Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för kreditinstitut

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn

Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster

Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet

Kreditinstitut

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

Kreditinstitut

Anvisningar för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare

Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Lämplighetsprövning (fit & proper)

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Riskhantering

Kreditinstitutens riskrapportering

Kreditinstitut

Rapportering av inteckning av tillgångar

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av finansieringsplaner

Kreditinstitut

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse

Kreditinstitut Fondbolag

Riktlinjer för institutens stresstestning

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen

Kreditinstitut

Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

Kreditinstitut Bostadskreditförmedlare

Hantering av marknadsrisker

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av likviditetsrisk

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrifter och anvisningar 7/2021 Riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism

Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Bokföring och årsredovisning

Rapportering av finansiell information

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Kapitaltäckning

Sameuropeisk rapportering (COREP)

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Information om ICAAP och ILAAP som samlas in inom ramen för SREP

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Företagens interna kapitalutvärdering

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Uppföranderegler

Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar

Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster

Handläggning av kundklagomål

Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter

Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Beräkning av belåningsgraden

Kreditinstitut

Processer för produktgodkännande

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Bedömning av kreditvärdighet

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare

Försenad betalning och utmätning

Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Verksamhet på värdepappersmarknaden

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Personer som mottar marknadssonderingar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

För rapportering om internaliserad

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Diverse föreskrifter och anvisningar

Införande av LEI-nummer

Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav

Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Rapportering av interna transaktioner

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat

Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers aktie- och fastighetsinnehav

Kreditinstitut

Anvisning om anmälan om till sammanslutningen av andelsbanker hörande kreditinstituts innehav av aktier och andelar i kreditinstitut och finansiella institut

Kreditinstitut

Anvisningar för tillsynsrapportering om PEPP-produkten

Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder