Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Ekonomisk ställning och risker

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Sjukkassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011 kapitel 4.1.1, tabell 2 och styckena 7,8,11
Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

KA Balans- och resultaträkning för sjukkassorna

Årsvis
31.12.

Inom en månad från det kassamöte där bokslutet har fastställts.

 

Änmälningar

Sjukkassor

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

 • Bokslut
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Protokollet från mötet som behandlade bokslutet
Årsvis Inom en månad från det möte som fastställde bokslutet
se ovan

Övriga handlingar och redogörelser

Företaget under tillsyn ska utan separat begäran lämna in de rapporter och revisionspromemorior som revisorerna under räkenskapsperioden har överlämnat till verkställande direktören, styrelsen eller generalagenten inom två veckor efter det att revisorerna har överlämnat dem.

 Fortlöpande  Inom två veckor

Lag om försäkringskassor (948/2021)

Lag om pensionsstiftelsens och pensionskassor (946/2021)

Försäkringskassans grund- och ändringsanmälan 

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)

   

Begravnings- och avgångsbidragskassor

Rapportering med formbundna blanketter eller filer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
Uppdaterade föreskrifter och anvisningar till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor 
1.1.2014

Handlingar som levereras före revision:

Meddelande om revision och bilagor:

 • verksamhetsberättelsen samt resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor (balansbok)
 • matematikerns utlåtande om försäkringspremieansvarets belopp
 • täckningsförteckning (bilaga 1)
 • redogörelse för valutarisken
Årsvis

10 dygn före inledande av revisionen

se ovan

Handlingar som lämnas in efter revisionen:

Berättelse om kassans verksamhet och tillstånd (statistisk berättelse: Excel-blankett) och bilagor:

 • balansbok
 • revisionsberättelsen
 • försäkringsteknisk undersökning
 • täckningsförteckning (bilaga 1)
 • värderingsavvikelsekalkylen (bilaga 2)
 • protokollet för det kassamöte som behandlat bokslutet
Årsvis

Inom en månad från det möte som fastställde bokslutet

Lag om försäkringskassor (948/2021)

Lag om pensionsstiftelsens och pensionskassor (946/2021)

Försäkringskassans grund- och ändringsanmälan 

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)