Lausuntopyyntö 3.7.2017 – 3/2017

Merimieseläkekassan hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 8/01.00/2017

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Merimieseläkekassan hallintoa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta.

Lausunnot pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 1.9.2017.

Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän johdosta lausunto tähän määräys- ja ohjeluonnokseen pyydetään antamaan lausuntolomaketta käyttäen (lausuntopyyntölomake).

Uudistuksen sisältö 

Finanssivalvonta uusii vakuutustoimintaa koskevaa määräys- ja ohjekokoelmaansa. Merimieseläkekassan hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet ovat osa uudistettavaa kokonaisuutta.

Hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa Merimieseläkekassan hallinnon järjestämistä niiltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjeistusta sekä uudistaa ja nykyaikaistaa Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet aihepiirin osalta teknisesti.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on parantaa Merimieseläkekassan hallinnon ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia ja hallinnon asianmukaista järjestämistä.

Määräysten ja ohjeiden johdosta kumotaan

  • Finanssivalvonnan kannanotto 1/2010 Palkitsemiseen liittyvä kannanotto
  • Finanssivalvonnan kannanotto 1/2011 Palkitsemisjärjestelmiä koskevan kannanoton päivitys ja
  • Finanssivalvonnan kannanotto 3/2010 Työeläkelaitosten välisiin vastuunsiirtoihin kytketyt omaisuusjärjestelyt.

Vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille annettujen, 10.1.2017 päivitettyjen määräysten ja ohjeiden dnro FIVA 16/01.00/2016, alaluku 10.1 Sijoitussuunnitelma kohta 4 kumotaan sekä muutetaan alalukuja 10.1 Sijoitussuunnitelma ja 10.8 Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan järjestäminen siten, ettei niitä sovelleta Merimieseläkekassaan näiden määräysten ja ohjeiden voimaantulon jälkeen.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2017.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa toimistopäällikkö Mikko Kuusela, puhelin 09 183 5525, sähköposti mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

Määräykset ja ohjeet x/2017 Merimieseläkekassan hallinto

Jakelu 

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto;
Valtiovarainministeriö;
Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto;
Suomen Pankki;
Kilpailu- ja kuluttajavirasto;
Merimieseläkekassa;
Suomen Varustamot ry;
Suomen Merimies-Unioni ry;
Suomen Konepäällystöliitto ry;
Suomen Laivapäällystöliitto ry;
Akava ry;
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry;
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry;
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry;
Finanssiala ry;
Työeläkevakuuttajat TELA ry;
Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja
Suomen Tilintarkastajat ry