Lausuntopyyntö 29.6.2016 – 4/2016

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

FIVA 9/01.00/2016

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksesta x/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 5.9.2016.Finanssivalvonta on uudistamassa lausuntopyyntökäytäntöään. Tämän johdosta lausunto tähän määräys- ja ohjeluonnokseen pyydetään antamaan lausuntolomaketta käyttäen (lausuntopyyntölomake).

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltaminen ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden markkinoille tuloa ja markkinoilla toimimista. Määräyksillä ja ohjeilla halutaan varmistaa, että markkinoilla toimivat vain sellaiset tahot, jotka täyttävät maksupalvelun tarjoamiselle lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Määräykset ja ohjeet eivät koske maksupalvelua tarjoavia luottolaitoksia.

Määräyksissä ja ohjeissa tuodaan esiin se, mihin seikkoihin Finanssivalvonta kiinnittää erityisesti huomiota, kun se arvioi, täyttääkö toimilupaa hakenut yhteisö tai maksupalvelua ilman toimilupaa koskevan ilmoituksen tehnyt henkilö kyseisen toiminnan harjoittamisen edellytykset. Samoin määräyksillä ja ohjeilla on tarkoitus ohjeistaa tällaista toimijaa sen toiminnan alettua.

Määräykset ja ohjeet perustuvat toimiluvan hakemisen ja maksupalvelun tarjoamista koskevan ilmoituksen osalta pääosin nykyiseen, vielä voimassa olevaan Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset lukuihin 8 ja 9.2. Määräykset ja ohjeet 3/2014 on samalla katsottu tarkoituksenmukaiseksi purkaa erillisiksi, alakohtaisiksi määräyksiksi ja ohjeiksi, jolloin näiden määräysten ja ohjeiden voimaantulon yhteydessä kyseiset luvut tullaan kumoamaan.

Markkinoilla toimimisen osalta määräykset ja ohjeet perustuvat Finanssivalvonnan rahoitussektorin standardeihin Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt (Standardit 6.1 ja RA6.1), jotka tullaan näiden määräysten ja ohjeiden voimaantulon yhteydessä kumoamaan. Lisäksi näihin määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty luku 7, joka koskee maksupalvelun tarjoajan toimintaa ulkomailla ja ulkomaisen maksupalveluntarjoajan toimintaa Suomessa.

Luonnoksen laadinnassa on otettu huomioon maksulaitoslain (297/2010) muutokset ja valtiovarainministeriön antamat asetukset maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (554/2011) sekä maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä (555/2011). Luonnoksen aihepiiriin koskeva lainsäädäntö on muuttumassa, kun uusi maksupalveludirektiivi (PSD2) saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Luonnoksessa on muutamassa kohdin ennakoitu direktiivin tuomia muutoksia suosittelemalla toimijoita huomioimaan sen asettamat edellytykset toimintansa suunnittelussa.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulon yhteydessä tehdään lähinnä pienehköjä muutoksia toimijoita koskeviin raportointilomakkeisiin. Raportointia koskeva merkittävin muutos on luopuminen velvollisuudesta toimittaa tilinpäätöstietoja (MA-lomake) maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien toimijoiden osalta.

Uusilla määräyksillä ja ohjeilla on tarkoitus kirjoitusasun uudistamisen ohella helpottaa määräysten ja ohjeiden luettavuutta tiivistämällä niiden esitystapaa. Yksittäisten määräysten ja ohjeiden päivittämisen ohella Finanssivalvonta myös vähentää maksulaitoksille ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoaville toimijoille antamien määräysten ja ohjeiden kokonaismäärää. Samoin määräyksissä ja ohjeissa on pyritty välttämään lainsäädännön toistamista sellaisenaan. Määräysten ja ohjeiden kohderyhmänä ovat usein finanssimarkkinoilla uudet ja pienehköt toimijat. Siksi määräykset ja ohjeet on kirjoitettu muita Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita informatiivisempaan muotoon.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Finanssivalvonnan Internet-sivustolla.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa vastuuvalvoja Juha Eerikäinen, puhelin 010 831 5322 (ajalla 4.7. – 5.8.2016 vastuuvalvoja Anni Meriläinen, puhelin 010 831 5289)

Liitteet

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Mallit muutetuista raportointilomakkeista

Raportointilomake MJ
Raportointilomake MU
Raportointilomake MV01
Raportointilomake MV02

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies
Viestintävirasto
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Finanssialan keskusliitto ry
Tietoliikenteen keskusliitto FiCom ry
Keskuskauppakamari
Suomen Yrittäjät ry