Innovation HelpDesk ger tjänsteleverantörer råd om tillstånd

Vad är Finansinspektionens Innovation HelpDesk?

Finansinspektionens Innovation Helpdesk ger tjänsteleverantörerna råd i frågor som gäller verksamhetstillstånd, registrering och andra tillstånd. Både uppstartsföretag och redan etablerade företag i branschen som utvecklar en ny produkt, tjänst eller verksamhetsform kan vända sig till vår HelpDesk. Du är också välkommen om du planerar att starta ett företag i finansbranschen. En förutsättning för att bli kund hos vår HelpDesk är att företagets ägare och/eller en anställd deltar i rådgivningssamtalet. Rådgivningen är gratis.

Vi främjar en innovationsbejakande verksamhetskultur samtidigt som vi sörjer för att de finansiella aktörerna följer lagstiftningen och tar nödvändig hänsyn till kundskyddet i sin verksamhet.

Läs först igenom ansvarsfriskrivningsklausulen längst ner på sidan innan du tar kontakt med Innovation HelpDesk.

Hur fungerar Innovation HelpDesk?

Du kan e-posta din fråga till adressen innovaatio-helpdesk(at)finanssivalvonta.fi. Du blir kontaktad av våra experter antingen per e-post eller telefon. Vid behov kan någon från Innovation HelpDesk be om ett Skype-möte med företagets representanter eller be dem komma till ett möte på plats i Finansinspektionens lokaler.

Vilka uppgifter om min verksamhet ska jag lämna till Innovation HelpDesk?

Redogör redan i ditt första meddelande för de viktigaste delarna av verksamheten antingen skriftligen eller i ett processdiagram. Sätt dig in i lagstiftningen och den information som finns tillgänglig på Finansinspektionens webbplats redan innan du tar kontakt. Särskilt viktigt är det att redogöra för kassaflödena i verksamheten. Det är ofta uttryckligen hanteringen och innehavet av kundmedel som är väsentliga för bedömningen av behovet av tillstånd för verksamheten. Du kan också utnyttja formuläret för förhandsinformation.

Ansvarsfriskrivning

Skriftlig eller muntlig information eller rådgivning som av Finansinspektionens Innovation HelpDesk lämnats till en sökande om bestämmelser som gäller finansmarknaden, samt bedömningar av om den verksamhet som sökanden planerar kräver tillstånd eller registrering, eller andra beslut av Finansinspektionen, grundar sig på skriftliga uppgifter om verksamheten eller den planerade verksamheten som sökanden inlämnat till Finansinspektionen, för vars riktighet sökanden ansvarar. Innovation HelpDesk ger information och bedömningar i informationssyfte och som bakgrundsuppgifter avsedda enbart för sökandens bruk.

Information och bedömningar från Innovation HelpDesk är till sin natur allmängiltiga och preliminära och grundar sig på Innovation HelpDesks synpunkter vid tidpunkten i fråga och de kan förändras utan särskilt meddelande bland annat som en följd av ändringar i lagstiftningen eller i noggrannare bestämmelser, föreskrifter, beslut, anvisningar, rekommendationer och tolkningar som Finansinspektionen, Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken, europeiska tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter meddelar eller som en följd av ändringar i dem eller omständigheter.

Uppgifter eller bedömningar som Finansinspektionens tjänstemän lämnar via Innovation HelpDesk motsvarar inte nödvändigtvis Finansinspektionens officiella ståndpunkt, och givna uppgifter eller bedömningar är inte bindande för Finansinspektionen. Finansinspektionen fattar ett officiellt beslut först efter att den har mottagit en särskild tillstånds- eller registreringsansökan eller annan beslutsansökan av sökanden. Finansinspektionen kan i ett senare skede bedöma sökandens verksamhet skilt för sig och vidta nödvändiga åtgärder enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008) eller andra bestämmelser om finansmarknaden.

Finansinspektionen är inte skatte- eller bokföringsrådgivare eller juridisk rådgivare. Uppgifter och bedömningar som lämnas via Innovation HelpDesk upphäver inte sökandens skyldighet att omsorgsfullt sätta sig in i alla bestämmelser som gäller dess verksamhet. Sökanden ansvarar själv för sin verksamhet, beslut som tas om verksamheten och de kostnader och skador som verksamheten orsakar. Finansinspektionen eller dess tjänstemän är inte ansvariga för de uppgifter eller bedömningar som lämnas av Innovation HelpDesk, för åtgärder som vidtagits eller som inte har vidtagits med stöd av dem eller för eventuella direkta eller indirekta skador som har orsakats sökanden eller andra parter på grund av dem.