Lausuntopyyntö 27.9.2013 – 5/2013

Rahoitussektorin vakavaraisuuden laskentaa ja suuria asiakasriskejä koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 18/01.00/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksesta x/2013: vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit.
Lausunnot pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 25.10.2013.

Määräysten ja ohjeiden tavoite ja sisältö

Omista varoista ja niiden vähimmäismäärästä, eri riskialueiden vakavaraisuusvaatimusten laskennasta, vakavaraisuustietojen julkistamisvaatimuksista sekä suurista asiakasriskeistä säädetään vuodesta 2014 lukien yksityiskohtaisesti EU:n vakavaraisuusasetuksessa (CRR).
EU:n vakavaraisuusasetusta täydentävät Euroopan pankkiviranomaisen EBAn valmistelemat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit. Tekniset standardit annetaan EU-komission päätöksinä tai täytäntöönpanoasetuksina ja ne ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä kuten EU:n vakavaraisuusasetuskin.

Koska edellä mainitun sääntelypohjan muutoksen myötä Finanssivalvonnan määräysten antamisvaltuus rajoittuu merkittävästi, kumoaa Finanssivalvonta kaikki vakavaraisuuslaskentaa, vakavaraisuustietojen julkistamista sekä suurten asiakasriskien raportointia koskevat standardinsa. Finanssivalvonta yhdistää kaikki vakavaraisuuden laskentaan ja suuriin asiakasriskeihin liittyvät jäljelle jäävät omat määräyksensä ja ohjeensa yhteen määräykseen (Määräykset ja ohjeet N:o x/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit).

Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa EU-sääntelyn sallimissa puitteissa valvottaville lisäohjeistusta joistakin vakavaraisuuden laskentaan ja suuriin asiakasriskeihin liittyvistä asioista. Lisäohjeistus liittyy lähinnä EU-säännösten kansalliseen soveltamiseen ja Euroopan pankkiviranomaisen sekä Euroopan pankkiviranomaisen edeltäjän, Euroopan pankkivalvojien komitean CEBSin ohjeisiin ja suosituksiin. Määräykset ja ohjeet sisältävät myös Finanssivalvonnan linjaukset EU:n vakavaraisuusasetuksessa toimivaltaisen viranomaisen harkintavaltaan jätetyistä asioista. Yhteisen valvontamekanismin (SSM) linjaukset toimivaltaisen viranomaisen harkinnassa oleviin asioihin voivat myöhemmin kuitenkin vaikuttaa myös Finanssivalvonnan linjauksiin.

Näitä määräyksiä ja ohjeita on luettava yhdessä EU:n vakavaraisuusasetuksen kanssa. Jotta valvottaville syntyy kokonaiskuva tulevasta sääntelystä, eri tahoilla oleva sääntely on koottu lausuntopyynnön liitteenä olevassa valvottavatiedotteessa yhteen kokonaisuuteen.

Voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot määräysten ja ohjeiden julkaisemisen yhteydessä verkkopalvelussaan, ellei lausunnon antaja erikseen kiellä lausunnon julkaisemista ja ellei Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräyksissä ja ohjeissa.

Lisätietoja

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422 tai sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Määräys- ja ohjeluonnos x/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 1 - IRBA hakemusohje
Liite 1 - alaliite 2 - Ennakkoilmoitus
Liite 1 - alaliite 3 - Perustiedot
Liite 2 - IRBAn jatkuva valvonta
Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt
Liite 4 - CEBSin ohje suurten asiakasriskien uudistetuista säännöksistä (epävirallinen käännös)
Valvottavatiedote

Jakelu

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
OP-Pohjola osk
POP Pankkiliitto Osk
Säästöpankkiliitto ry
S-Pankki Oy
Kuntarahoitus Oyj
Keskuskauppakamari
KHT-yhdistys ry