Lausuntopyyntö 27.3.2014 – 3/2014

Lausuntopyyntö: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan

FIVA 6/01.00/2014

Määräysten ja ohjeiden tausta

Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan tehtävien muutosten johdosta. Muutosten taustalla on 15.3.2014 voimaan tullut laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) ja muut lainsäädännön muutokset, jotka perustuvat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin (2011/61/EU) täytäntöönpanoon. Uuteen lainsäädäntöön liittyvät valtiovarainministeriön asetukset julkaistiin säädöskokoelmassa 25.3.2014.

Lausuntopyyntö koskee yhtä uutta Finanssivalvonnan määräystä ja ohjetta sekä muutoksia seitsemään Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin.

Määräysten ja ohjeiden keskeinen sisältö ja ehdotetut muutokset

1. Vaihtoehtorahastojen hoitajat (Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi x/2014)

 • Määräyksissä ja ohjeissa huomioidaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamat vaihtoehtorahastotoimintaa koskevat ohjeet, jotka otetaan osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa:
  • ESMA:n ohjeet AIFM-direktiivin mukaisesta hyvästä palkka- ja palkkiopolitiikasta (ESMA/2013/232)
  • ESMA:n ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä (ESMA/2013/611)
  • ESMA:n ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) sekä 24(1), (2) ja (4) mukaisesta raportointivelvollisuudesta (ESMA/2013/1339)
 • Kootaan yhteen eritasoinen vaihtoehtorahastojen hoitajien AIFMD-raportointivelvollisuudesta annettu sääntely ja ohjeistus sekä annetaan Finanssivalvonnan määräykset raportoinnin käytännön toteutuksesta. Luonnos AIFMD-raportointia koskevasta konekielisestä tiedonvälityksen kuvauksesta julkaistaan Finanssivalvonnan verkkopalvelussa (Sääntelyhankkeet, Vaihtoehtoisten rahastojen sääntely -AIFMD) huhtikuun alussa.
 • Määrätään toimiluvallisen vaihtoehtorahastojen hoitajalle velvollisuus toimittaa taloudellista asemaa koskevia tietoja säännöllisesti Finanssivalvonnalle.

2. Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat (Määräykset ja ohjeet 3/2011)

 • Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa tarkennetaan koskemaan jatkossa vain rahastoyhtiöitä niiden hoitaessa UCITS-direktiivin (2009/65/EY) mukaisia rahastoja
 • Huomioidaan 15.3.2014 voimaan tulleet muutokset sijoitusrahastolakiin (48/1999)
 • Lisätään uusi luku koskien rahasto-osuuden arvonlaskentaa ja arvonlaskentavirheitä. Samassa yhteydessä kumotaan Rahoitustarkastuksen tulkinta rahastoyhtiön menettelytavoista sijoitusrahaston arvonlaskennassa (Tulkinta 4/2007), sekä standardista RA 4.2 (Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle) luku 5, joka koskee ilmoitusta rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtuneesta virheestä
 • Kumotaan määräykset ja ohjeet 2/2013 ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä ohjeista ja siirretään kyseiset ohjeet näihin määräyksiin ja ohjeisiin
 • Kumotaan lisäksi Rahoitustarkastuksen antama tulkinta koskien rahastoyhtiöiden rahasto-osuusrekistereitä (Tulkinta 3/2006) sekä Rahoitustarkastuksen kannanotto sijoitusrahastojen palkkiorakenteiden selkeydestä ja palkkioiden porrastamisesta (K/26/99/PMO)
 • Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muokkaukset käyvät ilmi liitteenä olevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta.

Lainsäädännön muutosten johdosta Finanssivalvonta on lisäksi päivittämässä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita seuraavasti:

3. Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus (Määräykset ja ohjeet 10/2013)

 • Laajennetaan määräysten ja ohjeiden soveltamisala koskemaan sijoituspalveluja tarjoavia vaihtoehtorahastojen hoitajia
 • Määräysten ja ohjeiden soveltamisalasta kumotaan niiden soveltaminen kolmannen maan rahastoyhtiöihin, koska niitä koskevat säännökset on kumottu sijoitusrahastolaista (kumottu säädöksellä 163/2014)

4. Kaupparaportointi (Määräykset ja ohjeet 12/2013)

 • Laajennetaan määräysten ja ohjeiden soveltamisala koskemaan sijoituspalveluja tarjoavia vaihtoehtorahastojen hoitajia
 • Määräysten ja ohjeiden soveltamisalasta kumotaan niiden soveltaminen kolmannen maan rahastoyhtiöihin, koska niitä koskevat säännökset on kumottu sijoitusrahastolaista

5. Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi (Määräykset ja ohjeet 15/2013)

 • Laajennetaan määräysten ja ohjeiden soveltamisala koskemaan sijoituspalveluja tarjoavia vaihtoehtorahastojen hoitajia. Määräysten ja ohjeiden soveltamisalasta kumotaan niiden soveltaminen kolmannen maan rahastoyhtiöihin, koska niitä koskevat säännökset on kumottu sijoitusrahastolaista
 • Määräyksistä ja ohjeista kumotaan luvussa 5.6 olevien ohjeiden soveltaminen sijoitusrahastolain 129 §:n mukaisen non-UCITS rahaston markkinointiin, koska kyseinen pykälä on kumottu sijoitusrahastolaista

6. Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat (Määräykset ja ohjeet 16/2013)

 • Laajennetaan määräysten ja ohjeiden soveltamisala koskemaan sijoituspalveluja tarjoavia vaihtoehtorahastojen hoitajia
 • Määräysten ja ohjeiden soveltamisalasta kumotaan niiden soveltaminen kolmannen maan rahastoyhtiöihin, koska niitä koskevat säännökset on kumottu sijoitusrahastolaista

7. PS-sopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen (Määräykset ja ohjeet 10/2012)

 • Laajennetaan määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa niin, että soveltamisalassa huomioidaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annettuun lakiin (1183/2009) tehdyt muutokset (säädös 175/2014), jonka myötä myös vaihtoehtorahastojen hoitajalla on oikeus tarjota lain 3 §:n nojalla säästämissopimusta
 • Määräysten ja ohjeiden soveltamisalasta kumotaan niiden soveltaminen kolmannen maan rahastoyhtiöihin, koska niitä koskevat säännökset on kumottu sijoitusrahastolaista

8. Tilintarkastus (Määräykset ja ohjeet 8/2012)

 • Laajennetaan määräysten ja ohjeiden soveltamisala koskemaan vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettua toimilupavelvollista vaihtoehtorahastojen hoitajaa sekä säilytysyhteisöä ja erityistä säilytysyhteisöä

Lausunnot luonnoksista pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 25.4.2014. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse.

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia tullaan myöhemmässä vaiheessa huomioimaan myös muissa Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa.

Uusien määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Vaihtoehtorahastotoimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 22.7.2014.

Lausuntojen julkaiseminen

Fiva julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Fivan verkkopalvelussa (www.finanssivalvonta.fi) sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista eikä Fivan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkistetaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja vaihtoehtorahastosääntelyn tuomista muutoksista Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä lausuntopyynnön luonnoksista antaa markkinavalvoja Eeva Granskog, puhelin 010 831 5203 tai sähköposti eeva.granskog(at)finanssivalvonta.fi.

Määräys- ja ohjeluonnokset liitteineen

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnokset: Vaihtoehtorahastojen hoitajat (x/2014)
Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnokset: Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat (3/2011)

Muihin lausuntopyynnössä mainittuihin määräyksiin ja ohjeisiin (3-8) tehtävät lähinnä soveltamisalaa koskevat muutokset on kuvattu yllä, eikä lausuntopyyntö tältä osin sisällä liitteitä.

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
Rakli ry
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
KHT-yhdistys ry
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
Kuluttajavirasto
Osakesäästäjien keskusliitto ry
Suomen Asianajajaliitto ry
Suomen Pörssisäätiö
Arvopaperimarkkinayhdistys ry
Euroclear Finland Oy
Keskuskauppakamari
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Työeläkevakuuttajat TELA ry