Anmälan av korta positioner

Vem är skyldig att anmäla korta positioner?

Skyldigheten att anmäla korta nettopositioner gäller alla investerare och marknadsaktörer om nettopositionen uppnår, stiger över eller sjunker under ett visst tröskelvärde.

Närmare om tröskelvärdena

En kort nettoposition i aktiekapitalet för ett bolag vars aktier är upptagna för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform (MTF) ska anmälas om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,2 procent av det berörda bolagets emitterade aktiekapital. Efter det ska en ny anmälan göras för varje 0,1 procentenhet som tröskelvärdet överstigs.

Också korta nettopositioner i statspapper ska anmälas till Finansinspektionen om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet. I fråga om statspapper som emitterats av finska staten uppstår anmälningsskyldighet då positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,5 procent och varje steg om 0,25 procent däröver.

När och hur ska anmälan göras?

Finansinspektionen ska underrättas om korta nettopositioner i aktier som noterats på Helsingforsbörsen och i statspapper som emitterats av finska staten följande handelsdag före kl. 15.30.

Så här gör du en anmälan

1.     Ladda anmälningsblanketten och fyll i den

2.     Skicka anmälningsblanketten

Andra anvisningar

  • Anmälningsblanketterna läses maskinellt och de ska skickas till Finansinspektionen i Excel-format.
  • Var vänlig och ladda alltid ner behövliga excel-filer från den här sidan då du gör en anmälan om korta positioner. Filerna kan  ha uppdaterats sedan du senast gjorde en anmälan och de gamla versionerna fungerar inte.

Offentliggörande av korta nettopositioner

Finansinspektionen offentliggör en del av de anmälda korta nettopositionerna på sin webbplats under följande handelsdag. Offentliggörandet gäller anmälningar där positionen har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet på 0,5 procent av bolagets emitterade aktiekapital. Korta nettopositioner i statspapper offentliggörs inte.

Gällande korta nettopositioner och historik

Finansinspektionen offentliggör anmälda korta positioner som har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet under följande handelsdag.  Informationen om positioner uppdateras efter kl. 10:00 på förmiddagen och efter kl. 17:00 på eftermiddag.

Gällande korta nettopositioner

Historik

Annat som ansluter sig till ärendet

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Meddelanden
Närmare information

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Regelverk i tjänsten EUR-Lex

  • Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps
  • Commission Delegated Regulation (EU) No 826/2012 of 29 June 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on notification and disclosure requirements with regard to net short positions, the details of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions and the method for calculating turnover to determine exempted shares
  • Commission Implementing Regulation (EU) No 827/2012 of 29 June 2012 laying down implementing technical standards with regard to the means for public disclosure of net position in shares, the format of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions, the types of agreements, arrangements and measures to adequately ensure that shares or sovereign debt instruments are available for settlement and the dates and period for the determination of the principal venue for a share according to Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps
  • Commission Implementing Regulation (EU) No 918/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to definitions, the calculation of net short positions, covered sovereign credit default swaps, notification thresholds, liquidity thresholds for suspending restrictions, significant falls in the value of financial instruments and adverse events
  • Commission Delegated Regulation (EU) No 919/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments