Pressmeddelande 16.3.2020

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut: Gränsvärdet för de blankningspositioner som ska rapporteras till de nationella tillsynsmyndigheterna sänks

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 16 mars 2020 beslutat att tillfälligt sänka gränsvärdet för rapportering av korta nettopositioner från 0,2 procent till 0,1 procent. Esmas beslut träder i kraft omedelbart efter att det har publicerats på Esmas webbplats. Beslutet tillämpas i tre månader efter det träder i kraft. Beslutet har ingen inverkan på gränsvärdet för publicering av korta nettopositioner (0,5 %).

Enligt Esmas beslut ska en fysisk eller juridisk person som har en kort nettoposition i anslutning till en aktie som upptagits till handel på en reglerad marknad anmäla detaljerade uppgifter om positionen till den behöriga myndigheten, om positionen uppnår eller överstiger 0,1 procent av det emitterade aktiekapitalet.

Med kort nettoposition avses skillnaden mellan värdepapper och sålda aktier som innehas av en fysisk eller juridisk person. En kort position kan också uppstå via ett derivatavtal eller en indexkorg.

Det sänkta gränsvärdet för rapportering gäller inte

  • aktier som upptagits till handel på en multilateral handelsplattform
  • marknadsgarantiverksamhet
  • i artikel 5 i förordningen om marknadsmissbruk avsedda stabiliseringsaktiviteter
  • aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad, men för vilka huvudhandelsplatsen ligger i ett tredjeland.

Esma anser med anledning av den exceptionella utvecklingen av finansmarknaden på grund av COVID-19-pandemin under den senaste tiden att de nationella myndigheterna och Esma mer omfattande bör få information om korta nettopositioner. Syftet med sänkningen av gränsvärdet för rapportering är att förbättra de nationella myndigheternas och Esmas möjligheter att utvärdera situationen och att reagera om marknadens funktion, stabilitet och investerarskyddet förutsätter strängare åtgärder.

Se också