Tulkinta 5.1.2006 – 1/2006

Rahoitustarkastuksen tulkinta luottolaitokselle sallitusta perintätoiminnasta

1/125/2006

Tällä tulkinnallaan Rahoitustarkastus selventää sitä, miten luottolaitokselle on sallittua järjestää perintätoimintansa luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 2b §:n 2 momentin 9 (notariaattitoiminta) ja 14 (muu 1 – 13 kohdassa tarkoitettuun toimintaan verrattava toiminta) kohtien puitteissa.

A Tulkinnan keskeinen sisältö

Perintätoiminnan keskittäminen toisen luottolaitoksen hoidettavaksi

Rahoitustarkastus katsoo, että luottolaitos voi ottaa hoitaakseen myös muiden luottolaitosten omien saatavien perinnän sekä markkinoida perintätoimintaansa niille.

Muiden yhteisöjen perintätoiminnan keskittäminen luottolaitoksen hoidettavaksi

Rahoitustarkastus katsoo, että luottolaitos voi ottaa hoitaakseen luottolaitoksen kanssa samaan konserniin tai konsolidointiryhmään sekä samaan pankkiryhmään kuuluvien yhteisöjen omien saatavien perinnän. Luottolaitos ei sitä vastoin saa ottaa toimeksiantoja eikä markkinoida perintätoimintaansa näihin ryhmiin kuulumattomille yhteisöille. Pankkiryhmällä tarkoitetaan tässä muun muassa osuuspankki-, säästöpankki-, paikallisosuuspankki- tai näihin rinnastuvaan ryhmään kuuluvia luottolaitoksia ja muita yhteisöjä.

Luottolaitoksen omien asiakkaiden saatavien perintä

Luottolaitos saa edelleen hoitaa omien asiakkaidensa perintätoimeksiantoja Rahoitustarkastuksen notariaattitoiminnan harjoittamisesta annetun ohjeen 103.4 tarkoittamissa rajoissa.

Ohjeen mukaan tällaisena notariaattitoimintana pidetään asiakkaan omaisuuden hoitoon liittyviä saatavien perimistehtäviä.

B Tulkinnan tausta

Tulkinta liittyy valmisteilla olevaan standardiin 1.6 Liiketoiminta, joka sisältyy Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman Corporate Governance (hallintokulttuuri) ja Liiketoiminta pääjaksoon.

Tulkinta korvaa Rahoitustarkastuksen aikaisemmat tulkinnat, jotka koskevat luottolaitokselle sallittua perintätoimintaa. Näiden mukaan Rahoitustarkastus on katsonut, että luottolaitokselle sallittua perintätoimintaa on ollut

  • luottolaitoksen omien saatavien perintä
  • luottolaitoksen asiakkaan saatavien perintä notariaattitoimintaa koskevin rajoituksin.

Luottolaitokselle sallittua perintätoimintaa ei sitä vastoin ole ollut

  • muiden luottolaitosten saatavien perintä
  • luottolaitoksen kanssa samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvan yhteisön saatavien perintä.

Lisätietoja Rahoitustarkastuksessa antaa esikuntayksikkö, lakimies Pirjo Kyyrönen, puhelin 010 831 5280.

Jakelu

Luottolaitokset

Tiedoksi

Suomen Pankkiyhdistys r.y
Säästöpankkiliitto
Osuuspankkikeskus Osk
Paikallisosuuspankkiliitto r.y