Fondbolag

Ansökan om verksamhetstillstånd

Ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag

Fondbolagsverksamhet kräver verksamhetstillstånd. Nedan finns samlad information om hur man ansöker om verksamhetstillstånd för fondbolag.

Blankett för ansökan om verksamhetstillstånd

Inlämnande av tillståndsmaterial till Finansinspektionen

Fondbolagets tillståndsmaterial ska inlämnas till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Se också:

Gränsöverskridande verksamhet och filialer

Filialer till fondbolag och gränsöverskridande tjänster från Finland till utlandet

Om ett fondbolag som har verksamhetstillstånd i Finland avser att inrätta en filial i ett annat EES-land, ska Finansinspektionen underrättas om detta. Tillsynsmyndigheten meddelar myndigheterna i den kommande värdstaten om ärendet inom två (2) månader och fogar de uppgifter som direktivet förutsätter av tillsynsmyndigheten. Verksamheten kan inledas först när värdstatens myndigheter har gett ett svar eller det har gått två (2) månader från det att värdstatens myndigheter har tagit emot underrättelsen.

Om ett fondbolag med verksamhetstillstånd i Finland avser att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i ett annat EES-land, ska Finansinspektionen underrättas. Finansinspektionen underrättar tillsynsmyndigheterna i den kommande värdstaten inom en (1) månad. Verksamheten får inledas genast när Finansinspektionen sänt underrättelsen.

  • Se finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet 437/2016.

Filialer till fondbolag och gränsöverskridande tjänster från utlandet till Finland

Finansinspektionen måste underrättas, om ett fondbolag i något annat EES-land avser att inrätta en filial i Finland. Underrättelse från hemstatens myndighet krävs också om gränsöverskridande tjänster. Finansinspektionen för förteckning över dessa underrättelser.

Ett fondbolag som verkar inom EES-området kan antingen via en filial eller utan att etablera filial sköta placeringsfonder eller inrätta en placeringsfond i en annan EES-stat. Tillsynsansvaret fördelas då mellan den behöriga myndigheten i fondbolagets hemstat och den behöriga myndigheten i den stat där placeringsfonden registreras. Finansinspektionen övervakar bland annat organiseringen av verksamheten, verksamhetens stabilitet och rapportering i de finländska fondbolaget. Fondbolaget kan vara beläget i en annan stat än placeringsfonden, och tillsynen över fondbolaget och placeringsfonden kan skötas av tillsynsmyndigheter i olika EES-stater.

Fondbolag från länder utanför EES måste ha tillstånd från Finansinspektionen för att kunna etablera en filial i Finland.

Fondbolagets verksamhet ska följa gällande bestämmelser. Också de finansiella verksamhetsförutsättningarna och bolagsstyrningen ska uppfylla kraven på en funktionssäker verksamhet.

Lagstiftningen i fondbolagets hemstat ska motsvara internationella regler för finanstillsyn och rekommendationer om förhindrande av brottsligt utnyttjande av det finansiella systemet. Tillsynen ska vara tillräckligt effektiv. Tillståndsansökan ska innehålla upplysningar om system till skydd för insättare och investerare, eller om avsaknaden av ett sådant system.

Se lagen om placeringsfonder (213/2019)

 

Gränsöverskridande marknadsföring av fonder

Utländska fondföretag kan marknadsföra sina fonder i Finland enligt lagen om placeringsfonder och fondföretagsdirektivet. På samma sätt kan finländska fondbolag marknadsföra sina fonder i EES-området. Inledande av marknadsföring förutsätter ett anmälningsförfarande (UCITS-fonder).

Marknadsföring av placeringsfonder som är registrerade i Finland i en annan EES-stat än Finland

Fondföretag som uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) – UCITS-fonder

Andelar av UCITS-fonderna som är registrerade i Finland kan marknadsföra i andra EEA-stater än Finland genom ett anmälningsförfarande (förordning EU 584/2010).

Fondföretagen ska skicka en anmälan jämte bilagor och eventuella översättningar till dem om inledande av marknadsföring av andelar till Finansinspektionen.
Finansinpektionen granskar materialet och skickar det för kännedom till den behöriga myndigheten i den aktuella EES-staten.

Anmälan jämte bilagor ska skickas per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält: ”UCITS-anmälan – fondens namn - land”.

