Tillhandahållare av virtuella valutor

Registrering som tillhandahållare av virtuella valutor

Tillhandahållare av virtuella valutor ska registrera sig i Finansinspektionens register över tillhandahållare av virtuella valutor. Med tillhandahållande av virtuella valutor avses utgivning av virtuella valutor, en växelplattform för virtuella valutor och dess marknadsplats samt plånböcker för virtuella valutor.

Bestämmelser om registreringsskyldigheten för tillhandahållare av virtuella valutor finns i 4 § i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019) . Den sökande ska innan ansökan om registrering lämnas in sätta sig in i ansökningsinstruktionerna.

Enligt lagen om tillhandahållare av virtuella valutor är:

 • utgivare av virtuella valutor en fysisk eller juridisk person som ger ut en virtuell valuta
 • växelplattform för virtuella valutor en fysisk eller juridisk person som affärs- eller yrkesmässigt:
  1. som en tjänst växlar virtuella valutor till ett lagligt betalningsmedel eller till en annan virtuell valuta
  2. som en tjänst växlar virtuella valutor till någon annan nyttighet eller någon annan nyttighet till virtuell valuta eller
  3. administrerar en marknadsplats där kunderna kan bedriva sådan verksamhet som avses i underpunkterna a och b i denna punkt
 • leverantör av förvaringstjänst för virtuella plånböcker en fysisk eller juridisk person som innehar virtuella valutor för någon annans räkning eller som erbjuder överföring eller förvaring av virtuella valutor.

Ansökningsblanketter

Finansinspektionen har utarbetat blanketter för att göra det lätt för den som ansöker om registrering att upprätta en ansökan och för behandling av den.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Undantag från registreringsskyldigheten

Registreringsskyldigheten gäller inte:

 • näringsidkare som tillhandahåller tjänster i anslutning till virtuella valutor i ett begränsat nätverk
 • näringsidkare som tillhandahåller tjänster i anslutning till virtuella valutor sporadiskt i samband med annan yrkesmässig verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller förhandsgodkännande
 • virtuella valutor som ges ut av centralbanker och andra myndigheter.
Inlämnande av registeranmälan

Registrering ska sökas hos Finansinspektionen med en skriftlig registeranmälan. Innehållet i registeranmälan som föreskrivs i lagen med bifogade utredningar ska lämnas in i form av en ansökan antingen på finska eller svenska. I händelse av eventuella extra utredningar kan även bilagor på andra språk godkännas vid behov. Bilagor som sänds till Finansinspektionen ska vara på finska eller svenska, bilagor på andra språk tas emot endast efter särskild överenskommelse.

Registeranmälningarna jämte bilagor ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor antingen per e-post eller i pappersform:

 • kirjaamo@finanssivalvonta.fi eller
 • Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors.

På registratorskontoret ges ärendet ett diarienummer, som ska användas också vid inlämnandet av eventuella tilläggsutredningar.

Närmare information om bl.a. kryptering av e-post och registratorskonstorets kontaktuppgifter.

Viktiga krav på innehållet i registeranmälan

Bestämmelser om de uppgifter och utredningar som ska fogas till registeranmälan finns i 5–6 § i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor. De föreskrifter och anvisningar som meddelas med stöd av Finansinspektionens befogenheter i lagen har publicerats i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om tillhandahållare av virtuella valutor 4/2019. Föreskrifterna och anvisningarna kompletterar de förutsättningar för registrering som föreskrivs i lagen.

Registeranmälan ska innehålla:

 • en beskrivning av de tjänster som kommer att tillhandahållas
 • uppgifter om anmälarens namn, beteckning och verksamhetsställe
 • intyg om rätten att idka näring, t.ex. utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret  (bestämmelser om rätten att idka näring finns i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919))
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av Rättsregistercentralen
 • om anmälaren är en fysisk person, ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten
 • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av Rättsregistercentralen
 • anmälarens, och om anmälaren är en juridisk person, företagsledningens utredning om lämplighet och tillförlitlighet (blanketten lämplighetsbedömning (fit & proper VC))
 • utredning om förvaring och skyddande av kundmedel (inkl. bl. a. riskbedömning)
 • uppgifter om marknadsföringen av de tjänster som tillhandahålls för kunden (t.ex. avtalsvillkor) samt
 • utredningar om metoderna för kundidentifiering och kundkontroll, riskhanteringssystemen samt om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, inkl. bl.a.
  • riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism (2 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism)
  • anvisningar om förfaranden för kundkontroll, fortlöpande övervakning och utredningsskyldighet samt fullgörande av rapporteringsskyldigheten (9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism)
  • beskrivning av hur ansvaret för uppgifterna i anslutning till förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism har fördelats i den sökandes organisation samt
  • beskrivning av utbildning och skydd för anställda (9 kap. 1 § 1 och 2 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism).

Finansinspektionen inhämtar å tjänstens vägnar de utdrag ur brotts- och bötesregistret samt de fullgöranderapporter som registreringen förutsätter. Bestämmelser om betydelsen av dessa utredningar och uppgifter som en del av bedömningen av om den som gör anmälan är tillförlitlig i den mening som avses i 6 § 3 punkten i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor finns i 7 § i nämnda lag.

Hur registreringsförfarande framskrider i Finansinspektionen

Efter att Finansinspektionen fått registeranmälan bedömer den om tjänsteleverantören fyller de förutsättningar som regleras i lagen och ger ett beslut i ärendet. Om ansökan är bristfällig, ber Finansinspektionen om tilläggsutredningar innan ärendet avgörs. Anmälans kvalitet och omfattning har stor betydelse för den totala behandlingstiden.

Tillhandahållande av tjänster i anslutning till virtuella valutor förbjuds med vite, om registreringsskyldigheten inte iakttas.

Det tas ut en registreringsavgift för registreringen.

See också

Finansinspektionens informationsmöte för tillhandahållare av virtuella valutor 15.5.2019

Kontaktinformation

Tytti Tanninen

Övervakare

Telefon: 09 183 5510

E-post: tytti.tanninen@finanssivalvonta.fi

Elina Pesonen

Senior övervakare

Telefon: 09 183 5474

E-post: elina.pesonen@finanssivalvonta.fi

Janne Miettinen

Senior övervakare

Telefon: 09 183 5455

E-post: janne.miettinen@finanssivalvonta.fi