Lausuntopyyntö 28.9.2015 – 5/2015

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 6/01.00/2015

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa luonnoksesta henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 16.10.2015.

Määräysten ja ohjeiden tavoite, soveltaminen ja sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on päivittää Finanssivalvonnan antamia henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita vastaamaan Solvenssi II - säädösympäristöä.  Määräysten ja ohjeiden luonnoksessa on otettu huomioon paitsi vuoden 2016 alusta voimaan tulevat vakuutusyhtiölain (VYL, 521/2008) muutokset niin myös komission delegoitu asetus (EU, 2015/35) sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) asiaa koskevat ohjeet.

Lisäksi määräysten ja ohjeiden tavoitteena on esittää Solvenssi II:een liittyvät määräykset ja ohjeet yhtenä kokonaisuutena. Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman rakenteen selkeyttämiseksi tämän lausuntopyynnön kohteen olevien määräysten ja ohjeiden luonnoksessa on yhdistetty seuraavat voimassa oleva Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet, siltä osin kun ne koskevat henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa:

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Määräykset ja ohjeet 7/2014 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet

Päivitetty määräys- ja ohjekokoelma vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille 15.12.2014. Dnro 9/101/2011 

Luonnos käsittää seuraavat kokonaisuudet:

 • Toiminnan aloittaminen
 • Liitännäistoiminta
 • Yleiset hallintovaatimukset
 • Kirjanpidollisen vastuuvelan laskuperusteet
 • Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen muussa ETA-valtiossa
 • Sopivuus- ja luotettavuusilmoitukset
 • Tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden järjestäminen osana operatiivisten
 • riskien hallintaa sekä tietojen ilmoittaminen Finanssivalvonnalle
 • Ulkoistamista koskeva ilmoitus Finanssivalvonnalle
 • Luotonotto ja vakuuden antaminen
 • Tervehdyttämissuunnitelma ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja  

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksesta antaa lakimies Katri Jokinen, puhelin 010 831 5393, tai sähköposti katri.jokinen(at)finanssivalvonta.fi. 

Liitteet  

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi

Jakelu

Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oikeusministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
Keskuskauppakamari
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Arvopaperimarkkinayhdistys ry
Hallitusammattilaiset ry