Anmälan

Om ett fondbolag har för avsikt att marknadsföra sina andelar i en annan EES-stat än Finland, ska det lämna en anmälan om detta jämte bilagor till Finansinspektionen.

Anmälan ska göras på engelska (det vedertagna språket inom den internationella finanssektorn).

Anmälningsblankett

Blanketten för skriftlig anmälan ska användas endast för placeringsfonder (UCITS) som är registrerade i Finland.

 

Bilagor

Följande dokument ska fogas till den ovan nämnda anmälan:

  1. placeringsfondens stadgar, fondprospektet, vid behov den senast offentliggjorda årsrapporten och eventuella därpå följande halvårsrapporter översatta till det officiella språket, ett av de officiella språken eller ett språk som godkänts av de behöriga myndigheterna i målstaten eller till det vedertagna språket inom den internationella finanssektorn (engelska)

  2. basfakta för investerare (KIID) översatt till det officiella språket, ett av de officiella språken eller ett språk som godkänts av de behöriga myndigheterna i målstaten samt

  3. ett intyg av Finansinspektionen om att fondföretaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) (ett s.k. fondföretagsintyg).

Intyget i punkt 3 skrivs ut av Finansinspektionen på engelska. Anmälan och bilagorna jämte eventuella översättningar ska lämnas in i elektroniskt format. Bilagorna ska förtecknas i e-postmeddelandet och översändas i ett vedertaget elektroniskt format (pdf) som gör att de kan visas och skrivas ut. Hela försändelsen får vara maximalt 19 MB.

 

Inledande av marknadsföring

Fondbolagen får börja marknadsföra sina andelar i en annan EES-stat den dag som Finansinspektionen meddelar fondbolaget att ovannämnda dokument har översänts till den behöriga myndigheten i den aktuella EES-staten.

Meddelandet skickas i elektroniskt format till den e-postadress som fondbolaget har angett.

Ändringar i uppgifterna i anmälan och bilagorna

Fondbolaget ska informera den behöriga myndigheten i den EES-stat där fondbolaget avser att marknadsföra sina andelar om gjorda ändringar i ovan avsedda bilagor och om var de finns tillgängliga i elektroniskt format (t.ex. på bolagets webbplats).

Om de åtgärder för marknadsföring av fondandelar i en placeringsfond som anges i anmälan ändras, ska fondbolaget lämna en skriftlig anmälan om detta till den behöriga myndigheten i den EES-stat där fondbolaget har för avsikt att marknadsföra sina andelar. Anmälan ska skickas i elektroniskt format innan ändringarna görs.

 

Avslutande av marknadsföringen

Innan marknadsföringen av andelar i en placeringsfond avslutas ska fondbolaget underrätta den behöriga myndigheten i den EES-stat där bolaget marknadsför sina andelar om sitt beslut.

Andra åtgärder beror på värdmedlemsstatens lagstiftning.

Vi ber er också meddela Finansinpektionen avslutande av marknadsföringen per e-post till rahastoilmoitukset@finanssivalvonta.fi.

 

 

 

Åtgärdsavgifter

Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor och för översändande av dem till den behöriga myndigheten i värdstaten. Finansinspektionen tar även ut en avgift enligt sin åtgärdstariff för fondföretagsintyg.

Se också:
Administrativa påföljder och andra tillsynsåtgärder

Tidsfrister

Finansinspektionen har tio (10) arbetsdagar på sig att granska den kompletta anmälan och bilagorna, upprätta ett fondföretagsintyg och översända anmälan och bilagorna till mållandet. Tidsfristen börjar när den kompletta anmälan har kommit in.

Finansinspektionen underrättar fondbolaget omedelbart om att anmälan har vidarebefordrats till den behöriga myndigheten i målstaten.  Fondbolaget kan börja marknadsföra sina andelar i målstaten efter att det har fått underrättelsen.

Uppdatering av anmälningsmaterialet

Uppdaterade uppgifter om placeringsfonder som har anmälts till en annan EES-stat skickas direkt till den behöriga myndigheten i målstaten. 

