Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsförsäkring

Föreskrifter och anvisningar

Öppna alla Stäng alla
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Uppföranderegler

Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Verksamhet på värdepappersmarknaden

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Personer som mottar marknadssonderingar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Försäkringsverksamhet

Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor Arbetspensionsförsäkring

Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser Arbetspensionsförsäkring

Arbetspensionsanstalters solvens Arbetspensionsförsäkring

Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor Arbetspensionsförsäkring Sjuk- och bidragskassor

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag Arbetspensionsförsäkring

Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring Arbetspensionsförsäkring

Företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag Arbetspensionsförsäkring

Sjömanspensionskassans förvaltning Arbetspensionsförsäkring

Förvaltningen av lantbruksföretagarnas Arbetspensionsförsäkring

Tilläggspensionsanstalternas förvaltning Arbetspensionsförsäkring

Pensionskassor Arbetspensionsförsäkring

Pensionsstiftelser Arbetspensionsförsäkring

EES-tilläggspensionsanstalt Arbetspensionsförsäkring

Diverse föreskrifter och anvisningar

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare