Erkki Rajaniemi

Ledningens rådgivare 2012–

Född: 1959
Utbildning: juris licentiat, vicenotarie, vicehäradshövding, ekonomie doktor

Tidigare befattningar

 • Social- och hälsovårdsministeriet, direktör (försäkringsavdelningen) 2010–2012
 • Finansinspektionens direktion, suppleant 2010–2012
 • Justitieministeriet, lagstiftningsråd (lagberedningsavdelningen) 2008–2010
 • Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, lagfaren medlem 2006–2010
 • Social- och hälsovårdsministeriet, regeringsråd (försäkringsavdelningen) 2005–2008
 • Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, direktör, juridiska ärenden 1998–2004
 • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Sampo
  • chefsjurist 1997–1998 
  • avdelningschef för investeringsverksamhet 1996–1997
 • Försäkringsbolaget Sampo Abp (investeringsenheten)
  • finansieringschef 1992–1995
  • kreditchef 1989–1991
 • Helsingfors rådstuvurätt, notarie 1991–1992
 • Föreningsbanken i Finland Ab, jurist (avdelningen för juridiska ärenden)
Erkki Rajaniemi

Erkki Rajaniemi

Ledningens rådgivare

E-post: erkki.rajaniemi@finanssivalvonta.fi