Marknadsföring av utländska fonder i Finland

Marknadsföring av andelar i fondföretag i Finland: Anmälningsförfarande

Fondföretag som uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) − UCITS-fonder

Med fondföretag avses i fondföretagsdirektivet avsedda företag för kollektiva investeringar som har beviljats verksamhetstillstånd i en annan EES-stat än Finland och som har etablerats på avtalsrättslig grund (placeringsfonder som förvaltas av fondbolag) eller med stöd av trustlagstiftning (på engelska unit trust) eller bolagsordning (placeringsfonder) (1 kap. 2 § 17 punkten i lagen om placeringsfonder). Andelar i fondföretag betraktas såsom värdepapper i enlighet med 2 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2014, VPML)

De UCITS-fondföretag som är registrerade i en annan EES-stat än Finland kan marknadsföra sina andelar i Finland, under förutsättning att de omfattas av ett anmälningsförfarande (förordning (EU) nr 584/2010; artiklarna 91–96 i direktiv 2009/65/EG).

Kontakt:

  • Marknadsföring av nya utländska fonder: Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi
  • Anmälan om ändring: funds(at)finanssivalvonta.fi
Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Anmälan och avsändning av anmälan

Fondföretagen ska skicka en anmälan jämte bilagor och eventuella översättningar till dem om inledande av marknadsföring av andelar i Finland till den behöriga myndigheten i hemstaten. Anmälan ska göras på engelska enligt standardmallen och skickas i elektroniskt format.  Den behöriga myndigheten i hemstaten granskar materialet och skickar det till Finansinspektionen i Finland för kännedom.

Varje EES-stats tillsynsmyndighet har utarbetat en blankett för skriftlig anmälan enligt den aktuella EU-förordningen (EU 584/2010), vilken ska finnas tillgänglig i tillsynsmyndighetens webbtjänst i fondföretagets registreringsland

OBS! Fondföretag som är verksamma i EES-stater ska ta del av anvisningarna om anmälningsförfarandet i medlemsstaten i den aktuella behöriga myndighetens webbtjänst. 

Bilagor till anmälan

Följande dokument ska fogas till ovan nämnda anmälan:

  1. fondföretagets stadgar eller bolagsordning, fondprospektet, vid behov den senaste årsberättelsen och eventuell därpå följande halvårsrapport. Dokumenten ska vara översatta till finska, svenska eller engelska.
  2. basfakta för investerare (KIID), antingen på finska eller svenska
  3. ett intyg av den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat om att fondföretaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) (ett s.k. fondföretagsintyg). Intyget ska lämnas in på engelska

 

 

Tillställandet av handlingarna till Finansinspektionen

Anmälan och bilagorna jämte eventuella översättningar ska lämnas in i elektroniskt format.  Bilagorna ska förtecknas i e-postmeddelandet och översändas i ett vedertaget elektroniskt format (PDF) som gör att de kan visas och skrivas ut.  E-postmeddelandet får vara maximalt 19 MB.

Den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat skickar den kompletta anmälan jämte bilagor till Finansinspektionen i Finland på ovan beskrivet sätt.

Inledande av marknadsföring

Fondföretagen får börja marknadsföra sina andelar i Finland den dag som den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat meddelar fondföretaget att ovannämnda dokument har vidarebefordrats till Finansinspektionen (i Finland).

Ändringar i uppgifterna i anmälan och bilagorna

Fondföretaget ska informera Finansinspektionen om ändringar i ovannämnda bilagor och om var de finns tillgängliga i elektroniskt format. De uppdaterade dokumenten ska skickas till Finansinspektionen i elektronisk format. Endast dokument i elektronisk format beaktas.

Om de åtgärder för marknadsföring som angetts i anmälan eller de aktieslag som ska marknadsföras ändras, ska fondföretaget lämna en skriftlig anmälan om detta till Finansinspektionen. Anmälan ska skickas i elektroniskt format innan ändringen görs.

Anmälan ska skickas till funds(at)fiva.fi.

 

 

Avslutande av marknadsföringen

 

 

Tidsfrister

Den behöriga myndigheten har tio (10) arbetsdagar på sig att granska den kompletta anmälan och bilagorna, upprätta ett fondföretagsintyg och vidarebefordra anmälan och bilagorna till målstaten. Tidsfristen börjar när den kompletta anmälan har kommit in.

Den behöriga myndigheten kommer genast att underrätta fondföretaget om att anmälan vidarebefordrats till den behöriga myndigheten i målstaten. Fondföretaget kan börja marknadsföra sina andelar i målstaten när det har fått nämnda underrättelse.