst 30 % av de personer som deltar i försäkringsdistributionen).

Försäkringsmäklarbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

Bilagor till ansökan

 • ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen utfärdat av försäkringsförmedlingsnämnden
  • mäklarexamen enligt den nya lagen, eller examen enligt den gamla lagen och tillförlitlig utredning över hur yrkeskompetensen som mäklare utvecklats att motsvara kraven enligt den nya lagen
 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen

5. Ett ombud önskar byta ut de försäkringsgivare som den representerar

Ombudsbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

De nya bolag som ombudet ska representera väljs i listan med försäkringsgivare och de bolag som ombudet inte längre kommer att representeras avförs.

Bilagor till ansökan

 • den nya försäkringsgivarens bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens – bilaga A (juridisk person) eller B (privat näringsidkare, firma)

6. Anmälan om att verksamheten upphör

Anmälan om att verksamheten upphör ska göras utan dröjsmål (14 §, Lag om försäkringsdistribution 234/2018) genom att logga in i de egna registeruppgifterna i försäkringsförmedlarregistret under Upphörande med försäkringsförmedling.

7. Användarbehörighet till registersystemet

Glömda användarnamn och lösenord kan beställas under Egna uppgifter och ändringsansökningar

Om du har glömt e-postadressen i dina registeruppgifter och du således inte lyckas beställa användarbehörighet, skicka e-post till vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi.

8. När din ansökan behandlats

Ansökningarna behandlas jämlikt och i den ordning de anländer. Beroende på antalet ansökningar och hurdana ansökningar som är på kö före din ansökan, kan behandlingstiden variera något och är i genomsnitt tre veckor. Ge din ansökan behandlingstid. Lämna inte in den som det sista ärenden som bör tas hand om. Registreringen är en lagstadgad skyldighet som ska skötas på behörigt sätt innan försäkringsdistributionen kan inledas.

9. Kan jag påskynda behandlingen av min ansökan?

Ansökningarna behandlas i den ordning de anländer för att trygga en jämlik behandling av sökandena. Ansökningarna kan inte läggas i ordning enligt hur brådskande de är.

Ansökningstiden kan påskyndas på så sätt att du säkerställer att alla bilagor fogats till ansökan och att de är korrekta. Läs således anvisningarna noggrant och be om råd av det försäkringsbolag som du representerar, t.ex. av personalen som sköter ombudsförvaltningen. Varje försäkringsbolag har en utnämnd kontaktperson på Finansinspektionen som är insatt i ärendet och via vilken uppgiften om registreringsärendet centraliserat förmedlas mellan organisationerna.

Registreringsanvisningarna finns på webbsidan för försäkringsförmedlare: för ombud under Illustrativa, detaljerade anvisningar för att fylla en ansökan om registrering och för att skicka bilagor och för försäkringsförmedlare under Anvisningar för försäkringsmäklare