Gå direkt till innehållet

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för kreditinstitut

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn

Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster

Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet Kreditinstitut

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet Kreditinstitut

Anvisningar för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare

Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Lämplighetsprövning (fit & proper) Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Riskhantering

Kreditinstitutens riskrapportering Kreditinstitut

Rapportering av inteckning av tillgångar Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av finansieringsplaner Kreditinstitut

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Fondbolag Betaltjänstleverantörer Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse Kreditinstitut Fondbolag

Riktlinjer för institutens stresstestning Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av marknadsrisker Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Hantering av likviditetsrisk Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Bokföring och årsredovisning

Rapportering av finansiell information Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Kapitaltäckning

Sameuropeisk rapportering (COREP) Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Information om ICAAP och ILAAP som samlas in inom ramen för SREP Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Företagens interna kapitalutvärdering Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Uppföranderegler

Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster

Handläggning av kundklagomål Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Beräkning av belåningsgraden Kreditinstitut

Processer för produktgodkännande Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare

Bedömning av kreditvärdighet Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare

Försenad betalning och utmätning Kreditinstitut Betaltjänstleverantörer

Verksamhet på värdepappersmarknaden

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Personer som mottar marknadssonderingar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

För rapportering om internaliserad Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster

Diverse föreskrifter och anvisningar

Införande av LEI-nummer Kreditinstitut Fondbolag Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Kreditinstitut

Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav Kreditinstitut Skade- och livförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Rapportering av interna transaktioner Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Kreditinstitut Fondbolag Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Rapportering av exponeringar mot närstående Kreditinstitut Tillhandahållare av investeringstjänster

Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers aktie- och fastighetsinnehav Kreditinstitut

Anvisning om anmälan om till sammanslutningen av andelsbanker hörande kreditinstituts innehav av aktier och andelar i kreditinstitut och finansiella institut Kreditinstitut