FinTech = Financial Technology eller finansiell teknologi är sådan teknologi, särskilt IT, som används för att producera bank-, försäkrings-, finansierings-, investerings- eller betalningstjänster. Uttrycket används också för att hänvisa till tillväxtföretag som utvecklar ny finansiell teknologi eller nya tjänster som utnyttjar finansiell teknologi.

Exempel på innovationer och fenomen från FinTech-världen

 • robotrådgivning
 • mobilplånböcker
 • kundservice med chatbot
 • kryptotillgångar, såsom bitcoin, litecoin och ethereum
 • person-till-person-lån och peer-to-peer(P2P)-försäkringar
 • intelligenta kontrakt.

Vilken roll har Finansinspektionen inom digitalisering och FinTech?

Digitaliseringen formar om strukturer och verksamhetsformer i hela samhället och finansbranschen är inget undantag. Hårdare konkurrens, ändringar i lagstiftningen och kundernas förändrade behov och förväntningar har fått företagen i finansbranschen att ta fram tjänster och produkter som bygger på ny teknologi för sina kunder. Finansinspektionen följer den tekniska utvecklingen och trenderna i finanssektorn och anpassar sitt tillsynsarbete efter utvecklingen. Finansinspektionen är också tillståndsmyndighet för företagen i den finansiella sektorn. Nya tjänsteleverantörer, såsom FinTech- uppstartsföretag, ska ansöka om verksamhetstillstånd eller registrering hos Finansinspektionen om verksamheten är av den art att den kräver tillstånd. Finansinspektionen ställer sig positivt till innovationer men i dess roll ingår också att hålla ett öga på riskerna med innovationer.

 • Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.9.2021: Bara små förändringar i kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland
  Kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt god inom alla sektorer också under tredje kvartalet 2021. Kapitaltäckningen inom banksektorn sjönk något, men däremot stärktes solvensen inom arbetspensions-, livförsäkrings- och skadeförsäkringssektorerna. Omvärldsrisker härrör framför allt från coronapandemin och den fortsatta osäkerheten på grund av både otillräcklig vaccinationstäckning och nya virusvarianter.
  Pressmeddelande
  Finansinspektionen Finanssektorn Kapitaltäckning Pressmeddelande Solvens
 • Virtuella valutor får marknadsföras i Finland endast av här registrerade aktörer
  Marknadsföringen av virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem har ökat i finländsk media och i gatubilden. Finansinspektionen vill påminna om att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor får marknadsföra virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem i Finland. Det är viktigt att också de som säljer annonsutrymme är medvetna om denna registreringsskyldighet.
  Pressmeddelande
  Finansinspektionen Pressmeddelande Virtuella valutor
 • Finansinspektionens konferens: EU:s finansmarknad nu och i framtiden
  Coronapandemin har påverkat ekonomin och den finansiella sektorn globalt och samtidigt förstärkt förändringstrenderna i den finansiella sektorn. Mest framträdande är digitaliseringen, som effektiviserar sektorns verksamhet och främjar innovationer, men som också för med sig nya risker: den finansiella sektorn är de facto en av de sektorer som varit mest utsatt för cyberangrepp globalt. Behovet av åtgärder för att bekämpa klimatförändringen har inte heller minskat under pandemin, och den finansiella sektorn måste därför mer aktivt ta hänsyn till effekterna av klimatförändringen för såväl sin egen verksamhet som för kundernas risker.
  Pressmeddelande
  EU Finansinspektionen Finansmarknad Konferens Pressmeddelande
 • Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket ligger kvar på 85 %, kontracykliska buffertkravet för banker oförändrat
  Pressmeddelande
  Lånetak Kontracykliskt buffertkrav
 • Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift och tilldelat sammanslutningen en offentlig varning
  Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift för försummelser i sammanslutningens operativa riskhantering. Vidare tilldelade Finansinspektionen POP Bankcentral anl en offentlig varning för försummelser i sammanslutningens styrnings- och övervakningsskyldighet.
  Pressmeddelande
  Finansinspektionen Offentlig varning POP Bankcentral anl Pressmeddelande Påföljdsavgift