Lehdistötiedote 16.3.2020

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös: Aiempaa pienemmät lyhyeksimyyntipositiot tulee raportoida kansallisille valvojille

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on 16.3.2020 päättänyt alentaa nettomääräisten lyhyiden positioiden raportointirajaa tilapäisesti 0,2 prosentista 0,1 prosenttiin. ESMAn päätös tulee voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu ESMAn verkkosivuilla. Päätöstä sovelletaan sen voimaantulopäivästä kolmen kuukauden ajan. Päätöksellä ei ole vaikutusta nettomääräisten lyhyiden positioiden julkistamisrajaan (0,5 %).

ESMAn päätöksen perusteella luonnollisen tai oikeushenkilön, jolla on säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettuun osakkeeseen liittyvä nettomääräinen lyhyt positio, tulee ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta positiosta, jos positio saavuttaa tai ylittää 0,1 prosenttia liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.

Lyhyellä nettopositiolla tarkoitetaan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hallussa olevien arvopapereiden ja myytyjen osakkeiden erotusta. Lyhyt positio voi syntyä myös johdannaissopimuksen tai indeksikorin kautta.

Raportointirajan alentaminen ei koske

  • monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteeksi otettuja osakkeita
  • markkinatakaustoimintaa
  • markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklassa tarkoitettua vakauttamista
  • kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettuja osakkeita, joiden pääasiallinen kaupankäyntipaikka sijaitsee kolmannessa maassa.

ESMA katsoo, että COVID-19-pandemiasta johtuvan viimeaikaisen rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellisen kehityksen vuoksi kansallisten viranomaisten ja ESMAn tulee saada kattavammin tietoa otetuista nettomääräisistä lyhyistä positioista. Raportointirajan alentamisen tavoitteena on parantaa kansallisten viranomaisten ja ESMAn mahdollisuuksia arvioida tilannetta ja reagoida, jos markkinoiden toimivuus, vakaus ja sijoittajansuoja edellyttävät tiukempia toimia.

Katso myös