Lausuntopyyntö 17.9.2015 – 4/2015

Finanssivalvonnan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskentaa ja raportointia koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 5/01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskentaa ja raportointia koskevien uusien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.
Lausunnot luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 12.10.2015.

Uudistuksen sisältö

Lausunnolle lähetettävä luonnos uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi sisältää Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskennasta ja raportoinnista. Määräykset ja ohjeet perustuvat lakiin rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta, Valtioneuvoston asetukseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 342/2014 finanssiryhmittymien vakavaraisuuden laskentamenetelmistä sekä rahoitus- ja vakuutusalojen toimialakohtaiseen vakavaraisuussääntelyyn. Nämä määräykset ja ohjeet täydentävät em. lakeja ja asetuksia ja niitä on luettava yhdessä kokonaiskuvan saamiseksi.

Uudet määräykset ja ohjeet on laadittu täyttöohjeen muotoon. Sisältömuutokset johtuvat pääosin toimialakohtaisista vakavaraisuusmuutoksista, jotka vaikuttavat raportointikaavoihin. Täyttöohjeissa ei ole erikseen huomioitu raportoijan lähtötilannetta (FAS, IFRS), vaan kaavaan on otettu tärkeimmät mahdolliset konsernitilinpäätöksen taseeseen tehtävät oikaisut, jotta päädytään vakavaraisuuslukuihin.  

Luonnoksen valmistelussa on otettu huomioon Valtioneuvoston asetusluonnos rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta, joka on tulossa voimaan 1.1.2016. Valtioneuvosto julkaisee asetuksen lähiaikoina ja sen luonnos on tämän lausuntopyynnön liitteenä. Jos asetusluonnokseen tulee vielä muutoksia, lausunnonantajille varataan mahdollisuus muutosten aiheuttamilta osin täydentää lausuntoaan.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo 

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja uusien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta antavat johtava vakavaraisuusasiantuntija Jaana Ladvelin, puhelin 010 831 5313 (28.9. alkaen) ja tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila, puhelin 010 831 5343.

Liitteet 

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi sekä raportointitaulukot RV01 ja RV02
Valtioneuvoston asetusluonnos

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
KHT-yhdistys ry