Frågor om tokens och ICO

 1. Vilken instans är utgivare (issuer) av ICO-tokens?
 2. Vilken instans marknadsför/säljer tokens genom ICO? Sker marknadsföringen/försäljningen av tokens via en egen webbplats, en marknadsplats eller en viss plattform?
 3. Har utgivaren av tokens eller den som marknadsför/säljer dem verksamhetstillstånd? För vad har verksamhetstillståndet beviljats?
 4. Hur stort kapital (i euro) ska samlas via detta ICO? (soft cap/hard cap)
 5. Vad är de insamlade tillgångarnas användningssyfte?
 6. Beskriv målgruppen som ICO-tokens ska erbjudas/marknadsföras till?
  • Allmänheten (alla investerare)?
  • Användare eller potentiella användare av t.ex. en tjänst?
  • En avgränsad grupp av investerare?
   • Hur stor grupp?
   • Enligt vilka kriterier har gruppen avgränsats?
  • Annan målgrupp, vem?
 7. Vad ger en token rätt till? Hur är dessa rättigheter dokumenterade (t.ex. villkor)?
  • Rätt till utdelning, ränta eller annan avkastning från utgivaren?
   • Vilken typ av rätt?
   • Hur bestäms avkastningen?
   • Hur utbetalas avkastningen i praktiken?
   • Har en token förfallodatum eller löptid?
  • Rätt till utgivarens tjänst (eller produkt)
   • Vilken tjänst eller produkt?
   • När och på vilka villkor?
  • Tokens är betalningsmedel
   • Vad och var kan man betala med dem?
  • Återbetalning av kapital?
   • Har utgivaren förbundit sig till att köpa tillbaka tokens?
   • När och på vilka villkor?
  • Annan rätt, vilken?
 8. I vilket syfte köper investeraren tokens? Med vilka argument marknadsförs tokens?
  • Förväntad avkastning
  • För tillgång till en tjänst
  • För betalning
  • Värdeökning
  • Möjlighet att tjäna mer tokens
 9. Vilka är teckningsvillkoren för tokens?
  • Hur mycket kostar en token? Vilket/vilka betalningsmedel accepteras i utbyte mot tokens?
  • Hur sker betalningen?
  • Tillämpas bestämmelser om minsta och högsta teckningsbelopp per investerare?
  • Godkänns alla teckningar?
  • Vad är ”teckningstiden” för tokens?
 10. När och hur överlåts tokens till investerare som deltagit i ICO? Vem ansvarar för detta?
 11. Hur förvaras tokens?
  • Sköts förvaringen av en tredje part?
  • I vilket land är förvaringsinstitutet verksamt och har det beviljats verksamhetstillstånd?
 12. Ett hurdant bevis för innehav av tokens får investeraren?
 13. Förs ett register över innehavare av tokens? Vem förvarar och var förvaras uppgifterna?
 14. Kan tokens överlåtas fritt till vem som helst? Får andrahandsköparen samma rättigheter som försäljaren haft?
 15. Kan tokens förvärvas på något sätt efter att ICO genomförts?
 16. Kommer lanserade tokens att bli föremål för handel någonstans?
 17. Finns det ett begränsat antal tokens?
 18. Är alla tokens som erbjuds i ICO identiska sinsemellan? Är det med andra ord irrelevant vilken token investeraren äger?
 19. Vilket lands lagstiftning tillämpas på tokens och ICO? Var avgörs eventuella tvister?
 20. Om den virtuella valutan bygger på en mekanism vars syfte är att stabilisera valutans värde (s.k. stablecoin), beskriv mekanismens funktion. Lämna in både en juridisk och en teknisk beskrivning.