Lausuntopyyntö 17.2.2016 – 2/2016

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

FIVA 4/01.00/2016

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksesta X/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa.

Lausunnot pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 11.3.2016.

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltaminen ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on esittää yhtenä kokonaisuutena luottolaitostoiminnasta annetun lain yms. säännöksiä täydentävät luottolaitoksen toiminnan aloittamista sekä hallinnon ja riskienhallinnan järjestämistä koskevat määräykset ja ohjeet. Tavoitteena on myös tehostaa hakuprosessia. Lisäksi määräyksillä ja ohjeilla halutaan varmistaa, että markkinoilla toimivat vain sellaiset tahot, jotka täyttävät luottolaitostoiminnan harjoittamiselle lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Nykyiset, vielä voimassa olevat määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset on Finanssivalvonnassa katsottu tarkoituksenmukaiseksi purkaa erillisiksi, sektorikohtaisiksi määräyksiksi ja ohjeiksi.

Määräyksiä ja ohjeita x/2016 sovellettaisiin haettaessa Finanssivalvonnalta toimilupaa luottolaitokselle1 , talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle ja kolmannen maan luottolaitoksen Suomeen perustettavalle sivuliikkeelle tai ilmoitettaessa Finanssivalvonnalle luottolaitospalvelujen tarjoamisesta rajan yli ulkomaille tai Suomeen tai luottolaitoksen sivuliikkeen tai edustuston perustamisesta ulkomaille tai Suomeen.

Määräyksissä ja ohjeissa tuodaan esille ne seikat, joihin Finanssivalvonta kiinnittää erityisesti huomiota, kun se arvioi, täyttääkö toimilupaa hakenut yhteisö kyseisen toiminnan harjoittamisen edellytykset tai palvelujen tarjoamisesta rajan yli ilmoituksen tehnyt tai sivuliikeilmoituksen tehnyt yhteisö toiminnan harjoittamiselle asetetut edellytykset.

Määräykset ja ohjeet perustuvat pääosin nykyiseen, vielä voimassa olevaan Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset lukuun 5 Luottolaitoksen toimilupa, joka näillä määräyksillä ja ohjeilla kumottaisiin. Lisäksi määräys- ja ohjeluonnokseen on lisätty luottolaitoksen sivuliikkeen perustamista ja palveluiden tarjoamista rajan yli koskevat luvut (luvut 6 ja 7).

Luonnoksen laadinnassa on otettu huomioon mm. ne muutokset, joita ovat aiheuttaneet EU:n vakavaraisuusasetus (EU) N:o 575/2013, YVM-asetus (EU) N:o 1024/2013, luottolaitosdirektiivi 2013/36/EU, talletusten vakuusjärjestelmiä koskeva direktiivi 2014/49/EU sekä 15.8.2014 voimaantullut luottolaitoslaki 610/2014 ja valtiovarainministeriön 28.8.2014 antama asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä 697/2014.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivustolla.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan verkkosivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

 
1 Määräyksiä ja ohjeita sovellettaisiin myös toimiluvan hakemiseen kiinnitysluottopankille ja luvan hakemiseen talletuspankille tai luottoyhteisölle kiinnitysluottopankkitoimintaan siltä osin kuin Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 6/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta ei ole niiden osalta annettu yksityiskohtaisia määräyksiä tai ohjeita.


Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa vastuuvalvoja Pauli Lundén, puhelin 010 831 5320

Liitteet

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi X/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Finanssialan Keskusliitto ry
OP Osuuskunta
S-Pankki
Kuntarahoitus